Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z | Å | Ö
Number of items: 110.

A

Ahlberg, Fredrik, 2021. Prognosmetod för jordloppor i vårraps : kan sugfällor användas för att förutsäga angrepp?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Almén, Elin, 2020. Problemet med rosa kärnor i maltkorn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Andersson, Beatrice, 2021. Järvens (Gulo gulo) användning av daglegor. First cycle, G2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Andersson, Louise, 2020. Do reindeer have Front-Limb Biases? : forelimb Preference in Rangifer tarandus tarandus. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Andås, Carl, 2020. Motiv och möjligheter för vall som biogassubstrat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Aronsson, Erica, 2022. Insådd fånggröda och vårplöjning : långsiktiga effekter på kväve- och fosforutlakning från en mojord i Västergötland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

B

Berg, Erik, 2020. Karaktäristika hos säsongsmigration : en studie av en svensk-norsk älgpopulation. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Berglind, Maja, 2021. Betningsmedel med flupyradifuron mot jordloppor i vårraps : effektivitet och miljöpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bergqvist, Sanna, 2019. Bee wax moth in Embu county, Kenya, the intruder in the hives : a study of Galleria mellonella and Achroia grisella. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bergström, Linnéa, 2020. Skötselplan och ekologi för tre rödlistade kärlväxter på SLU:s mark, Ultuna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Björk Ericsson, Hedda, 2021. Hur gruppstorlek påverkar tillväxt hos hussyrsan (Acheta domesticus). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Björs, Marie, 2020. Resistensutveckling i våtarv mot ALS-herbicider i norra Europa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Boström, Katarina, 2020. Arbuscular Mycorrhizal Fungi and its agricultural benefits : how to succeed with AMF inoculation. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Brihall, Emma, 2020. Herbicidresistenssituationen i Europa : ogräs, historia och verkningsmekanismer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Brånstrand, Isak, 2022. Skadeinsekter i sockerbetor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bylén, Beatrice, 2021. Vinst och förlust : en fylogenetisk studie av kloroperoxidas-liknande enzym hos jästsvampar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

C

Carlstrand, Lisa, 2022. Hur påverkar en skalbaggsås och typ av gröda naturliga fiender och deras predation på bladlöss och ogräsfrön?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Chetnik, Zuzanna, 2020. No-till grain legume production in organic farming : constraints, possibilities and potential agronomic practice. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Cicek, Dilara, 2022. Besökare som naturvårdare - Fallstudie Nämdöskärgården : naturvägledning som verktyg. First cycle, G2E. Stockholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

D

Dahlberg, Tore, 2021. Grandödens och andra faktorers effekt på aspens lavflora i Fiby urskog. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Dahlgren, Ellen, 2021. Påverkan av jordbearbetning och pesticider på abundans och födoval hos jordlöpare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Douhan Sundahl, Anna, 2020. Bumblebee resource dynamics : a review of foraging and nesting in the agricultural landscape. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

E

Eksvärd, Eira, 2020. Ogräspredation av jordlöpare och gnagare i europeiska åkermarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ellvin, Angelia, 2020. Gynnas talgoxens häckningsframgång av gallring i barrskogen? : en experimentell studie om anpassad skogsgallring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ericson, Monica, 2020. Evaluation of wildlife acoustic survey as a method to estimate bird habitat quality. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ericsson, Lisa, 2021. Gröddiversifiering i potatis : tillämpning och möjligheter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

F

Falck, Patric, 2022. Klimateffektsrelaterade förändringar i fenologi och morfologi hos en population av huggorm (Vipera berus). First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Fritzson, Jesper, 2020. Bekämpning av rotgallnematodarterna Meloidogyne hapla, M. chitwoodi och M. fallax : grödors naturliga resistens som alternativ till svartträda?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

G

Gertzell, Henrik, 2020. Lostor : biologi, utbredning och kontroll. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Gille, Matilda, 2019. Microbregma emarginatum as an indicator for coniferous forests with high conservation values. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Gong, Charlie, 2020. Approaches to coral reef restoration in a changing climate – identifying objectives behind a sea of options. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Grände, Anna, 2019. Hur följer förvaltningen av Vättern principer för ekosystembaserad fiskförvaltning?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Grönvall, Engla, 2021. Går det att skapa lekdammar till salamandrar? : en utvärdering av naturvårdsåtgärder för större vattensalamander i Uppsala län. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Gustafsson, Linnéa, 2021. Effect of sweeteners on acrylamide formation in extruded breakfast cereals. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gustavsson Ruus, Alma, 2020. Virus yellows in sugar beets in Sweden and Europe. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Gårdman, Viktor, 2021. Vägar som barriärer för marklevande rovskalbaggar (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) : kan motorvägar hindra spridning av arter?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

H

Hampl, Anton, 2021. Plant products to control Ralstonia solanacearum causing bacterial wilt in tomatoes (Solanum lycopersicum) in Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Hansson, Tilda, 2018. End-of-life scenarios for bioplastic food and drinking packages : a study of Swedish bioplastic waste disposal habitsand environmental impacts. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hessler Frelinckx, John-Christophe, 2019. Behavioural study of the house cricket (Acheta domesticus) : individual boldness and personality. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hidén, Albin, 2020. Ogräskontroll : i odlingssystem utan glyfosat och med liten användning av herbicider och jordbearbetning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Hildén, Patrik, 2021. Satellitövervakning av cyanobakterieblomningar i sjöar : en jämförande studie för Mälaren. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Holgersson, Linus, 2020. Mjöldryga (Claviceps purpurea) : ett ökande problem i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Häberle, Zoé Marina, 2021. Elektroniska övervakningssystem inom fiskeri : jämförelse mellan två olika kamerasystem och observatör ombord inom småskaligt fiske. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Hästdahl, Erica, 2021. Naturvårdsarter i Harrsjön, Ånge kommun, Västernorrlands län. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Högberg, Ulrika, 2022. Stödgrödors betydelse för pollinatörer : en litteraturstudie om möjligheter och utmaningar vid nyttjandet av understödjande grödor i agroekosystem. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

J

Johansson, Bina, 2020. Påverkan av temperatur och fuktighet på växtparasitära nematoder : förväntade effekter av pågående klimatförändringar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johansson, Ida, 2019. Beekeepers and bee wax moth - what's the buzz about? : a study about the attitude towards beekeeping and wax moth in Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johansson, Lina, 2021. Daggmaskar : hur påverkas de av jordbruk?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Johansson, Ylva, 2020. Insect pollination of faba beans, Vicia faba : the abundance and foraging behaviour of different pollinators and their effect on crop yield. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johnsson, Johan, 2021. Blåklint : ett ökande problem i svensk växtodling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Jutzeler, Matilda, 2019. Polyandry and genetic diversity in populations of Pholidoptera griseoaptera along an environmental gradient. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

K

Karlsson, Madelen, 2022. Hållbar parkskötsel : parkskötsel för att gynna rödlistade arter, ekosystemtjänster och människors välbefinnande. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson Bondesson, Sally, 2022. Vitblära tar över Gotland : en sammanställning av kunskapsläget kring dess biologi och bekämpning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Karm Togo, Lina, 2021. Blomsterremsors påverkan på individantalet av marklevande organismgrupper : jämförelse av fallfälleprover tagna från annuella och perenna blomsterremsor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kjellström, Clara, 2019. Kan rovkvalstren överleva svensk vinter? : övervintringsstudier på Stratiolaelaps scimitus och Neoseiulus cucumeris. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Klint, Johannes and Zeiner, Niklas, 2020. Biological control and growth promotion in Solanum spp.. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Kvick Nastaj, Nadja, 2020. The role of agroforestry tree species in biocontrol of the cabbage pest Plutella xylostella : a field study in Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kyhlström Blomqvist, Josefine, 2020. Tillståndet för skogar med bombmurkla, Sarcosoma globosum, i Uppsala län. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

L

Lagerström, Linn, 2020. Body condition assessment : as a welfare and management tool for radiated tortoises (Astrochelys radiata). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Larsson, Carl, 2022. Biologisk ogräsreglering med mikroorganismer : biologiska ogräsmedel och deras verkan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Larsson, Jakob, 2021. Utvintrande mellangrödor i höstraps : effekt på raps, ogräs och skadegörare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Lerbro, Clara, 2022. Populationsförstärkande utplantering av martorn, Eryngium maritimum : miljöfaktorers inverkan på populationsutvecklingen hos unga, utplanterade bestånd i Västra Götalands län. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lilliehöök, Alexander, 2020. Hönshirs : ett gräsogräs på frammarsch. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Lindberg, Markus, 2022. Att etablera äng i en solcellspark och efterföljande effekter på lokala djur- och växtsamhällen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lindén, Elin, 2020. Stråförkortningsmedel i jordbruket : klormekvatklorid och dess effekter på vete, korn och raps. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Ljung, Andreas, 2020. Invasive round goby, Neogobius melanostomus - suitable prey for native cod, Gadus morhua?. First cycle, G2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Lundin, Elvira, 2022. Att mäta och dokumentera markslitage : en fallstudie från Tyresta nationalpark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lönnberg, Elin, 2021. Är ekologiska marker värdefulla?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

N

Nilsson, Linn, 2022. Genetically modified tobacco (Nicotiana tabacum) plants for an increased production of wax esters. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Nissen, Lovisa, 2020. Kväveupptag i höstvete : hur påverkar förfrukten, jordarten och vädret?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Nylén, Therese, 2022. Påverkar utfodring av unga vajor deras vikt, kondition och dräktighet?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Nymans, Sofia, 2020. Fiskodlingens påverkan på fenskador och överlevnad hos utsatt lax – fokus på fisktäthet, fodertyp och foderregimer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Nyquist, Nils, 2019. Trapping efficiency and retention ability of four pontoon trap entrance types for use in coastal cod fishing, a fishing gear development field trial in the Baltic sea. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

O

Olofsson, Caroliné, 2019. Changed behavior in the house cricket Acheta domesticus : predetermined or an effect of learning?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Olsson, Victor, 2020. Evaluation of in vitro antagonism assays in the mycoparasitic fungus Clonostachys rosea. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Oumar, Kifilo, 2022. Hur påverkas daggmaskar av markpackning?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

P

Pedersen, Mette, 2020. Skiljer sig synen på 3R mellan yrkesåldrar på KI? : analys av kunskap, upplevd användbarhet och attityd kring 3R hos forskare och toxikologimasterstudenter på Karolinska Institutet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Persson, Patrik, 2021. Klumprotsjuka i höstraps - utvärdering av resistenta sorter i fältförsök OS7-25. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Persson, Samuel, 2020. Granstubbar som substrat för vedlevande skalbaggar : en jämförelse av faunan i gallringsstubbar och slutavverkningsstubbar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Pettersson, Alexander, 2021. Växt-växtbaserad kommunikation : hur sortblandningar påverkade tillväxten hos vårkorn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Pettersson, Anna, 2020. Ekosystemtjänster i gräsmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Pålsson, John and Hammargren, Magnus, 2021. Skillnader i vårvetekärnors utseende : betydelse av sort, miljö och gödsling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Pålsson Andersson, Sofie, 2019. Kontroll av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) utan glyfosat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

R

Radovic, Agnes, 2020. Jämförelse mellan okulär och molekylär diagnostisering av stråbassjukdomar i höstvete. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Rozenbeek, Elsa, 2021. Inte bara en bisyssla : och multifunktionella skyddszoners roll för pollinatörers förekomst i åkermark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ryding, Emma, 2020. Bönsmyg i åkerböna : hur påverkas avkastning och skördekvalitet?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

S

Seidenstädt, Julia, 2020. Odlingssystemfrågor i relation till klimat : en jämförande fallstudie av växthusavgång från en konventionellt brukad gård och en biodynamiskt brukad gård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Selin Norén, Elijah, 2022. Utvärdering av sensordata för bedömning av surstötar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Sjögren Englund, Elin, 2022. A destructive host-shift : a comparative review of resistance mechanisms in the novel and original hosts of Varroa destructor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Smidvik, Hanna, 2020. Lantsorters roll i klimatanpassning av jordbruket : vad kan studier över mellansvensk svarthavre säga om betydelsen av lokal anpassning i ett förändrat klimat?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Soler Kinnerbäck, Karl, 2021. Kärnsvampar på ask och skogsalm i Vårdsätra naturreservat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre

Stenfelt, Johanna, 2020. Berikning för hundar i hundhem : en kombinerad litteratur och enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Sundberg, Linnéa, 2022. Bats as indicators of habitat connectivity in urban environments. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundström, Lisa, 2022. Hästgödsel : en värdefull resurs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

T

Tanaka, Ayano, 2021. Interactions between plant pathogens and their implications for crop protection. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Thor, Gabriel, 2020. Bevattning i vallodling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Thunell, Mika, 2019. Hur påverkas humlor, Bombus spp., av artrika vägkanter?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

V

Viker, Johanna, 2021. Leddjurssammansättningen i kenyanska majsfält : vilken inverkan har altitud och push-pull på rovdjurssamhällen?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

van Berlekom, Andreas, 2020. Effects of mass flowering crops on wild pollinator abundance and species richness : a review of local and landscape effects in the agricultural landscape. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

von Rosen, Gabriel, 2020. Samodling av ettåriga grödor : attityder bland lantbrukare och hur tillämpningen kan öka i framtiden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

W

Ward, Cecilia, 2021. Gråbo : biologi och kontroll. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Weigl, Maria, 2019. Kalium och magnesium i lantbruksgrödor : deras funktion och inverkan på torkstress. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Welander, Victoria, 2022. Stress och beteende vid bedövning av öring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Westerlund, Marcus, 2020. Stora Tandån. Kartering & åtgärder : en undersökning i vad som finns och vad som kan återskapas. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Wikström, Josefin, 2021. Interaktion mellan Rhizoctonia solani och rotsårsnematoder i ärt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Y

Yngve, Klara, 2020. Arbuscular mycorrhiza in landrace and modern wheat : its impact on plant performance and how it is influenced by plant breeding and modern cropping practices. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Z

Zetterlind, Bobby, 2020. Isolation and cultivation of methanogenic archaea from serpentinization system at Chimaera Seeps, Turkey. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Zetterquist, Nelly, 2022. Sandytor som habitat för insekter : en studie av anlagda och naturliga sandytor i Solna kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Å

Åkesson, Marta, 2020. Historisk hävdtidpunkt i landskapets gräsmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Ö

Öhlund, Andreas, 2022. Hur skiljer sig rapporterna av bäverspår i Artportalen från den verkliga förekomsten? : en studie av bäverspår vid åar i Uppland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

This list was generated on Mon Dec 5 04:34:00 2022 CET.