Home About Browse Search
Svenska


Kihlstrand, Clara and Frisk, Linnéa, 2023. Effekt av olika odlingssystem på markstruktur och avkastning : pargårdsstudie i Skåne. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Metoderna att odla jordbruksmark är många. Dessa odlingssystem påverkar markstrukturen och
markhälsan på olika vis. Markhälsa är ett begrepp som blir allt viktigare. Under 2023 kommer EU
med nya markdirektiv som ska säkra långsiktig odling och hjälpa till att nå klimatmålen. I samband
med att strategier tas fram och beslut fattas, är det viktigt att korrekt fakta ligger till grund för dem.
Detta är viktigt eftersom gemeneman måste anpassa sig efter besluten och åtgärderna kan få olika
effekter. Syftet med detta kandidatarbete är att genom fältstudier undersöka och analysera hur olika
odlingssystem påverkar markstruktur samt avkastning.
Fältstudierna har genomförts på två pargårdar inom ramen för en pargårdsstudie. Gårdarna i
respektive par ligger nära varandra geografiskt och förutsätts ha samma jordarter samt väderlek. Den
ena gården i paret tillämpar ett alternativt odlingssystem, vilket innebär att jordbearbetningen är mer
eller mindre reducerad och att mellangrödor eventuellt odlas i växtföljden. På den andra gården
tillämpas ett konventionellt odlingssystem, vilket innebär att vändande jordbearbetning med plog
används.
För att granska hur odlingssystem påverkar markstruktur och avkastning har ett antal egenskaper
undersökts i fält och laboratorium. I denna studie genomfördes mätningar av pH, vattenhalt i
matjorden, dragkraftsbehov och bränsleförbrukning, aggregatstabilitet, vatteninfiltration, antal och
vikt av daggmaskar, jordanalys samt bedömning av markprofil.
Resultaten tyder på att odlingssystemet påverkar biologisk aktivitet, såsom förekomst av
daggmaskar och specifika daggmasksarter men även mullhalt och nedbrytning av organiskt material.
Odlingssystem med minskad jordbearbetning tycks gynna de biologiska förutsättningarna i jorden
som i förlängningen är positiva för markstruktur. Resultaten för de fysikaliska och kemiska
egenskaperna i jorden varierade och indikerar generellt inte att det ena odlingssystemet är bättre än
det andra. Variation i resultat mellan de två gårdsparen tyder på att åkermarkens geologi, topografi
och klimat är viktiga faktorer för vilket odlingssystem som är bäst lämpat. På grund av få mätningar
och stor variation i mätningarna går det inte att statistiskt säkerställa resultaten för infiltration,
daggmaskmätning, turbiditet, vattenhalt och avkastning. De är viktiga indikatorer och därför vore
det intressant att genomföra fler mätningar för att verifiera effekten av de olika odlingssystemen.
Sammanfattningsvis visar denna studie att det finns många indikatorer som kan användas för att
bedöma markstruktur och hur den påverkar markhälsa. Studien visar även att det är svårt att
undersöka och jämföra olika odlingssystems effekt på markstruktur och avkastning. Det framgår
också att fler faktorer än jord- och årsmån bör vara lika, såsom växtföljd och utsädessort, för att med
säkerhet utvärdera just odlingssystemets effekt. Markstruktur är en av många viktiga faktorer för att
långsiktigt uppnå god avkastning. Det är därför viktigt att fortsatt utveckla och utvärdera
odlingssystemens påverkan på markstruktur och markhälsa.

,

The methods of cultivating agricultural land are numerous, and these cultivation systems affect the
soil structure and soil health in various ways. Soil health is a concept that is becoming increasingly
important, and in 2023, the EU will introduce new soil directives that aim to ensure long-term
cultivation and help achieve the climate goals. It is always important to have accurate facts available
for the decisions that are made, and ultimately, that everyone must adapt to. The purpose of this
thesis is to investigate and analyze how different cultivation systems affect soil structure and yield
through field studies.
The field studies were conducted on two pair of farms, as part of a farm study. The farms in each
pair are geographically close to each other and are assumed to have the same soil types and weather
conditions. One farm in the pair applies an alternative cultivation system, which means that soil
cultivation is more or less reduced, and that cover crops might be included in the crop rotation. The
other farm applies a conventional cultivation system, which involves plowing with a turning plow.
To examine how cultivation systems affect soil structure and yield, a number of properties were
studied in field and laboratory. In this study, measurements of pH, soil moisture content, tractive
force and fuel consumption, aggregate stability, water infiltration, number of earthworms, soil
analysis, and assessment of soil profile were conducted.
The results suggest that the cultivation system affects biological activity, such as the presence of
earthworms and specific earthworm species, as well as organic matter content and decomposition.
Cultivation systems with reduced tillage seem to benefit the biological conditions in the soil, which
are ultimately positive for soil structure. The results for the physical and chemical properties of the
soil vary and generally do not indicate that one cultivation system is better than the other. The
variation in results between the two farm pairs suggests that the geology, topography, and climate
of the farmland are important factors in determining which cultivation system is best suited. Due to
few measurements and significant variation in the results, the results cannot be statistically
confirmed for infiltration, earthworm measurement, turbidity, water content, and yield. These are
important indicators, and therefore, it would be interesting to conduct more measurements to verify
the effect of different cultivation systems.
In conclusion, this study shows that there are many indicators that can be used to assess soil
structure and how it affects soil health. The study also shows that it is difficult to investigate and
compare the effects of different cultivation systems on soil structure and yield. It is also apparent
that other factors besides soil and climate, such as crop rotation and cultivars, should be the same to
accurately evaluate the effect of the cultivation system. Soil structure is one of many important
factors for achieving good long-term yields, and it is therefore important to continue to develop and
evaluate the impact of cultivation systems.

Main title:Effekt av olika odlingssystem på markstruktur och avkastning
Subtitle:pargårdsstudie i Skåne
Authors:Kihlstrand, Clara and Frisk, Linnéa
Supervisor:Berglund, Örjan and Berglund, Kerstin and Blomquist, Jens
Examiner:Keller, Thomas
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2023:10
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:Markhälsa, reducerad jordbearbetning,, Conservation Agriculture, plöjning, mellangröda, höstvete, aggregatstabilitet, daggmaskar, pH, dragkraft, infiltration, vattenhalt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19343
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19343
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2023 07:26
Metadata Last Modified:19 Aug 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page