Home About Browse Search
Svenska


Lundgren, David, 2023. Värdväxter hos Coleophora - säckmalar : koppling till utbredning och hotstatus. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att stoppa utarmning av biologisk mångfald och livsmiljöer är en stor utmaning och en ödesfråga för mänskligheten. Klimatförändringar, exploatering, kalhyggesskogsbruk, intensivt brukad jordbruksmark, invasiva arter och miljögifter medför att jorden är inne i sitt sjätte utdöende. Insekter har drabbats hårt av det senaste decenniernas negativa utveckling, bland annat viktiga pollinerare som bin och fjärilar. Ett särskilt artrikt släkte bland Sveriges fjärilar är Coleophora, säckmalar. Kunskap om de olika arternas ekologi, såsom värdväxter, är viktigt för att kunna följa upp och tolka trender i naturen och sätta in rätt åtgärder.
Syftet med denna studie var att undersöka vilka värdväxter som finns representerade bland Sveriges säckmalar, och utröna huruvida det fanns samband mellan grad av värdväxtspecialisering och arternas utbredning och utdöenderisk bland de 135 säckmalarna som är bofasta i landet.
För att få svar på frågeställningarna kopplat till syftet genomfördes en litteraturstudie där publikationer, litteratur och data erhölls via systematiska sökningar i databaser, samt i olika kanaler kopplat till svenskt naturvårdsarbete.
Resultatet visade att en stor andel av säckmalarna var specialiserade i sitt val av värdväxt i larvstadiet. Särskilt uttalat var detta bland rödlistade säckmalar och säckmalar med begränsad utbredning, som hyste en större andel arter knutna till en specifik värdväxt. Andelen örtartade värdväxter var större bland de rödlistade, och andelen vedartade större bland de icke-rödlistade.
Viktiga miljöer för de rödlistade arterna finns främst i jordbrukslandskapets gräsmarker, men även urbana miljöer såsom ruderatmarker och sand/grustäkter var viktiga miljöer. Hot mot de rödlistade säckmalarna var både upphörd hävd och för hårt hävdade marker.
Några slutsatser är att säckmalar knutna till magra, blomrika marker hyser större risk att dö ut nationellt. Skötsel av värdefulla marker med säckmalar visade sig vara komplex då förhållandet till bete både är negativt och positivt. Skogliga miljöer med risvegetation är även viktiga för flertalet säckmalar med snäv värdväxtpreferens, utvecklingen i det moderna skogsbruket skulle kunna leda till att de hamnar på rödlistan framöver. Mer kunskap om säckmalars ekologi och regionala särarter är önskvärd, för två arter var värdväxt fortfarande okänt.

,

To prevent loss off biodiversity, both species and habitats, is a major challenge for humanity. Climate change, exploitation, clear-cutting forestry, intensively managed agricultural land, invasive species, and environmental toxins has led the earth to its sixth mass extinction event. Insects have been affected by the negative trend of the recent decades, including important pollinators such as bees, butterflies, and moths. A species rich genus is the micro moths of Coleophora – case bearers. Knowledge of ecology and food plant dependence are important to be able to follow up and interpret trends in nature and put in place the right nature conservation measures.
Many micromoths are strongly associated with one or a few specific host plant species. The purpose of this study is to investigate whether there is a correlation between degree of host plant specialization and the distribution and extinction risk of species among the 135 Coleophora that occur in Sweden. The purpose was also to see which host plants were represented as host plants, and in what frequency. Important habitats and threats amongst the red listed Coleophora were also an aim for the study.
To answer the questions linked to the purpose, a literature study was conducted where publications, literature and data were obtained via systematic searches in databases, as well as in various channels linked to Swedish nature conservation work. To examine the static significance of the result, Chi2 tests were performed.
The study showed that a majority of the Coleophora were monophagous to varying degrees. The results also show that red-listed Coleophora and/or those with limited distribution had a larger proportion of narrowly monophagous species. The red-listed species are mainly found in the open grasslands of the agricultural landscape, but also urban environments such as ruderal brownfields and sand/gravel quarries are important environments.
Many of the currently more common Coleophora are monophagous to woody plants of the heather family Ericaceae. Modern clear-cutting forestry could lead to them ending up on the red list in the future.
Some conclusions are that Coleophora of semi-natural grasslands are at greater risk of going extinct. Nature conservation measures tend to be complex as the relationship with grazing cattle can be both negative and positive. Forest environments with Ericaceae-vegetation are also important for several Coleophora with narrow host plant preference. Further, field studies to examine geographic variations of host plant preferences are needed to get a complete picture of the ecology and host plant preferences of the Swedish Coleophora. This is evident not least from the fact that the host plant is still not completely known for two of the species.

Main title:Värdväxter hos Coleophora - säckmalar
Subtitle:koppling till utbredning och hotstatus
Authors:Lundgren, David
Supervisor:Öckinger, Erik
Examiner:Jonsell, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:värdväxter, insekter, nattfjärilar, säckmalar, Lepidoptera, Coleophora, lövminerare, småfjärilar, fjärilslarver, rödlistade arter, hotade arter, pollinerare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18833
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18833
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2023 10:09
Metadata Last Modified:16 May 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics