Home About Browse Search
Svenska


Hidén, Albin, 2020. Ogräskontroll : i odlingssystem utan glyfosat och med liten användning av herbicider och jordbearbetning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Ogräs har oftast större betydelse för en grödas avkastning än både skadeinsekter och växtsjukdomar. Ogräskontroll sker i huvudsak med användning av herbicider och jordbearbetning. En överanvändning av selektiva herbicider under lång tid har lett till att ogräspopulationer har utvecklat resistens mot dessa. Total-bekämpningsherbiciden glyfosat har en viktig roll som resistensbrytare för att säkerställa framtida effekt för andra herbicider, med sin unika verkningsmekanism påverkar den ogräs som utvecklat resistens mot andra preparat. Inom forskningen råder det dock oenighet om glyfosats hälso- och miljöeffekter, vilket lett till att det uppstått diskussion om ämnets framtid som herbicid inom EU. I dagsläget skulle ett förbud av glyfosat troligen leda till ökad användning av selektiva herbicider och jordbearbetning och därigenom en ökad miljöpåverkan. I Sverige används glyfosat idag framförallt i stubb för att hantera perenna ogräs och spillsäd, i system med reducerad bearbetning eller direktsådd, vid vallbrott samt för att hantera herbicidresistenta ogräs.

Syftet med arbetet var att identifiera och bedöma möjligheter för direkta och indirekta, icke-kemiska metoder som inte heller innebär ökad användning av tung jordbearbetning, för att hantera de situationer där en stor del av glyfosat-användningen idag sker. Genom en litteraturstudie identifierade jag följande metoder; mellangrödor, växtföljd, selektiv ogrässkärare, mekanisk frökross, värme och elavdödning. Mellangrödor har störst effekt på annuella ogräs, likaså växtföljd med variation mellan höst- och vårgrödor. Vall har god effekt på annuella ogräs och på många perenna ogräsarter. Selektiv ogrässkärning kan hindra fröspridning från annuella ogräs och på lång sikt, utarma vissa perenna ogräsarter. Mekanisk frökross, har god effekt på ogräsfrön och spillsäd som går igenom tröskan. Värmebehandlingar har god effekt på små ogräsplantor, framförallt örtogräs och kan ha god effekt på fröbanken. Och sist elavdödning som har systemisk verkan och kan döda dels större annuella men också perenna ogräs.

Min slutsats är att av de identifierade metoderna så är ingen lämplig att ersätta glyfosat vid vallbrott. För kontroll av perenna ogräs, bör en kombination av vall, selektiv ogrässkärning och elavdödning kunna ersätta glyfosat. Spillsäd och herbicidresistenta annuella ogräs bör kunna hållas under kontroll genom en kombination av mellangrödor, växtföljd, selektiv ogrässkärning och mekanisk frökross. Effekten av mellangrödor, mekanisk frökross, och elavdödning i svenska förhållanden med dess vegetationsperiod och ogräsflora, samt metoderna i kombination med varandra behöver studeras vidare.

,

Weeds are often more critical for crop yield than insects and plant pathogens. Traditionally, weed control has been done with the use of herbicides and tillage. An overuse of selective herbicides over a long period has resulted in resistance to these, in several weeds. The total control herbicide glyphosate plays a vital role as a resistance breaker to ensure the future effect of selective herbicides, with its unique mode of action it affect weeds that are resistant to other herbicides. Within the research community, there is disagreement about the health and environmental effects of glyphosate, which has led to a discussion of the substance’s future within the EU. At present, a ban on glyphosate would probably lead to an increased use of selective herbicides and to increased tillage and an increased impact on the environment. In Sweden, glyphosate is used primarily in stubble, to manage perennial weeds and shed grain, in systems with reduced-tillage or direct seeding, in termination of ley and to control herbicide-resistant weeds.

The purpose of this study was to identify and assess opportunities for direct and indirect non-chemical methods that do not involve increased use of heavy tillage, to deal with the situations where glyphosate is currently used. Through a literature study, I have identified the following methods: cover crops, crop rotation, selective cutting, mechanical weed seed destruction, thermal weeding and weed electrocution. Cover crops have the most significant effect on annual weeds, as has crop rotation with variation between winter and spring crops. Rotational grass-clover leys reduce the abundance of annual weed species and many perennials. Selective weed cutting can prevent seed dispersal from annual weeds and, in the long run, deplete certain perennial weeds. Mechanical seed destruction has a good effect on seeds from weeds and shed grain that passes through the combine. Heat treatments have a good impact on small weeds, mainly dicotyledons and can therefore have a good effect on the seed bank. Finally, electrocution kills the weeds by having a systemic impact on the plant and can kill both large annual but also perennial weeds.

My conclusion is that none of the identified methods is by itself suitable to replace glyphosate in termination of ley. For the control of perennial weeds, a combination of ley, selective weed cutting and electrocution could possibly be able to replace glyphosate. Shed grain and herbicide-resistant annual weeds could be kept under control through a combination of cover crops, crop rotation, selective cutting and mechanical seed destruction.

Main title:Ogräskontroll
Subtitle:i odlingssystem utan glyfosat och med liten användning av herbicider och jordbearbetning
Authors:Hidén, Albin
Supervisor:Bergkvist, Göran and Lagerquist, Elsa
Examiner:Öborn, Ingrid
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:alleopati, conservation agriculture, glyfosat, glyfosatförbud, herbicid, herbicidresistens, jordbearbetning, mellangrödor, ogräs, ogräskonkurrens, ogräskontroll, reducerad jordbearbetning, växtföljd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15783
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15783
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Cropping patterns and systems
Protection of plants - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2020 07:40
Metadata Last Modified:10 Jul 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics