Home About Browse Search
Svenska


Marnfeldt, Anna, 2024. Kommunicera mera om biologisk mångfald : hur man genom att engagera trädgårdsägare kan främja den urbana biologiska mångfalden, med Malmö i fokus. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Biologisk mångfald utgör grunden för naturens livsviktiga funktioner som är
avgörande för vår välfärd. Idag hotas den biologiska mångfalden såväl lokalt som
globalt, vilket är en oroväckande utveckling för vår framtid. Ett av de hot som
biologisk mångfald möter är den ökade urbaniseringen som pågår i världen. När
urbana områden blir både större och tätare kan naturliga livsmiljöer för olika arter
fragmenteras eller förloras helt. För att skapa förutsättningar för olika arter att
överleva i städer är det av högsta vikt att utveckla en väl fungerande grön
infrastruktur.
Privata trädgårdar utgör en stor del av städers grönyta och är på så sätt en essentiell
del av den gröna infrastrukturen. Det finns idag outnyttjad potential att främja
biologisk mångfald i privata trädgårdar. Denna uppsats syftar till att undersöka hur
den potentialen ser ut samt hur man genom förbättrad kommunikation till
trädgårdsägare kan öka engagemanget för biologisk mångfald. Trädgårdsägare kan
öka den biologiska mångfalden i sina trädgårdar genom att inkorporera element
som skapar viktiga livsmiljöer och föda för olika arter och genom att minska
skötseln. Med gemensamma krafter från många trädgårdsägare kan man
tillsammans skapa en förändring som gynnar den urbana biologiska mångfalden.
Arbetets fokus ligger på Malmö stad med målet är att ge förslag på hur kommunen
kan vidareutveckla sitt arbete med kommunikation om ämnet. I denna rapport
genomförs en litteraturstudie samt en enkätundersökning vilken riktar sig till
trädgårdsägare i Malmö. Resultatet från undersökningen visar att intresset är stort
att främja biologisk mångfald, att många Malmöbor ser kommunen som en viktig
informationskälla men samtidigt visar undersökningen att många är missnöjda med
den information om biologisk mångfald som Malmö tillhandahåller idag. Detta
visar att Malmö stad har potential att förbättra sin kommunikation med
trädgårdsägare. Genom information om biologisk mångfald riktad till
trädgårdsägare kan kommunen öka engagemanget för ämnet och främja en
beteendeförändring. Störst genomslag kan nås om man satsar på en tvåsidig
kommunikation och gör trädgårdsägarna delaktiga.

,

Biodiversity is a fundamental part of nature’s many critical functions that are
crucial for human welfare. Today biodiversity faces many threats on both a local as
well as a global scale, which is a worrying development for our future. One of the
many threats against biodiversity is the growing urbanization that is happening in
the world. When urban areas grow as well as densifies the natural environments for
different species are either fragmented or completely lost. To enable various species
to survive in cities it is of the utmost importance to develop a well-functioning green
infrastructure.
Private gardens make up a big part of the green space in cities which makes them
an essential part of the green infrastructure. There is an unutilized potential to
promote biodiversity in private gardens. This thesis aims to examine this potential
as well as how cities can increase engagement for biodiversity by improving
communication strategies. Garden owners can increase biodiversity in their gardens
by incorporating elements that create habitats and food for a variety of species. With
joint efforts from many garden owners, it is possible to create a change that benefits
urban biodiversity.
The focus of this study is on Malmö with the aim of providing suggestions on how
the municipality can further develop its communication efforts on the subject. In
this report a literature review and a survey targeting garden owners in Malmö are
conducted. The results from the survey indicate a significant interest in promoting
biodiversity. Many residents in Malmö consider the municipality to be an important
source of information, but there is a dissatisfaction with the current information
provided about biodiversity. This highlights the potential for Malmö city to enhance
its communication with garden owners. By tailoring information about biodiversity
to garden owners, the municipality could potentially increase engagement on the
subject and promote behavioral change. The greatest impact could be achieved by
implementing two-way communication and involving garden owners.

Main title:Kommunicera mera om biologisk mångfald
Subtitle:hur man genom att engagera trädgårdsägare kan främja den urbana biologiska mångfalden, med Malmö i fokus
Authors:Marnfeldt, Anna
Supervisor:Haaland, Christine
Examiner:Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Urban biologisk mångfald, kommunikation, privat trädgård, Malmö stad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19717
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19717
Language:Swedish
Deposited On:14 Feb 2024 10:05
Metadata Last Modified:15 Feb 2024 02:02

Repository Staff Only: item control page