Home About Browse Search
Svenska


Berg Luokkala, Linda, 2022. Hälsa och välmående i den privata trädgården : exempel på social hållbarhet i Rostorp igår, idag och i framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Trädgården innebär en plats för återhämtning och platser för välmående värderas högt.
Behovet har ökat på grund av samhällets restriktioner och nedstängningar under Covid-19
pandemin. Dagens samhällsutmaningar med klimatförändringar och debatten om förtätning i
städer tillsammans med pandemins påverkan kan komma att förändra vår hälsa och
livskvalitet. Stadsplanerare uppmanas skapa gröna infrastrukturpolicys som gynnar hälsa,
välbefinnande och biologisk mångfald. Här kan utformningen av Rostorps trädgårdar med
dess restaurerande funktioner och biodiversitet belysas som en viktig resurs till diskussionen
om social hållbar utveckling i städer. Rostorps egnahemsområde i Malmö byggdes i början
1900-talet för att lösa dåtidens samhällsproblem. Det var ett sätt att tillhandahålla mat, en
hälsosam livsmiljö som ett sätt att förbättra livsvillkoren för den växande stadsbefolkningen.
Syftet med detta examensarbete är att kunna planera för välmående, som t ex gynnad fysisk
och mental hälsa, samt gemenskap, i framtidens privata trädgårdar och bostadsområden.
Resultaten från intervjuer, formulär som tagits fram av en jubileumsgrupp och egen
dokumenteringen av växtmaterial i 8 trädgårdar har visat på hög mångfald och artrikedom av
traditionella och gamla kulturväxter, växter som gynnar pollinatörer, en viss grad av
självförsörjning och ett ökat trädgårds- och odlingsintresse i Rostorp. Resultaten visar även på
en hög social hållbarhet med gemenskap och delaktighet i områdets aktiviteter. Med 100 års
erfarenheter från Rostorp tillsammans med material som dokumenterats i samband med 100
års jubileet 2022 är studien en värdefull resurs för framtidens stadsplanering och byggande.

,

The garden means a place for recovery and places for well-being are highly valued.
The need has increased due to society's restrictions and shutdowns during the Covid-19
pandemic. Today's societal challenges with climate change and the densification debate
together with the impact of the pandemic may change our health and quality of life.
Urban planners are encouraged to create green infrastructure policies that promote health,
well-being and biodiversity. Here, the design of Rostorp's gardens with its restorative
functions and biodiversity can be highlighted as an important resource for the discussion
about socially sustainable development in cities. Rostorp's ‘own-home’ housing area in
Malmö was built at the beginning of the 20th century to solve the social problems of the time.
It was a way of providing food, a healthy living environment as a way of improving the living
conditions of the growing urban population. The purpose of this thesis is to be able to plan for
well-being, such as favored physical and mental health, as well as community, in the private
gardens and residential areas of the future. The results from interviews, forms produced by an
anniversary group and own documentation of plant material in 8 gardens have shown high
diversity and species richness of traditional and old cultivated plants, plants that benefit
pollinators, a certain degree of self-sufficiency and an increased interest in gardening and
cultivation in Rostorp. The results also show a high social sustainability with community and
participation in the area's activities. With 100 years of experience from Rostorp together with
material documented in connection with the 100th anniversary in 2022, the study is a
valuable resource for future urban planning and construction.

Main title:Hälsa och välmående i den privata trädgården
Subtitle:exempel på social hållbarhet i Rostorp igår, idag och i framtiden
Authors:Berg Luokkala, Linda
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:grön infrastruktur, stadsplanering, hälsa/välmående, landskapsplanering, miljöpsykologi, social hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18521
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18521
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Dec 2022 10:43
Metadata Last Modified:14 Dec 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics