Home About Browse Search
Svenska


Pålsson Andersson, Sofie, 2019. Kontroll av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) utan glyfosat. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
994kB

Abstract

Renkavle (Alopecurus myosuroides Huds) är ett vinterannuellt gräs som är ett problematiskt ogräs i höstsådda grödor. Syftet med detta kandidatarbete är att genom litteraturstudie och intervjuer beskriva eventuella konsekvenser i bekämpningen av renkavle vid ett glyfosatförbud samt även att beskriva de möjliga kontrollåtgärder som kan tillämpas vid ett förbud. Renkavle har på flera platser i Europa utvecklat resistens och är därmed ett betydelsefullt och svårbekämpat ogräs. Det gynnas av system med minimerad bearbetning eftersom fröna är ljusgroende och inte gror under ett djup på fem cm. Viktiga kontrollmetoder är att använda vårsådda grödor, höga utsädesmängder och konkurrenskraftiga sorter av grödor. Den kemiska bekämpningen är begränsad till relativt få selektiva herbicider i växande gröda. Glyfosat används innan såddbåde på hösten och våren, mellan sådd och uppkomst och för att avdöda fläckar i växande gröda. Mekanisk bekämpning av renkavle sker främst innan sådd av grödan och det är rekommenderat att använda falsk såbädd och fördröjd sådd som kontrollmetoder. I arbetet har sju lantbrukare intervjuats om hur renkavle bekämpas på gårdarna och hur ett glyfosatförbud skulle kunna påverka deras hantering av renkavle. Sex utav sju intervjuade lantbrukare ansågatt glyfosat är en viktig del i bekämpningen och alla nämnde att växtföljden är en viktig kontrollmetod. För lantbrukarna som har resistent renkavle finns det få möjligheter att använda selektiva herbicider i grödan och glyfosat har ökat i betydelse sedan resistens uppstod. Om glyfosat förbjuds kommer hanteringen av renkavle troligtvis ske genom att större andel vårgrödor odlas och mer mekanisk bekämpning kommer behöva utföras. Det finns begränsningar i användningen av odlingstekniska och mekaniska åtgärder genom att vårgrödor har ett lägre netto än höstgrödor och tidsmässigt kan det bli svårt att utföra den mekaniska bekämpning som krävs. Vid ett förbud finns även risken att användningen av selektiva herbicider ökar vilket kan leda till större problem med resistens. I framtiden kommer mer forskning kring herbicider och IWM-strategier krävas för att kontrollera renkavle och minska användningen av eller ersätta glyfosat.

,

Black-grass (Alopecurus myosuroides Huds) is an annual winter weed that is causing major problems in winter crops. The purpose of this student review is to describe possible consequences of a glyphosate ban in the control of black-grass and thinkablecontrol methods. Blackgrass has developed resistance towards several herbicides across Europe and therefore it is a troublesome weed that is hard to manage. It is promoted by minimum tillage since light increase germination and the seeds only germinate from a depth no further than 5 cm. Important methods for control are springcropping, high seed rates, competitive crops and varieties. The chemical control is limited to a few herbicides in growing crops. Glyphosate can be used before seeding both autumn and spring, between seeding and germination and to kill infected spots in growing crops. Mechanical control is mostly used in advance of seeding and it is recommended to use stale seedbed and delayed seeding as control methods. In this review seven Swedish farmers have been interviewed about their control methods against blackgrass and how a possible ban of glyphosate would affect their strategies.Six out of seven interviewed farmers think that glyphosate is an important part of their black-grass control. Glyphosate is especially important for those farmers withresistant blackgrass since they do not have the possibility to use selective herbicides. Since resistance was discovered glyphosate is an important control method. If there is a ban against glyphosate it will likely lead to more spring cropping and that more mechanical methods will be used to control black-grass. There are some limits in the use of IWM-strategies, more spring crops will affect the farmers economics negatively and there may not be time to do all mechanical methods needed. If there will be a ban of glyphosate, it may lead to greater use of selective herbicides and therefore pose a risk to development of further resistance problems. In the future there is a needof more understanding and scientific work about herbicides and IWM strategies to control black-grass and reduce or replace glyphosate.

Main title:Kontroll av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) utan glyfosat
Authors:Pålsson Andersson, Sofie
Supervisor:Andersson, Lars and Andersson, Rikard and Widén, Per
Examiner:Verwijst, Theo
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:renkavle, Alopecurus myosuroides Huds., glyfosat, falsk såbädd, intervju
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10804
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10804
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Cropping patterns and systems
Weeds and weed control
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2019 10:54
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:50

Repository Staff Only: item control page