Home About Browse Search
Svenska


Ryttegård, Anders, 2019. Ekosystemtjänsterna rening och fördröjning, vad kostar de?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Klimatet runt om i världen håller på att förändras. Dessa klimatförändringar påverkar
landskap på olika sätt. Kraftigare och intensivare regn är något som visats påverka de
urbana miljöerna, vilket har resulterat i överbelastningar på de befintliga va-systemen
som lett till översvämningar och skadegörelse på bebyggelse samt en ökad
övergödning i vattendrag och recipienter.
I det här arbetet berörs olika dagvattenhanteringskonstruktioner som skulle kunna
främja ekosystemtjänsterna rening och fördröjning, och vad dessa har för prisskillnad.
En litteraturstudie redogör vad litteraturen säger kring dagvattenkonstruktioner och
dess historiska utbredning inom rening och fördröjning. I en fallstudie studeras hur ett
gaturum i form av en uppsamlingsgata skulle kunna bidra med tjänsterna rening och
fördröjning. Fallstudien utgår efter vedertagna dagvattenhanteringskonstruktioner som
granskas ur anläggningsekonomisk synpunkt samt dess kapacitet att rena och fördröja
dagvatten. Fallstudien redogör konstruktioner i scenarion, de går från en gråare
konventionell hantering till en mer modern grönblågrå.
Arbetet kan redovisa att de moderna dagvattenkonstruktionerna med grönblågråa
inslag har en positiv inverkan ur ett renings och fördröjnings syfte, medan de grå inte
redovisar någon sådan inverkan. Litteraturen i arbetet redogör vilka konstruktioner
som skulle kunna bidra till dessa två tjänster. Fallstudien kan konstatera att det finns
en anläggningsekonomisk skillnad mellan de konventionella konstruktionerna och de
moderna.

,

The climate around the world is changing. These climate changes affect landscapes in
different ways. Heavier and more intense rain is something that has been shown to
affect the urban environments, which has resulted in overloads on the existing sewage
systems that have led to flooding and damage to buildings as well as increased
pollution and eutrophication in watercourses and recipients.
This bachelor´s thesis refer to various stormwater management constructions that
could promote ecosystem services of purification and delay and what their differences
affects in costs. A literature study describes what the literature says about stormwater
constructions and its historical spread in purification and delay. A case study studies
shows how a street space could contribute with the services of purifications and delay.
The case study is based on accepted stormwater constructions, which are reviewed
from a constructing economics point of view as well as its capacity to purify and
delay stormwater. The case study describes constructions in scenarios, where the
scenarios go from a grey conventional handling to a more modern green-blue grey.
The work can show that the modern stormwater structures with green-blue-grey
elements have a positive effect in a purification and delay purpose, while the grey
ones do not report such effect. The literature in the work describes which
constructions could contribute to these two services. The case study finds that there is
a structural economic difference between the conventional designs and the modern
ones.

Main title:Ekosystemtjänsterna rening och fördröjning, vad kostar de?
Authors:Ryttegård, Anders
Supervisor:Kristoffersson, Anders
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvattenhantering, ekosystemtjänster, urbana gaturum, rening, fördröjning, dagvattenkonstruktioner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15318
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15318
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Feb 2020 11:25
Metadata Last Modified:13 Feb 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics