Home About Browse Search
Svenska


Hästdahl, Erica, 2021. Naturvårdsarter i Harrsjön, Ånge kommun, Västernorrlands län. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Under hösten 2020 utfördes en inventering av naturvårdsarter av kryptogamer i ett tallskogsområde söder om Harrsjön i Ånge kommun, Västernorrlands län. Området är ca 9 ha och ligger inom SCAs markinnehav. Syftet är att (1) klarlägga vilka naturvårdsarter av kryptogamer som förekommer i området (2) att jämföra resultatet med den tidigare naturvärdesbedömning av området som SCA utfört och (3)med utgångspunkt från de funna arterna ge ett förslag till naturvärdsinriktadskötselplan av området. . Metoden som användes var linjeinventering därintressanta substrat inventerades och förekommande naturvårdsarter noterades.Totalt noterades tio naturvårdsarter av lavar, tre naturvårdsarter av svampar och ennaturvårdsart av mossa, totala antalet registreringar oavsett artgrupp var 63, med enöverrepresentation av lavar (51). Noterade rödlistade arter av lavar som är knutnatill död ved av kelokvalitet var dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT,kolflarnlavar Carbonicola myrmecina/Carbonicola anthracophila NT och varglavLetharia vulpina NT. Noterade rödlistade lavar knutna till rikbarkiga lövträd varlunglav Lobaria pulmonaria NT och skrovellav Lobaria scrobiculata NT. Enrödlistad lav knuten till gamla barrträd i områden med hög och jämn luftfuktighetnoterades, garnlav Alectoria sarmentosa NT. Den rödlistade mossa som noteradesvar vedtrappmossa Crossocalyx hellerianus NT som är knuten till murknande,grövre lågor av barrträd. De rödlistade arter av svamp som noterades varfläckporing Antroporia albobrunnea VU (knuten till murkna barrträdslågor, främstav tall), tallticka Porodaedalea pini NT (knuten till gamla levande tallar, främst 150år och äldre), nordtagging Odonticium romelii NT (knuten till död och döende vedi solbelysta barrträdsmiljöer) samt ullticka Phellinidium ferrugineofuscum NT(knuten till grova lågor av gran i barrnaturskogar). Resultaten visar att SCA:snaturvärdesbedömning baserad på strukturer i detta fall väl överensstämmer medinventeringen av naturvårdsarter av kryptogamer utförd inom ramen för dettaprojekt. Området klassades vid inventeringen som storskogsbrukets nyckelbiotoppå grund av den rikliga förekomsten av hård död ved och naturvårdsarter. Områdetföreslås för naturvårdshuggning och bränning. Nyckelbiotopsklassningen lederockså till att området läggs in i SCAs övergripande ekologiska landskapsplan vilketär en plan för hur höga biologiska värden ska bevaras och spridningsvägar för arterska bildas.

,

During autumn 2020 an inventory of cryptogam species of conservation concern was performed in a Pinus sylvestris stand south of Lake Harrsjön in Ånge municipality, Västernorrlands county, Sweden. The area is approximately 9 ha and the forest company SCA is landowner. The aim was to (1)clarify which cryptogams of high conservation value are present, (2) compare the result with anearlier natural value assessment performed by SCA and (3) propose a nature conservation oriented management plan for the stand. The area is classified as a forest key habitat because of the presence of dead wood and cryptogams. The method used during the inventory was examination of substrates of conservation concern, and registration of cryptogams of conservation concern found in the inventory. During the inventory one liverwort, three fungi and ten lichens of high conservation value were found. The total number of findings of cryptogams with high conservation value, independent of organism group, where 63 with an over-representation of lichens (51). Registered lichens dependent of kelowood where Cladonia parasitica NT, Carbonicola myrmecina and Carbonicola anthracophila NT (which were not separated in the field), and Letharia vulpina NT. Red-listed lichen dependent on deciduous trees where Lobaria pulmonaria NT and Lobaria scrobiculata NT. One registered red-listed lichen is dependent on old coniferous trees in areas with high and stable humidity, Alectoria sarmentosa NT. The red-listed liverwort found is dependent on old dead wood, Crossocalyx hellerianus NT. The red-listed fungi found dependent on dead wood of Scots pine Pinus sylvestris in open sunlit areas are Antroporia albobrunnea VU, Porodaedalea pini NT and Odonticium romelii NT. One red-listed fungi is dependent on large diameter old dead logs of Norwegian spruce Picea abies, Phellinidium ferrugineofuscum NT. The results show that the natural value assessment inventory of structures important for biodiversity well correspond with the inventory of cryptogams of high conservation value. The area is registered as voluntary set aside by SCA, and conservation measures suggested is conservation logging and conservation burning.

Main title:Naturvårdsarter i Harrsjön, Ånge kommun, Västernorrlands län
Authors:Hästdahl, Erica
Supervisor:Thor, Göran
Examiner:Hartman, Göran
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:rödlistade lavar, rödlistade mossor, rödlistade vedsvampar, naturvårdsarter, signalarter, skogliga nyckelbiotoper, naturvårdande skötsel, naturvårdsbränning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17106
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17106
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2021 09:15
Metadata Last Modified:27 Aug 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page