Home About Browse Search
Svenska


Öhlund, Andreas, 2022. Hur skiljer sig rapporterna av bäverspår i Artportalen från den verkliga förekomsten? : en studie av bäverspår vid åar i Uppland. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Artportalen är Sveriges centrum för medborgarforskning för arter och har bidragit till miljontals inrapporteringar. Medborgarforskningen kan vara ett viktigt verktyg för framtida forskning, trots osystematiskt insamlade data. I Sverige för 100 år sedan var bävern (Castor fiber) utdöd. Bävern återinplanterades 1922 och idag återfunnen i stora delar av landet med en population på cirka 100 000 – 130 000 individer. Den här studien undersöker bäverns utbredning genom att inventera bäverspår i tre åar runt Uppsala, Hågaån, Fyrisån och Jumkilsån och hur Artportalen kan bidra till inrapportering av bäverspår. Syftet i arbetet var att se i vilken mån det fanns ett samband mellan rapporterna i Artportalen och en grundlig inventering samt om det fanns någon korrelation mellan hur många människor som rört sig i området och bäverspårsinrapporteringar. Inventerade bäverspår bestod av gnagmärken, hyddor, fördämningar och trampspår. Artportalen användes för att göra en avgränsning där endast bäverspår valdes. Studien visar att det är ett svagt samband mellan inrapporterade bäverspår och inventering av bäverspår, men med olika resultat om hur svagt samband det är mellan de olika åarna. Trots att det hittades 181 bäverspår längs Jumkilsån, fanns inga rapporter i Artportalen. Resultaten fick fram korrelation i Hågaån och Fyrisån där Fyrisån visade det starkaste sambandet. Bävern finns i alla åar och föredrar inte att befinna sig nära Uppsala stad, vilket inte stämmer överens med inrapporteringar i Artportalen. Studien tar upp olika orsaker till underrapportering bland annat att det finns kunskapsbrist angående bäverspår och bäverns närvaro, att rapporter bara sker vid lättåtkomliga platser och där fler människor rör sig.

,

Artportalen is Sweden's center for citizen science and has contributed to millions of reports of species. Citizen research can be an important tool for future research, despite unsystematically collected data. In Sweden 100 years ago, the beaver (Castor fiber) was extinct. The beaver was re-implanted in 1922 and today found in large parts of the country with a population of about 100,000 - 130,000 individuals. This study examines the beaver's distribution by inventorying beaver tracks in three rivers around Uppsala, Håga river, Fyris river and Jumkils river and how Artportalen can contribute to the reporting of beaver tracks. The purpose of the work was to see if the citizen science had a connection with a thorough inventory and if there was any correlation between how many people moved in the area and beaver track reports. Inventory of beaver tracks consisted of gnaw marks, lodges, dams, and prints. The species portal was used to make a demarcation where only beaver tracks were selected. The study shows that there is a weak correlation between reported beaver tracks and an inventory of beaver tracks, but with different results about how weak the connection is across the different rivers. Even though 181 beaver tracks were found along Jumkils river, there were no reports in Artportalen. Results showed correlation of beaver tracks in Håga river and Fyris river, where Fyris river showed the strongest correlation. The beaver is found in all rivers and does not prefer to be close to the city of Uppsala, which is not in line with reports in Artportalen. The study addresses various reasons for underreporting for instance that there is a lack of knowledge regarding beaver tracks and the beaver's presence in Uppland, that reports only take place at easily accessible places and where more human activity occurs.

Main title:Hur skiljer sig rapporterna av bäverspår i Artportalen från den verkliga förekomsten?
Subtitle:en studie av bäverspår vid åar i Uppland
Authors:Öhlund, Andreas
Supervisor:Hartman, Göran
Examiner:Pärt, Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:bäver, Artportalen, medborgarforskning, inventering, Uppland, Uppsala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18149
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18149
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2022 09:07
Metadata Last Modified:20 Aug 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics