Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Christoffer, 2020. Tidig höjdutveckling av lignoser i landskapsplanteringar : en jämförande studie av Vindarnas Park i Lund och landskapslaboratorierna i Alnarp och Snogeholm. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

En viktig aspekt för att kunna arbeta med vegetation är att förstå dess utveckling
över tid. Att kunna förutspå tidig höjdutveckling i landskapsplanteringar är särskilt
viktigt genom att det är avgörande för att skapa interiör och volym. För att beskriva
sambandet mellan höjd och ålder i skogsbestånd används höjdutvecklingskurvor.
Sådana kurvor för svensk förhållanden började utvecklas under 1900-talet av
produktionsforskare vid dåvarande Skogshögskolan. Kurvorna skapades för de
vanligaste inhemska trädarterna. Fokus för dessa kurvor har varit på användning i
produktionsskogar där syftet är att underlätta dess skötsel och planering. Därav
börjar ofta dessa kurvor från och med att bestånden är mellan 10 till 20 år gamla
och därav saknas information om arters tidiga höjdutveckling.
Syftet med denna rapport är att öka förståelsen och kunskapen om arternas
naturliga höjdutveckling för att i framtiden kunna utforma hållbara flerskiktade
landskapsplanteringar. Målet är att analysera datan från inventeringarna och ta fram
medelvärde och konfidensintervaller för flertalet lignoser i vardera park, för att sedan
jämföra höjdutvecklingen av arter som förekommer på två eller flera av platserna
med varandra samt att sammanställa medelvärde och konfidensintervaller för
förväntad höjdutveckling per år oberoende av vilken plats de förekom i.
Resultatet av höjdutvecklingen för Vindarnas Park presenteras i Figur 10 , för Alnarp i
Figur 11-13 och för Snogeholm i Figur 14 . Resultatet av jämförandet av
höjdutvecklingen hos platserna presenteras i Figur 15 och i Figur 16 presenteras en
sammanställning av den förväntade årliga medeltillväxten för de arter som
förekommer på två eller flera platser. Slutsatsen av denna rapport visar på att
arterna har snarlik höjdutveckling oberoende vilken av dessa tre platser de återfinns
i, med undantag för ett fåtal arter. Det är dock svårt att i efterhand härleda och
kontrollera vilka faktorer beroende på plats, utformning och förvaltning som har haft
en påverkan på tillväxten. Resultatet i Figur 16 är tänkt att kunna användas som en
estimering av den tidiga höjdutvecklingen vid anläggning av parker som innebär
snarlika ståndorter som rapporten berör för de arter som förekommer i diagrammet.

,

An important aspect of being able to work with vegetation is to understand it’s
development over time. Being able to predict early height development in
landscaping is especially important because it’s crucial for creating interior and
volume. To describe the relationship between height and age in forest populations,
height development curves are used. Such curves for Swedish conditions began to
be developed during the 20th century by production researchers at the then School
of Forestry. The curves were created for the most common native tree species. The
focus of these curves has been on use in production forests where the purpose is to
facilitate its management and planning. Hence, these curves often start from the
stands being between 10 and 20 years old and hence information on species' early
height development is lacking.
The purpose of this report is to increase understanding and knowledge of the
species natural height development, in order to be able to design sustainable
multilayered landscape plantations in the future. The goal is to analyze the data from
the inventories and to obtain mean and confidence intervals for the majority of
lignoses in each park, to then compare the height development of species occurring
at two or more of the sites with one another and to compile mean values and
confidence intervals for expected height development per year independently of what
site they were in.
The result of the early height development for Vindarnas Park is presented in Figure
10 , for Alnarp in Figure 11-13 and for Snogeholm in Figure 14. The result of the
comparison of the sites is presented in Figure 15 and in Figure 16 a summary of the
expected annual average height growth for the species that occurs in two or more
places. The conclusion of this report shows that the species have a similar height
development regardless of which of these three places they are found, with the
exception of a few species. However, it’s difficult to retrospectively deduce and
control which factors, depending on location, design and management, have had an
impact on growth. The result in Figure 16 is intended to be used as an estimation of
the altitude development in the construction of parks which means similar locations
to which the report relates of the species contained in the diagram.

Main title:Tidig höjdutveckling av lignoser i landskapsplanteringar
Subtitle:en jämförande studie av Vindarnas Park i Lund och landskapslaboratorierna i Alnarp och Snogeholm
Authors:Andersson, Christoffer
Supervisor:Wiström, Björn
Examiner:Levinsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsplanering, landskapslaboratorium, tidig höjdutveckling, etablering, medeltillväxt, Vindarnas Park, Alnarp, Snogeholm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15415
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15415
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Mar 2020 07:26
Metadata Last Modified:18 Mar 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page