Home About Browse Search
Svenska


Kollberg, Hanna, 2024. Kornfluga (Chlorops pumilionis) : biologi, skadeverkan och bekämpning i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kornflugan (Chlorops pumilionis) är en relativt ny skadeinsekt i Sverige där de första allvarliga angreppen observerades 2019 i vårvetefält i Skåne, Halland och Blekinge. Sedan dess har kornflugan fortsatt vara en etablerad skadegörare i dessa områden och även på vissa platser i Mellansverige. Syftet med uppsatsen är att genom en litteraturgenomgång sammanfatta kornflugans biologi, skadeverkan och möjliga bekämpningsåtgärder samt identifiera kunskapsluckor och möjliga områden för fortsatt forskning i Sverige.
Kornflugan angriper flera olika arter inom familjen gräsväxter och av spannmålsgrödorna är det vete, korn, råg och rågvete som kan angripas. Trots namnet är det dock främst i vårvete som angrepp av kornflugan kan orsaka betydande skördeförluster och där det kan vara motiverat med kemisk bekämpning. Angrepp i höstvete är också relativt vanligt men där brukar veteplantorna kunna kompensera väl för skadorna genom att skjuta nya sidoskott och angreppen brukar därför inte påverka den slutliga skörden. Kornflugan har två generationer per år. Vårgenerationens vuxna flugor kläcks från sina puppor i maj – juni och lägger ägg på vårsäd. Höstgenerationens vuxna flugor kläcks i juli – augusti och lägger ägg på höstsäd. Det är kornflugans larver som orsakar skada genom att gnaga på plantan, men skadebilden skiljer sig åt mellan angrepp på höstsäd och vårsäd. Vårens larver kryper in i den översta delen av strået och orsakar hämmad längdtillväxt och skador på axet som kan bli missbildat och stanna i holk. Höstens larver tar sig in i skottbasen för att övervintra och orsakar uppsvälla skott som dör framåt våren när larven förpuppar sig. Puppglansstekeln Stenomalina micans och brackstekeln Coelinus niger utgör naturliga fiender till kornflugan genom att angripa larverna som parasitoider. Förebyggande bekämpningsåtgärder som kan användas är anpassad såtidpunkt, odling av motståndskraftiga sorter, kontroll av alternativa värdväxter samt gödsling för att gynna tillväxt och utveckling. Besprutning med pyretroiden Nexide kan användas som direkt bekämpning och bekämpningsrekommendationer från Jordbruksverket finns för höstvete och vårvete. Höstvete bekämpas sällan men det kan vara motiverat om det förekommit kraftiga angrepp i området tidigare år och om det finns ägg på mer än häften av plantorna när de är i 1–2 bladsstadiet (DC 12). I vårvete saknas bekämpningströskel helt. De kunskapsluckor och områden för framtida forskning i Sverige som identifierats rör kornflugans livscykel, de naturliga fiendernas roll, utbredning och biologi, motståndskraftiga sorter samt utveckling av mer omfattande bekämpningsrekommendationer för kemisk bekämpning.

,

The gout fly (Chlorops pumilionis) is a relatively new insect pest in Sweden. The first serious attacks by gout fly on fields of spring wheat were observed in Skåne, Blekinge and Halland in southern Sweden 2019. Since then, the gout fly has become an established pest and has also occurred in some places in central Sweden. The purpose of the essay is to summarize the biology of the gout fly, its damaging effects and possible control measures in Sweden through a literature review, as well as to identify gaps in knowledge and possible areas for continued research.
Several species of grass act as host plants, but among the cereal crops wheat, barley, rye and triticale can be attacked by the fly. However, spring wheat is the crop most sensitive to significant damage. Attacks in winter wheat are also relatively common, but winter wheat is usually able to compensate well for the damage and attacks usually do not affect the final harvest. The gout fly has two generations per year. The adult flies of the spring generation hatch from their pupae in May – June and lay eggs on spring grain. The adult flies of the autumn generation hatch in July – August and lay eggs on autumn grain. It is the larvae of the gout fly that cause damage by gnawing on the plant, but the damage differs between attacks on autumn grain and spring grain. The spring larvae cause stunted length growth and damage to the ear which may become deformed and remain in the leaf sheath. Autumn larvae enter the shoot base to overwinter, causing swollen shoots that die in spring when the larvae pupate. There are two species of parasitoids that attack the gout fly larvae, Stenomalina micans and Coelinus niger. Preventive control measures that can be used are adapted sowing time, cultivation of resistant cultivars, control of alternative host plants and fertilization to favor growth and development. Spraying with the pyrethroid Nexide can be used as direct control, and control recommendations from the Swedish Board of Agriculture are available for winter wheat and spring wheat. Chemical control against the fly in winter wheat is rare, but may be warranted if there has been a heavy infestation in the area in previous years and if there are eggs on more than 50% of the plants when they are in the 1–2 leaf stage (DC 12). In spring wheat, there is no control threshold at all. The knowledge gaps and areas for future research in Sweden that have been identified concern the gout fly's life cycle, the role of the natural enemies and their distribution and biology, resistant cultivars and the development of more extensive control recommendations for chemical control.

Main title:Kornfluga (Chlorops pumilionis)
Subtitle:biologi, skadeverkan och bekämpning i Sverige
Authors:Kollberg, Hanna
Supervisor:Jonsson, Mattias
Examiner:Lundin, Ola
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK016 Crop Production (BSc), 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:kornfluga, Chlorops pumilionis, skadeinsekt, stråsäd, höstvete, vårvete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20069
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20069
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2024 11:16
Metadata Last Modified:26 Jun 2024 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics