Home About Browse Search
Svenska


Stålhammar, Axel, 2023. En hållbar kompost : förutsättningar på Habo gård. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Den här kandidatuppsatsen är gjord för att ta reda på ifall det är möjligt att skapa
en hållbar kompost på Habo gård. Därtill finns stora mängder organiskt material
som inte utnyttjas på Habo gård i näringskretsloppet. Arbetet har bestått i att svara
på frågeställningen: Hur kan kompostering hos en kommunal trädgårdsanläggning
ge ett hållbarare och mer resurssnålt sätt att ta tillvara organiskt material? Syfte
med denna kandidatuppsats är att undersöka förutsättningarna för anläggandet
av en hållbar kompost.
En hållbar kompost defineras i denna kandidatuppsats som en kompost som fyller
dagens behov hos Habo gård utan att äventyra nästkommande generationers
möjligheter att fylla sina behov.
Metoden är en fallstudie och informationsinhämtningen skedde på plats på
Habo gård. Efter en inläsning av litteratur kring ämnena kompostering och
nedbrytning samt ekosystemtjänster och hållbarhet. Skapades det en grundlig
platsbeskrivning över Habo gård ur vilken data sammanställdes. Analysen av data
genomfördes som en SWOT-analys. Resultatet blev en förteckning på styrkor och
svagheter hos Habo gård som en plats för kompostering.
På Habo gård konstaterades det att det finns bestånd av parkslide, Reynoutria
japonica, som är en främmande invasiv art som hotar den biologiska mångfalden.
Denna främmande invasiva art måste hållas utanför kompostsystemet.
En kompost hade rätt anlagd gett en ökad ekologisk hållbarhet hos Habo
gård. Därtill fanns att om hästgödseln på Habo gård inlämnades i kompostsystemet
skulle den ekologiska hållbarhetsnivån hos Habo gård öka för att det blir en
bättre komposteringsprocess. Med en mer optimal kol/kvävekvot (C:N-kvot) fås
en bättre och snabbare nedbrytning. En ökad hållbarhetsnivå kan
betyda att ekosystemtjänster stöttas, god näringsrik kompostjord produceras
och näring återförs in i gårdens kretslopp.
I förlängningen betyder det att behovet av inköpta torvblandningar
och gödningsmedel kan minska. Därtill kan det leda till en minskad
förstörelse av torvmarker och våtmarker. Resultatet visar att Habo gård skulle
gynnas av en anläggandet av en kompost ifall det går knyta mer kunskap och
kompetens kring kompostering till gården.

,

This bachelor’s thesis is written to find out if it is possible to create a sustainable
compost on Habo gård. It is because there are large amounts of organic material
that are not used on Habo gård in the nutrient cycle that this work was written.
The work has answered the question: How can composting at a municipal garden
facility provide a more sustainable and resource-efficient way of utilizing organic
material? The purpose of this bachelor’s thesis is to examine the conditions for the
construction of a sustainable compost.
A sustainable compost is defined in this bachelor's thesis as a compost that fills
the current needs of Habo gård without risking future generations ability to fill
their needs.
My method was a case study and the information gathering took place on-site
at Habo gård. After reading literature on the topics of composting and
decomposition as well as ecosystem services and sustainability a thorough site
description of Habo gård was created from which the data was compiled.
The analysis of the data was carried out as a SWOT analysis. The result was a list
of strengths and weaknesses of Habo gård as a place for composting. It was
established that on Habo gård there are stocks of the Japanese knotweed,
Reynoutria japonica, which is an invasive alien species that threaten biological
diversity. It must be kept away from the composting system.
A properly laid compost would increase the ecological sustainability of Habo
gård. It was found that if the horse manure at Habo gård was submitted to the
compost system, the ecological sustainability level of Habo gård would
increase because there would be a better composting process. With a more
optimal carbon/nitrogen ratio (C:N ratio) there will be a better and faster
decomposition.
An increased level of sustainability can mean that ecosystem services are supported,
good nutrient-rich compost soil is produced and nutrients are returned to the
farm's cycle. It also means it can reduce the need for purchased peat
mixtures and fertilizers, which leads to reduced destruction of peatlands and
wetlands which are important for biodiversity. The result means that Habo gård
would benefit from the establishment of a compost if it is possible to link more
knowledge and competence about composting to the facility.

Main title:En hållbar kompost
Subtitle:förutsättningar på Habo gård
Authors:Stålhammar, Axel
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbarhet, kompostering, komposteringssystem, parkslide, Reynoutria japonica, kol/kväve-kvot, lokal hantering av näringsämnen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18821
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18821
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2023 05:24
Metadata Last Modified:16 May 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics