Home About Browse Search
Svenska


Allababidi, Rasha, 2023. En skötselplan och utvecklings idéer för stadsparken i Laholm. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Uppsatsen handlar om att utforma en skötselplan och utvecklingsidéer för
stadsparken i Laholm, med målet att behålla parkens karaktär och uppfylla dess
funktioner. Detta har gjorts genom att samla in information från olika källor såsom
en litteraturstudie, intervjuer med parkens personal och brukare, en platsanalys samt
en enkät. Enkäten är en digital undersökning som riktats till besökare av parken för
att få en bättre förståelse för deras önskemål och behov. Resultatet av dessa olika
metoder har sedan använts för att formulera en skötselplan och utvecklingsidéer
som tar hänsyn till de olika behoven och önskemålen hos brukarna.
En skötselplan är en dokumenterad strategi för att strukturera och förbättra
skötselarbetet på en park eller grönyta. Den beskriver målen för området och de
åtgärder som krävs för att uppnå dessa mål. En skötselplan kan bidra till en mer
effektiv och hållbar skötsel genom att ge en gemensam strategi att följa, och kan
också öka motivationen hos den anställda personalen och leda till en ökad kvalitet
på skötselarbetet. I arbetet finns resultatet i form av ett förslag på skötselplan och
utvecklingsförslag.
Det är viktigt att följa upp skötselplanen för Laholms stadspark för att bibehålla
dess karaktär och funktion, genom att genomföra åtgärder beskrivna i planen och
samla in information från olika källor för att skapa lämpliga utvecklingsidéer. Det
är också viktigt att involvera olika intressenter och att överväga eventuella
begränsningar och se till att skötselplanen används på ett lämpligt sätt.
För att få en bättre förståelse för vad brukarna av stadsparken i Laholm önskar och
vilka förbättringar som är önskvärda, har feedback från dem samlats in genom
enkäten och intervjuerna. I arbetet framhålls att genom att ta hänsyn till brukarnas
åsikter och önskemål kan man skapa en park som är användbar och uppskattad av
alla som besöker den.

,

The essay is about designing a maintenance plan and development ideas for the
park in Laholm, with the goal of maintaining the park's character and fulfilling its
functions. This has been done by collecting information from various sources such
as a literature review, interviews with park staff and users, a site analysis and a
survey. The survey is a digital survey that is directed to visitors to the park to get a
better understanding of their wishes and needs. The result of these various methods
has then been used to formulate a maintenance plan and development ideas that
take into account the various needs and desires of the users.
A maintenance plan is a documented strategy for structuring and improving
maintenance work in a park or greenspace. It describes the goals for the area and
the measures required to achieve these goals. A maintenance plan can contribute to
more efficient and sustainable maintenance by providing a common strategy to
follow, and can also increase the motivation of the employed staff and lead to
increased quality of maintenance work.
It is important to follow up on the maintenance plan for the park in Laholm to
maintain its character and function, by implementing the measures described in the
plan and collecting information from various sources to create appropriate
development ideas. It is also important to involve various stakeholders and consider
any limitations and ensure that the maintenance plan is used appropriately.
To get a better understanding of what users of the park in Laholm want and which
improvements are desirable, feedback from them has been collected through the
survey and interviews. By taking into account the opinions and wishes of the users,
a park that is usable and appreciated by all visitors can be created.

Main title:En skötselplan och utvecklings idéer för stadsparken i Laholm
Authors:Allababidi, Rasha
Supervisor:Kristoffersson, Anders
Examiner:Lundqvist, Sixten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skötselplan, skötsel, utvecklingsidéer, Laholms kommun, stadsparken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18651
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18651
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Feb 2023 06:59
Metadata Last Modified:24 Feb 2023 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics