Home About Browse Search
Svenska


Wigfeldt, Kristina, 2023. Optimalt pH-värde i åkermark för en effektiv växtproduktion : vilka rekommendationer finns i andra nordeuropeiska länder?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En effektiv, lönsam och hållbar växtproduktion vill de flesta lantbrukare i alla länder uppnå. Det är av största vikt att sträva efter ett optimalt pH då det är en variabel som påverkar de flesta kemiska reaktioner och processer i marken. Den generella rekommendationen från Jordbruksverket i Sverige gällande pH-värde ligger idag på 6,0–6,5. Syftet med arbetet har varit att undersöka hur rekommendationerna för kalkning och mål-pH ser ut i andra nordeuropeiska länder och vilket underlag dessa rekommendationer baseras på. Målet är att, om möjligt, få ett bättre underlag för de svenska rekommendationerna. De länder som undersökts i studien är Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Sverige och Tyskland. Många länder grundar sina rekommendationer på fältförsök och jordanalyser som gjorts. Sverige har ett relativt bra försöksunderlag, men det finns dock brister då försöken är gamla och gjordes med helt andra sorter än vad vi har idag. Det är också så att vi har ett bristfälligt dataunderlag för höga pH-värden runt 7 eftersom de flesta försök som använts inte har nått upp i så höga värden. En del nyare studier indikerar också att det skulle kunna vara positivt att höja pH-värdet över dagens rekommendationer. Rapporten är främst en litteraturstudie där material från länderna hämtats från olika institutioner liknande Jordbruksverket som finns i Sverige men även mailkommunikation och internetmöten med forskare från de olika länderna. Resultaten visade att i grova drag är rekommendationerna relativt lika i de undersökta länderna. De flesta ländernas rekommendationerna för hur ett mål pH-värde sätts tar hänsyn till en jords lerinnehåll och organiska material i procent men också utifrån växtföljden på odlingsplatsen. Det gör det lite mer komplext att jämföra värden mellan länderna och det blir tydligt att rekommendationen för pH-värdet behöver sättas in i ett sammanhang där flera olika parametrar ingår. För en medelkänslig gröda, som till exempel vete, på en jord med ungefär samma lerhalt visade resultatet att Nederländerna, Tyskland och Danmark ligger något högre i sina mål-pH rekommendationer än vad Norge, Finland och Sverige gör. Vete är en gröda som odlas mer eller mindre i alla 6 representerade länderna, därför valdes just vete. Hur skulle en eventuell höjning av Sveriges rekommendationer se ut och hur skulle det påverka de grödor som odlas? Sockerbeta är en gröda som på senare år konstaterats att den trivs i ett högre pH-värde runt 7,0 medan potatisen trivs bättre i en jord med pH-värden runt 6,5. Sammanfattningsvis behövs fler försök i svenskt klimat med högre pH-värden för att se hur det påverkar grödorna men också för Sveriges del ta vara på erfarenheter från enskilda lantbrukare och företag som specialiserat sig på vissa grödor och skaffat sig en erfarenhet av nya sorter. Att utveckla kontakten med andra länder och att upprätthålla den är värdefullt för framtiden, dels hur vi kan lära av varandra och för att kunna bedriva en hållbar, lönsam och effektiv växtproduktion. Nyckelord: mål-pH, kalkning, jordarter, grödor

,

Efficient, profitable and sustainable plant production is what most farmers in all countries over the world want to achieve. It is of the utmost importance to strive for an optimal pH as it is a variable that affects most chemical reactions and processes in the soil. The general recommendation from the Swedish Agency for Agriculture, regarding the pH value, is currently 6.0–6.5. The purpose of the work has been to investigate how the recommendations for liming and target pH look like in other northern European countries and what basis these recommendations are established on. The goal is to, if possible, get a better basis for the Swedish recommendations. The countries examined in the study are Denmark, Finland, the Netherlands, Norway, Sweden and Germany. Many countries base their recommendations on field trials and soil analyzes that have been carried out. Sweden has a relatively good trial basis, but there are still shortcomings as the trials are old and were done with completely different varieties than what we have today. It is also the case that we have a deficient data base for high pH values around 7 because most of the experiments that have been used have not reached such high values. Some recent studies also indicate that it could be positive to raise the pH above today's recommendations. The report is primarily a literature study where material from the countries is taken from various institutions similar to the Swedish Agency for Agriculture, but also email communication and internet meetings with researchers from the various countries. The results showed that, broadly speaking, the recommendations are relatively similar in the surveyed countries. Most countries' recommendations for how a target pH value is set take into account a soil's clay content and organic materials in percentage, but also based on the crop rotation on the cultivation site. This makes it a bit more complex to compare values between the countries and it becomes clear that the recommendation for the pH value needs to be put into a context where several different parameters are included. For a medium-sensitive crop, such as wheat, on a soil with approximately the same clay content, the results showed that the Netherlands, Germany and Denmark are somewhat higher in their target pH recommendations than Norway, Finland and Sweden. Wheat is a crop that is grown more or less in all 6 represented countries, which is why wheat was chosen. What would a possible increase in Sweden's recommendations look like and how would it affect the crops that are grown? Sugar beet is a crop that in recent years has been found to thrive in a higher pH value around 7.0, while potatoes thrive better in a soil with pH values around 6.5. In summary, more trials are needed in a Swedish climate with higher pH values to see how it affects the crops, but also for Sweden to take advantage of experiences from individual farmers and companies that specialize in certain crops and have gained experience with new varieties. Developing contact with other countries and maintaining it is valuable for the future, partly how we can learn from each other and to be able to conduct a sustainable, profitable and efficient crop production. Keywords: target pH, liming, soiltypes, crops

Main title:Optimalt pH-värde i åkermark för en effektiv växtproduktion
Subtitle:vilka rekommendationer finns i andra nordeuropeiska länder?
Authors:Wigfeldt, Kristina
Supervisor:Hamnér, Karin and Lovang, Malin
Examiner:Wetterlind, Johanna
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2023:01
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:mål-pH, kalkning, jordarter, grödor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18567
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18567
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Soil science and management
Soil fertility
Language:Swedish
Deposited On:26 Jan 2023 06:33
Metadata Last Modified:27 Jan 2023 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics