Home About Browse Search
Svenska


Kyhlström Blomqvist, Josefine, 2020. Tillståndet för skogar med bombmurkla, Sarcosoma globosum, i Uppsala län. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

[img] PDF
46MB

Abstract

Bombmurklan, Sarcosoma globosum, är en skålsvamp som normalt växer under vårvintern i barrmatta samt i mossvegetation i äldre granskogar på väldränerad mark. I södra och mellersta Sverige förekommer arten ofta i blockig terräng på moränmark eller i sluttningar. Svampen har bruna, sammetsludna och klotrunda fruktkroppar fyllda av en geléartad vätska. Sporlagret ser ut som en mörk skålformad disk som anläggs överst på fruktkroppen och vidgas under mognaden tills svampen torkar ihop.

Arten är fridlyst i Sverige och har ett eget åtgärdsprogram. Den är nationellt rödlistad som sårbar och globalt rödlistad som nära hotad. Mälarlandskapet i Sverige har en tyngdpunkt av lokaler av bombmurkla i Europa och Uppsala län har således ett stort ansvar för dess bevarande. Arten är känslig för störningar som avverkning och kraftig gallring och påträffas endast inom områden med långvarig skogskontinuitet av gran. Arten är en utmärkt signalart för hotade skogsmiljöer med gran och hög kontinuitet.

I denna studie återbesöks 70 kända lokaler av bombmurkla i Uppsala län. Syftet är att göra en tillståndsbedömning av skogsbestånden i kända lokaler av bombmurkla i Uppsala län. Skogsbestånden värderas i en tre-gradig skala; god, måttlig respektive dålig med utgångspunkt i de störningar som registreras vid återbesöken av lokalerna. Under fältarbetet har även gemensamma nämnare i artens biotoper undersökts för att bidra till en djupare förståelse för artens ekologi.

Lokalernas områdesskydd har värderats efter formellt, frivilligt eller inget skydd och artens bevarandestatus bedömdes utifrån dessa samt eventuella störningar på platsen. Antalet exemplar av arten som återfunnits under projektet har noterats och rapporterats in till Artportalen. Då antalet exemplar varierar kraftigt från år till år har dessa inte kunnat användas för att dra slutsatser om artens bevarande men det går att utläsa att arten är väldigt känslig för störningar då huvudparten av lokalerna med återfynd har haft skogsbestånd i gott tillstånd utan större störningar.

Studien visar att 40% av lokalerna har bra skogstillstånd medan 60% har måttliga eller omfattande störningar, varav nästan hälften hade helt eller delvis förstörda växtplatser. 40% av lokalerna har ett formellt eller frivilligt skydd men alla var inte i gott skick. Ungefär 36% av lokalerna hade återfynd av arten under 2020 och strax över hälften av dessa lokaler återfanns i skyddade områden. Granbarkborreangrepp är en återkommande omfattande störning som påverkar lokalerna i länet.

,

Witches cauldron, Sarcosoma globosum, is a fungus in the phylum Ascomycota that normally produces fruiting bodies during early spring in coniferous forest floors and in moss vegetation in older spruce forests on loamy, well-drained soil. In Southern and Central Sweden, the species often occurs in blocky terrain on moraine land or on slopes of eskers. The fruiting bodies of the fungus are brown, velvet and globular, filled with a jelly-like liquid. The hymenium looks like a dark bowl-shaped disk that is placed at the top of the fruit body and expands during maturation until the mushroom dries.

The species is protected in Sweden and has its own action program. It is nationally red-listed as vulnerable and globally red-listed as near threatened. The Mälaren Valley in Sweden has a center of emphasis of Witches cauldron in Europe and Uppsala County thus has a great responsibility for its conservation. The species is susceptible to disturbances such as clear felling and heavy thinning and is found only in areas with long-term spruce forest continuity. Hence, the species is an excellent signal species for threatened forest environments with spruce and high continuity.

In this study, 70 known sites of Witches cauldron in Uppsala County were visited. The objective of the study was to make an assessment of the forest conditions of the known sites of Witches cauldron in Uppsala county. The forests were classified using a three-degree scale; good, moderate and bad, respectively, based on the disturbances recorded at the site visits. During the field work, common denominators in the species' biotopes were also examined to contribute to a deeper understanding of the species' ecology.

The areas protection of each site has been assessed on the basis of formal, voluntary or no protection. The species conservation status was evaluated on the basis of these as well as any disturbances at the site. The number of specimens found during the project was recorded and reported to Artportalen (Swedish Species Observation System). As the number of specimens varies greatly from year to year, these findings could not be used to draw conclusions about the conservation of the species, but it can be deduced that the species is very susceptible to disturbances since most of the sites with recoveries have had forests in good condition without major disturbances.

The study showed that 40% of the sites of Witches cauldron in Uppsala county have good forest conditions while 60% have moderate or extensive disturbances, of which almost half had partially or completely destroyed location or growing sites. 40% of the premises have formal or voluntary protection, but not all were in good condition. Approximately 36% of the sites had findings of the species in 2020 and just over half of these sites were found in protected areas. Outbreaks of European spruce bark beetle is a recurring major disturbance affecting the sites in the county.

Main title:Tillståndet för skogar med bombmurkla, Sarcosoma globosum, i Uppsala län
Authors:Kyhlström Blomqvist, Josefine
Supervisor:Dahlberg, Anders
Examiner:Fransson, Petra
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:bombmurkla, Sarcosoma globosum, fridlyst art, inventering, skogstillstånd, skyddad skog, granbarkborre, Uppsala län
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16028
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16028
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Life sciences
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2020 11:01
Metadata Last Modified:28 Oct 2020 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics