Home About Browse Search
Svenska


Lind, Svea Linnea, 2023. Variation av nifH-förekomst mellan Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi och Ptilium crista-castrensis från en närings- respektive åldersgradient. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology


Full text not available

Abstract

Kväve är ett essentiellt element för allt liv, och balansen av dess retention och tillförsel är avgörande för ekosystemproduktivitet. Kvävefattiga habitat, som
boreala skogar, har typiskt sett undervegetation dominerad av mossor som i hög grad påverkar kväveregleringen. Mossor koloniseras av mikroorganismer med stor diversitet, och i denna mikrobiota ingår flera grupper diazotrofer med förmågan att fixera atmosfärisk kvävgas. Den mossassocierade kvävefixeringen utförs av mikroorganismer som bär på genen nifH, där majoriteten visats vara epifytiskt levande cyanobakterier. Det är däremot inte fastställt huruvida förekomsten diazotrofer skiljer sig mellan fjädermossarter, vävnadstyper eller längs närings- och åldersgradienter i växtplatsen, men tidigare studier har indikerat att det gör det.
Genom kvantitativ PCR (quantitative polymerase chain reaction, qPCR) kan mängden kvävefixerande mikroorganismer uppskattas genom amplifiering av nifH mot den bakteriella 16S rRNA-regionen som referensgen. Studiens syfte är att
undersöka och jämföra förekomsten av nifH från olika fjädermossors (Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi och Ptilium crista-castrensis) vävnader (grön vävnad, brun vävnad, förna och underliggande jord) tagna från två olika gradienter; en åldersgradient som utgörs av 8 tallbestånd med varierande ålder i Skyttorp, samt en näringsgradient bestående av 7 provtagningsställen som representerar olika
fertiliteter och växtsammansättningar i Fiby urskog.

,

Nitrogen is an essential element for all life, and the balance of its retention and input determines ecosystem productivity. Habitats that are limited by nitrogen, such as boreal forests, typically have understorey dominated by mosses. Mosses are highly influential in the regulation of nitrogen availability, as they have microbiotacontaining diazotrophs, which are microorganisms capable of nitrogen fixation.This moss-associated nitrogen fixation is performed by microorganisms carrying the nifH gene, where the majority of them consists of cyanobacteria living epiphytically on mosses. It is currently not established whether or not the
diazotroph abundance differs between different moss species, tissue types or across fertility and successional gradients of the growing site. Diazotroph abundance can be measured by quantitative polymerase chain reaction (qPCR) where nifH isamplified against the bacterial 16S rRNA region as the reference gene. The purpose of this study is to examine and compare the abundance of nifH from different mosses’ (Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi och Ptilium crista-castrensis) tissue types (green tissue, brown tissue, litter and underlying soil)sampled from two gradients; one age gradient consisting of 8 pine stands in Skyttorp, and a nutrient gradient of 7 sample sites representing different fertilities and plant compositions in Fiby urskog.

Main title:Variation av nifH-förekomst mellan Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi och Ptilium crista-castrensis från en närings- respektive åldersgradient
Authors:Lind, Svea Linnea
Supervisor:Fransson, Petra
Examiner:Clemmensen, Karina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:nifH, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Ptilium crista- castrensis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18920
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18920
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2023 08:49
Metadata Last Modified:14 Jun 2023 13:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics