Home About Browse Search
Svenska


Barone, Michael, 2021. Olika trädsubstrats vattenhållande kapacitet och dräneringsförmåga : en jämförande studie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I takt med klimatförändringarnas framfart, med bland annat högre temperaturer och mer extrema
skyfall, riktas det alltmer fokus på de reglerande ekosystemtjänster som träden kan erbjuda oss i det
urbana landskapet. För att träden ska kunna leverera de ekosystemtjänster som efterfrågas krävs att
de når en hög ålder och därmed också större volymer i krona och stam. För att träden ska få chans
till en långsiktig utveckling krävs rätt förhållanden, både ovan som under mark. Städernas förtätning
skapar platsbrist och för att stadsträdens växtbäddar ska kunna erbjuda rätt markfysikaliska
egenskaper och volym behöver de ta plats även under stadens trafik och behöver därför bestå av
bärande material som tål stadens påfrestningar. Parallellt med dessa egenskaper ökar efterfrågan på
växtbäddar som kan ta emot dagvatten för att avlasta våra VA-ledningar. För att dessa växtbäddar
ska vara effektiva behöver de ha en god infiltrationsförmåga, nå fältkapacitet inom rimlig tid för att
undvika att skapa syrefattiga miljöer för trädrötterna och samtidigt kunna erbjuda markfukt under
en längre period.
Växtbäddarnas utformning och innehåll har varierat genom åren och praktikerna provar sig fram
utan några egentliga undersökningar på dess effektivitet. Mot bakgrund av detta har denna studie
valt att studera vattnets rörelse i de mest förekommande substratblandningarna som används i
Sverige idag.
För att kunna studera vattnets rörelse har jordfuktmätare samt vattennivåmätare sänkts ner i tre
olika IBC tankar, som är 1 m3 vardera, fyllda med tre olika substratblandningar: AMA B-jord, skärv
med pimpsten samt skärv med biokol och kompost. Tankarna representerar stora jordprov som ska
efterlikna växtbäddar för träd i stadsmiljö.
Denna studie har kunnat bekräfta att substratblandningar av material med stora porer, mer
specifikt blandningen av skärv och pimpsten hade högst dräneringskapacitet och därmed nådde
fältkapacitet först, medan material med mindre porer tog längre tid på sig att nå fältkapacitet, men
erhöll ett större vattenmagasin över längre tid under torka. Dessvärre kunde resultaten inte
kompletteras med information om substratens fuktighetshållande egenskaper då fuktmätaren inte
gav pålitliga data i detta försök.

,

Along with the increasing development of climate change, with its elevating temperatures and more
extreme rainfall, there is a growing focus on the regulatory ecosystem services that trees can offer
in urban areas. For trees to be able to deliver the ecosystem services that are in demand, they must
reach an advanced age and larger volumes in crown and trunk. For trees to have a chance for longterm development, right conditions are required both above and below ground. The densification of
cities creates a lack of space and for tree pits to be able to offer the right properties and volume, they
need to take up space also underneath paved areas and therefore need to be structural soil. In
addition, demand for tree pits that can receive stormwater to relieve our water- and sewer system is
increasing. For these tree pits to be effective, they need to have a good infiltration ability, reach field
capacity within a reasonable time and at the same time be able to offer soil moisture for a longer
period.
The design and use of growing mediums in tree pits have varied over the years and the industry
is trying out different alternatives without any actual research on its effectiveness. This project has
therefore chosen to study the movement of water, in the most common mixtures of growing
mediums for tree pits, used in Sweden today.
Instrument to measure soil moisture and water levels have been immersed in three different bulk
containers. Each bulk container accommodates 1 m3
and are filled with three different mixtures of
growing mediums: AMA B-soil, shards of rock with pumice and shards of rock with biochar and
compost. Each container represents a large soil sample and mimic city tree pits.
The study has been able to confirm that growing mediums with large pores, especially the
container with shards of rock and pumice, had a fastest drainage capacity and thus reach field
capacity first, while mediums with smaller pores took longer time to reach field capacity, but
obtained a larger water reservoir over a longer period with drought. Unfortunately, the study was
not able to obtain any insight regarding the moisture-retaining properties of the growing mediums
as the instrument to measure soil moisture did not provide reliable data in this experiment.

Main title:Olika trädsubstrats vattenhållande kapacitet och dräneringsförmåga
Subtitle:en jämförande studie
Authors:Barone, Michael
Supervisor:Emilsson, Tobias and Levinsson, Anna
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ekosystemtjänster, träd, växtbäddar, dagvatten, skelettbäddar, substrat, biokol, pimpsten, dränering, fältkapacitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17264
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17264
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2021 11:27
Metadata Last Modified:29 Sep 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics