Home About Browse Search
Svenska


Wiman, Sara, 2020. Artdiversitet och metoder för att främja artdiversitet : svenska kommuner och deras inställning till artdiversitet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Att träd överlag har en enorm betydelse för människors psykiska och fysiska välmående är uppenbart. Utöver att träd bidrar med olika hälsoaspekter skapas också attraktiva boende- och arbetsmiljöer, de levererar också ovärderliga ekosystemtjänster och bidrar med temperaturreglering, koldioxidupptag samt tar hand om luftföroreningar (Costanza et al., 1997). Träd relateras inte bara som en viktig hälso- och rekreations aspekt, utan är också ett viktigt inslag rent estetiskt i de mer och mer industrialiserade städerna (Tyrväinen et al., 2005; Sjöman & Lagerström, 2007; Sjöman et al., 2012). En bred artdiversitet förespråkas av många forskare och har visat sig vara en viktig faktor för att skydda en trädpopulation och minska riskerna för nutida och framtida sjukdoms- och skadeangrepp. Det råder dock delade meningar forskare emellan om lämplig mängd procentuellt sett mellan arter, släkten och familjer. Detta arbete har genom en litteraturstudie och en enkätundersökning undersökt olika metoder att gå tillväga på för att främja artdiversitet samt undersökt olika kommuner och deras inställning till artdiversitet.

Litteraturstudien inleds med en beskrivning av trädens roll i det urbana landskapet och vilka olika värden de levererar. Utmaningar med staden som växtplats och trädens betydelse för klimatet i städerna. Vidare beskrivs vikten av artdiversitet, sjukdoms- och skadeangrepp, samt olika teorier om artdiversitet. Fokus i litteraturstudien ligger på planering och förvaltning av stadsträd och olika metoder att gå tillväga på för ett arbete mot en bredare diversitet. Trädinventeringar ger en fingervisning på antal träd i en kommun, hur diversiteten i en stad ser ut och om nuvarande hälsostatus. Trädplaner med hjälp av insamlad data från en trädinventering ger möjlighet att bearbeta och reflektera över olika förutsättningar en förvaltning har, så att resurser sätts in på rätt ställe. Trädvårdsplaner går in mer i detalj hur olika trädbestånd skall skötas, från nyplantering till etablerat träd. Dessa tre verktyg kan tillsammans skapa en större grund och trovärdighet vid argumenterandet vid budgetförfrågningar, samt möjliggöra för en politisk förankring såväl som hos andra beslutsfattare.

Enkätundersökningen innefattar 15 svenska kommuner spridda geografiskt och befolkningsmässigt i odlingszon 1-3. Åtta stycken öppna frågor ställdes i syfte att undersöka kommunernas inställning till artdiversitet. Frågor ställdes bland annat om de anser att de har en god artdiversitet. Om det är en viktig fråga i deras kommun. Vad de anser krävs för att en ökad diversitet skall vara möjlig samt om de tycker att det saknas hjälpmedel på marknaden. Det framkom i enkätundersökningen att artdiversitet är en viktig fråga för majoriteten av kommunerna, men att de sällan har stöd från beslutsfattare och politiker. För att en bred artdiversitet skall vara möjlig krävs enligt litteraturen en bra planering, förvaltning och dokumentation. Förhoppningsvis kommer fler kommuner att anamma detta i framtiden. Många anser att de inte har en så bra artdiversitet och att det som saknas är kunskap och resurser, trots detta är viljan till hjälp och stöd ändå tveksam. Därför är också andra tillvägagångssätt viktiga för att inspirera kommunerna till användandet av en bredare diversitet. Som diskuteras i både litteraturstudien och som några kommuner efterfrågar är fler trädnätverk. Vad som också kan fungera som inspirationskällor är fler nationella trädkonferenser, samarbeten över kommun gränserna, arboretum och botaniska trädgårdar.

,

It is obvious that trees have an enormous impact on people's mental and physical well-being. In addition to trees contributing to different health aspects, attractive living and working environments are also created, they also provide invaluable ecosystem services and contribute with temperature control, carbon dioxide uptake and take care of air pollution (Costanza et al., 1997). Trees are not only related as an important health and recreation aspect, but are also an important element purely aesthetically in the increasingly industrialized cities (Tyrväinen et al., 2005; Sjöman & Lagerström, 2007; Sjöman et al., 2012). A wide variety of species is advocated by many researchers and has been found to be an important factor in protecting a tree population and reducing the risks of present and future disease and injury attacks. However, there are shared opinions among researchers about the appropriate amount of percentages seen between species, genus and families. This work has, through a literature study and a survey, investigated different methods to promote species diversity and investigated different municipalities and their approach to species diversity. The literature study begins with a description of the role of trees in the urban landscape and the different values they deliver. Challenges with the city as a planting place and the importance of trees for the climate in the cities. Furthermore, the importance of species diversity, disease and injury attacks, as well as various theories of species diversity are described. The focus of the literature study is on planning and management of urban trees and various methods to use for a work towards a wider diversity. Tree inventories give a clue to the number of trees in a municipality, how the diversity of a city looks and about its current health status. Tree plans using collected data from a tree inventory provide the opportunity to process and reflect on different conditions a management has, so that resources are put in the right place. Tree conservation plans go into more detail about how different tree stocks should be managed, from new planting to established trees. Together, these three tools can create a greater foundation and credibility when arguing with budget requests, as well as enabling a political foundation as well as other decision makers. The survey includes 15 Swedish municipalities spread geographically and in population in cultivation zones 1-3. Eight open-ended questions were asked in order to investigate the municipalities' approach to species diversity. Questions were asked, among other things, if they felt that they had a good species diversity. If that is an important issue in their municipality. What they believe is necessary for increased diversity to be possible and if they think there is no means available in the market. It was found in the survey that species diversity is an important issue for the majority of municipalities, but that they rarely have the support of decision-makers and politicians. In order for a wide species diversity to be possible, according to the literature, good planning, management and documentation are required. Hopefully more municipalities will use this in the future. Many people feel that they do not have such a good species diversity and that what is lacking is knowledge and resources, yet the desire for help and support is still questionable. Therefore, other approaches are also important to inspire municipalities to use a wider diversity. As discussed in both the literature study and which some municipalities demand are more tree networks. What can also serve as sources of inspiration are national tree conferences, collaborations across municipal boundaries, arboretum and botanical gardens.

Main title:Artdiversitet och metoder för att främja artdiversitet
Subtitle:svenska kommuner och deras inställning till artdiversitet
Authors:Wiman, Sara
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Bellan, Patrick
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:artdiversitet, mångfald, stadsträd, trädinventering, trädplan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15545
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15545
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 May 2020 08:23
Metadata Last Modified:20 May 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page