Home About Browse Search
Svenska


Westerling, Martin Erik, 2023. Granbarkborreangrepp i och kring naturreservat : hur påverkar åtgärder?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Granbarkborren (Ips typographus) orsakar en stor skada i dom svenska skogarna. Från dom senaste 120 åren finns data som visar många av dom större granbarkborreangreppens påverkan. Inget utbrott finns registrerat som går att jämföra med det utbrott som startade efter den rekordvarma sommaren 2018. Ett utbrott som fortfarande pågår år 2023.
Dom stora skadorna som granbarkborren orsakar i den svenska skogen har lett till en debatt kring vad som kan ligga bakom utbrotten. Bland annat har skyddad och obrukad skog uppmärksammats som en eventuell skyldig part till utbrottens storlek, då det generellt inte vidtas några åtgärder för att bromsa granbarkborreangrepp i denna typ av skog. Bland skyddad och obrukad skog finns många naturreservat. Skogsstyrelsen har tagit fram flera rekommenderade åtgärder för den brukade skogen vid utbrott av granbarkborre. Dessa åtgärder är svåra att implementera i naturreservat då dom kan bryta mot reservatens skötselplaner.
Tidigare forskning har undersökt effekten av några av dessa åtgärder, och hur landskapet kan påverka granbarkborrens beteende. Många av åtgärderna har en låg effekt på att skydda skog från angrepp, och mänsklig påverkan på landskapet gynnar troligen granbarkborrens spridning.
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur spridningen av granbarkborrar ser ut lokalt kring naturreservat, och vad åtgärder i naturreservat eventuellt ger för effekt.
Data över i vilka naturreservat åtgärder har vidtagits och vilka åtgärder det i så fall rör sig om samlades in från Västra Götalands länsstyrelse och Östergötlands länsstyrelse. Till detta gjordes en rumslig analys av angreppen kring naturreservaten. Sedan jämfördes mängden angripen skog mellan naturreservat med åtgärder och naturreservat utan åtgärder. Dessutom jämfördes angrepp utanför naturreservaten med angreppen i naturreservaten, samt angreppen i naturreservaten med angrepp utanför naturreservaten.
Min undersökning visade att den största andelen av angreppen kring naturreservat är påverkade av angrepp utanför naturreservaten. Det är statistiskt mer troligt att angrepp utifrån naturreservat påverkar angreppen i naturreservat än tvärtom, det vill säga att angrepp i naturreservaten påverkar angreppen utanför dom.
Vidare visade min undersökning att åtgärder påverkar mängden angrepp negativt. I dom naturreservat där åtgärder hade vidtagits var det mindre granbarkborreangrepp, upp till 500 meter utanför reservatet, men inte längre än så.

,

The spruce bark beetle (Ips typographus) causes great damage in Swedish forests. Data from the last 120 years show the impact of many of the major spruce bark beetle infestations. No outbreak has been registered that can be compared to the outbreak that started after the record hot summer 2018. An outbreak that is still ongoing in 2023.
The major damage caused by the spruce bark beetle in Swedish forests has led to a debate about what may be behind the large-scale infestations. Among other things, protected and unmanaged forests have been highlighted as a possible cause of the size of the outbreaks, as no measures are generally taken to slow down spruce bark beetle infestations in this type of forest. Protected and unused forests include many nature reserves. The Swedish Forest Agency (Skogsstyrelsen) has developed several recommended measures for managed forests in the event of an outbreak of spruce bark beetle. These measures are difficult to implement in nature reserves as they may violate the reserves' management plans.
Previous research has investigated the effect of some of these measures, and how the landscape can influence spruce bark beetle behavior. Many of the measures have a low effect on protecting forests from infestation, and human impact on the landscape probably favoring the spread of the spruce bark beetle.
The aim of this work is to investigate the distribution of spruce bark beetles locally around nature reserves, and the possible effects of measures in nature reserves.
Data on which nature reserves measures have been taken and which measures are involved were collected from Västra Götalands and Östergötlands administrative county boards. This was accompanied by a spatial analysis of the infestation around the nature reserves. Then the amount of infested forest was compared between nature reserves with measures and nature reserves without measures. In addition, pair-wise comparisons were conducted regarding infestations in the nature reserves and infestations in two buffers outside the nature reserves.
My study showed that a greater proportion of infestations surrounding nature reserves are influenced by infestations outside nature reserves. It is statistically more likely that infestation from outside nature reserves affects infestation in nature reserves than the other way around, i.e., that infestation in nature reserves affects infestation outside them.
Furthermore, my study showed that control measures affect the amount of infestation negatively. In the nature reserves where measures had been taken, there was less spruce bark beetle infestation, up to 500 meters outside the reserve, but not further than that.

Main title:Granbarkborreangrepp i och kring naturreservat
Subtitle:hur påverkar åtgärder?
Authors:Westerling, Martin Erik
Supervisor:Kärvemo, Simon
Examiner:Nordkvist, Michelle
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Ecology
Keywords:Ips typographus, granbarkborre, åttatandad barkborre, naturreservat, naturskydd, randbarkning, barkning, skogsbruk, utbrott, bekämpning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19469
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19469
Language:Swedish
Deposited On:08 Sep 2023 10:21
Metadata Last Modified:09 Sep 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page