Home About Browse Search
Svenska


Brånstrand, Isak, 2022. Skadeinsekter i sockerbetor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det finns ett flertal skadeinsekter som kan angripa sockerbetor i Sverige och Danmark. 2018 förbjöds betning med neonikotionider vilket har varit ett säkert skydd mot insekter i sockerbetor. Inför år 2022 förbjöds även pyretroiderna Fastac 50 samt Beta-Baythroid SC 025 som var de enda godkända pyretroiderna, dock finns en dispens för Nexide CS för år 2022 men framtiden för tillåten bekämpning med pyretrioder är oviss. Denna studie har i syfte att undersöka vilka skadeinsekter som orsakar de mest betydande skadorna samt se vilka alternativa bekämpningar det finns att tillgå. I studien undersöks om det finns några skillnader i förekomst av olika skadegörare samt skillnad i angreppsgrad mellan Sverige och Danmark utifrån temperatur och nederbörd. Nordic Beet Research har gjort inventeringar i svenska och danska sockerbetsfält mellan åren 2019 och 2021. Under de tre åren graderades totalt 66 fält i Sverige samt 28 fält i Danmark. Fälten började inventeras i slutet av april och sista gradering skedde i början, alternativt i mitten på juli. Fälten i Sverige är främst koncentrerade till västra och södra Skåne. Enstaka fält är belägna i östra Skåne. I Danmark är fälten belägna i de södra delarna av landet, Lolland samt Falster.

Utifrån resultatet från inventeringar samt tidigare litteratur sammanställdes att de mest betydande skadeinsekterna var vart betbladlus, lilla betbaggen, betjordloppan, betfluga samt trips. I Sverige var lilla betbaggen den mest betydande skadeinsekten där den år 2019 hade ett medelvärde på 42 % angripna plantor följt av betjorloppan med ett medelvärde för angrepp på 17 % angripna plantor mellan åren 2019–2021. I Danmark var däremot angrepp av trips de mest omfattande med ett medelvärde på 26 % angripna plantor mellan åren 2019–2021. Skillnaderna mellan länderna skulle kunna bero på skillnader i temperatur och nederbörd, men det är svårt att fastställa. Andra faktorer som kan påverka resultatet och som hade varit intressanta att undersöka är såtidunkt, avstånd mellan tidigare års sockerbetsfält och angripna fält året därpå framförallt för lilla betbaggen och betflugan. Angreppshistorik i området samt olika typer av jordbearbetningsmetoder samt insådd av korn mellan betraderna är ytterligare faktorer av intresse.

,

There are several insects in sugar beets that can cause damage in both Sweden and Denmark. In 2018 neonicotinoids were banned which has offered a safe protection against insect pests in sugar beets. In 2022 the pyrethroids Fastac 50 and Beta-Baythroid were also banned which were the only approved pyrethroids for spraying, however, there is as dispensation for Nexide CS for the year 2022 but the future of permitted control with pyrethroids is uncertain. The purpose of this study is to investigate which insect pests that cause the most significant damage and to explore alternative controls. The study examines whether there are any differences in the occurrence of different pests and a difference in the degree of infestation between Sweden and Denmark based on temperature and precipitation. Nordic Beet Research has made inventories of Swedish and Danish sugar beet fields between the years 2019 and 2021. During the three years, a total of 66 fields were assessed in Sweden and 28 fields in Denmark. The fields began to be inventoried at the end of April and the last grading took place at the beginning, alternatively in the middle of July. The fields in Sweden are mainly concentrated in western and southern part of Skåne. A few fields are located in eastern part of Skåne. In Denmark, the fields are located in the southern parts of the country, Lolland and Falster. Based on the results from inventories and previous literature, it was determined that the most significant pests were black bean aphid, pygmy mangold beetle, beet flea beetle, beet miner fly and thrips. In Sweden, the pygmy mangold beetle was the most significant pest, where in 2019 it had an average value of 42 % infested plants, followed by the beet flea beetle with an average value for infested plants of 17 % 2019–2021. In Denmark, on the other hand, infestations of thrips were the most extensive, with an average value of 26 % infested plants 2019–2021 The differences between the countries could be due to differences in temperature and precipitation, but it is difficult to determine. Other factors that can affect the result and that would have been interesting to investigate are sowing time and distance to previous years’ sugar beet fields, especially for the pygmy mangold beetle and the beet miner fly. History of infestation in the area as well as different types of tillage methods and sowing of barley between the beets are also further factors of interest.

Main title:Skadeinsekter i sockerbetor
Authors:Brånstrand, Isak
Supervisor:Lundin, Ola
Examiner:Bommarco, Riccardo
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:Aphis fabae, Atomaria linearis, Chaetocnema concinna, Pegomya hyoscyami, Thrips angusticeps, Beta vulgaris ssp, sockerbetor, neonikotinoider, integrerat växtskydd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17909
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17909
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2022 09:11
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 11:00

Repository Staff Only: item control page