Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Julia, 2023. Jämförelse av patogenprevalens hos vilda humlor på olika avstånd från honungsbisamhällen : och skillnader i patogenförekomst mellan olika arter av kommersiella pollinerare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
520kB

Abstract

Idag minskar den inhemska populationen av pollinerare till följd av klimatförändringar och urbanisering. För att bibehålla den livsviktiga pollineringen används bland annat samhällen av honungsbin (Apis mellifera), vilket antas kunna påverka de vilda humlorna negativt genom exempelvis konkurrens om resurser och patogenspridning. I denna studie var syftet att undersöka hur prevalens av elva patogener som är vanligt förekomna hos bin skiljde sig mellan vilda humlor
på olika avstånd från honungsbisamhällen, hos honungsbin och hos jordhumlor. De tre grupperna jämfördes därefter med varandra. Hypotesen var att prevalensen skulle vara högre för virus hos honungsbin medan övriga patogener var högre hos humlor. Vidare förväntades prevalensen vara högre av virusen hos de vilda humlorna närmast honungsbisamhällena.
Förekomsten jämfördes med 36 stycken honungsbin för att undersöka potentialen att arten är spridningskälla för att därefter jämföra prevalensen mellan två avståndsintervall (0 – 500 meter respektive 1000 – 2000 meter) ifrån bikuporna. Vidare användes 37 kommersiella jordhumlor (Bombus terrestris) för att jämföra med honungsbins prevalens för att detektera skillnader mellan patogenförekomst hos olika arter av kommersiella pollinerare. Genom att använda 169 bin extraherades RNA och DNA från samtliga prover för att undersöka frekvensen av respektive patogen genom RT-PCR.
Resultatet från studien kunde inte påvisa en signifikant skillnad i prevalens av samtliga patogener hos vilda humlor närmast honungsbisamhällena i jämförelse med dom längre ifrån. Skillnaden i prevalens var dock signifikant högre för Black queen cell virus (BQCV), Lake Sinai virus 1-4 (LSV1-4), Apicystis, Crithidia och Sphaerularia bombi hos honungsbin i jämförelse med vilda humlor, medan prevalensen var 0 % av SBPV (Slow bee paralysis virus) hos honungsbin men förekom hos de vilda humlorna. Mellan jordhumlor och honungsbin var skillnaden i prevalens signifikant högre för LSV1-4 och Sphaerularia hos honungsbin medan skillnaden var signifikant högre hos jordhumlorna av patogenerna Crithidia och SBPV. I flera studier har viruset DWV visat kunna spridas mellan honungsbin och humlor, men i och med att DWV saknades i samtliga individer kunde inget sådant samband undersökas.

,

The population of wild pollinators has declined due to climate changes and urbanization. To maintain the vital pollination of pollination-dependent crops, imported colonies of honeybees (Apis mellifera) are used, which is assumed to influence the wild population negatively by competition of resources and spreading of pathogens. The purpose of this study was to determine how the prevalence of eleven common pathogens differed within wild bumblebees from different distances from honeybee colonies, but also in honeybees and bumblebees. The three groups were then compared with each other to detect differences in prevalence of pathogens. The hypothesis for this study was that the prevalence should be higher among honeybees for viruses, while the rest of the pathogens are higher in the bumblebees. It was also expected that the prevalence of the viruses was higher for the wild bumblebees nearest the honeybees. 36 honeybees and 96 wild bumblebees (Bombus pascuroum and Bombus sylvarum) were used in the comparison and the wild bees were sorted into two groups: those collected 0 – 500 meters from the colonies and those found 1000 – 2000 meters from the hives. Furthermore, 37 commercial bumblebees (Bombus terrestris) were used to see differences between two species of commercial bees in terms of pathogen prevalence. By using 169 bees, RNA and DNA were extracted from the samples to detect the frequency of all pathogens by the technique RT-qPCR.
The result did not show any significant difference of prevalence between wild bumblebees nearest the hives in comparison with those further away. The result did show that it was a significant higher prevalence of the pathogens Black queen cell virus (BQCV), Lake Sinai virus (LSV1-4), Apicystis, Crithidia and Sphaerularia bombi in honeybees while the occurrence of SBPV (Slow bee paralysis virus) was 0 % in honeybees but did occur in wild bees. Between commercial bumblebees and honeybees, the difference in prevalence was significant higher for LSV1-4 and Sphaerularia in honeybees, while the difference was significantly higher of the pathogens SBPV and Crithidia in commercial bumblebees. In several studies, the DWV has been shown to be able to be spread between honeybees and wild bumblebees, but because the prevalence was zero for all groups of bees, no such conclusion could be drawn from this study.

Main title:Jämförelse av patogenprevalens hos vilda humlor på olika avstånd från honungsbisamhällen
Subtitle:och skillnader i patogenförekomst mellan olika arter av kommersiella pollinerare
Authors:Carlsson, Julia
Supervisor:Rodrigues De Miranda, Joachim and Kendall, Liam
Examiner:Berggren, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:Apis mellifera, Bombus terrestris, vilda pollinerare, patogenprevalens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19298
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19298
Language:Swedish
Deposited On:10 Aug 2023 07:22
Metadata Last Modified:11 Aug 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page