Home About Browse Search
Svenska


Ward, Cecilia, 2021. Gråbo : biologi och kontroll. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Gråbo (Artemisa vulgaris L.) är ett flerårigt örtogräs. Arten finns spridd över hela världen och trivs framför allt på torrare, lättare jordar men har börjat öka på jordar med annan textur och fuktförhållanden. Ofta stöter man på gråbo i dikeskanter, på ruderatmarker och på åkern. Syftet med detta arbete är att genom litteraturstudie och intervjuer sammanställa information om gråbo, dess biologi, hur den kan bekämpas samt hur den påverkar samhället som pollenallergen. Gråbos morfologi gör den till en väldigt anpassningsbar växt och den trivs på en mängd olika platser. Utbredningen i Mellansverige har ökat under de senare åren och man ser ett samband med att reducerad jordbearbetning har blivit vanligare inom jordbruket. Gråbos styrka som ogräs är att den sprider sig både via frö och underjordiska stamdelar (rhizom). Plantan producerar en riklig mängd frön vilket underlättar spridningen, Dess stamdelar lagrar mycket energi vilket underlättar för den att skjuta nya skott. Vid bekämpning av gråbo behöver man skilja på ifall man har frögrodda plantor eller plantor som etablerat sig ifrån stamdelar, då de senare är mer svårbekämpade än de frögrodda plantorna. Gråbo dyker upp tidigt på säsongen och växer långt in på senhösten innan den vissnar ner och övervintrar i rosettstadie eller genom lagrad energi i stamdelarna. Strategier för att bekämpa gråbo som frögrodda plantor är bland annat radhackning och ogräsharvning samt genom så kallade lågdospreparat. Mot mer etablerade plantor rekommenderas ofta en kombination av effektiv jordbearbetning tillsammans med herbicider som påverkar och sätter ned tillväxten hos hela plantan och därmed minska dess förmåga att kunna skjuta nya skott från överlevande stam- och rotdelar. Gråbo blommar under sensommaren (juli-september) och dess pollen orsakar allergi hos många pollenallergiker. Det som sker i kroppen när man andas in gråbopollen är att kroppens immunsystem överreagerar på de proteiner som pollenet består av genom att olika försvarsmekanismer mot dessa proteiner aktiveras. Allergi mot gråbopollen kan även orsaka överkänslighet mot vissa livsmedel, då reagerar kroppen på liknande proteiner som gråbopollens proteiner (så kallad korsallergi). Slutsatsen från studien visar att gråbos egenskaper som dess goda anpassningsförmåga och utbredda stam- och rhizomsystem gör den till ett framgångsrikt ogräs. Spridningen i och mellan fält kan ske då stam- och rotbitar följer med maskiner som inte rengjorts. De effektivaste kontrollmetoderna som rekommenderas är upprepad stubbearbetning med efterföljande djupplöjning samt användning utav herbicider som glyfosat och aminopyralid. Gråbo växer ofta på allmänna platser vilket kan påverka människor med pollenallergi. Det är av stor vikt att lantbrukare får mer kunskaper om gråbo för att kunna känna igen plantor och bekämpa dem innan de etablerat sig. Detta kräver mer samarbete kring informationsspridning om gråbo till lantbrukare men även till privatpersoner och ansvariga för skötsel av grönområden. Vidare behövs förlängda mätningar av pollen över säsongen, mer platsanpassad bekämpning av gråbo samt mer studier kring gråbons kompensationspunkt.

,

Mugwort (Artemisa vulgaris L.) is a perennial weed. The species is found all over the world and thrives mainly on drier, sandy soils but has currently increased on soils of different soil types and moisture content. Mugwort is often found on roadsides, wastelands and in agricultural fields. The purpose of this work is to compile information on biology and weed control strategies through a literature study and interviews, and compile information of how mugwort affect society as a pollen allergen. Mugwort is a very adaptable plant and thrives in a variety of places. The prevalence in the central part of Sweden has increased in recent years and it is probably due to the fact that reduced tillage has become more commonly practiced in agriculture. Mugwort is spread by seeds as well as underground stem parts (rhizomes), which makes it a very efficient weed. The plant produces an abundant amount of seeds which facilitates the spread, the rhizomes have a high nutrient content which makes it easy to produce more new shoots. When controlling mugwort, you need to differentiate between seedlings and plants that have established from rhizomes, as the latter ones are more difficult to control than the seedlings. Mugwort germinate early in the season and grows throughout the season to late autumn before it withers down and overwinters in rosette stage or through underground stem parts. Strategies for controlling seedlings of mugwort include soil cultivation and ploughing, as well as herbicides. Regarding control of established plants, a combination of efficient soil cultivation and herbicides that affect the plant's rhizome system are often recommended to reduce the plant's ability to re-establish through surviving rhizomes. Mugwort flowers during late summer (July - September) and its pollen causes problems for many pollen allergists. When the mugwort pollen is inhaled by pollen allergists, the body overreacts to the proteins that the pollen consists of and begins to produce different defense mechanisms against these proteins. Pollen allergy can also affect food intake as it may cause cross-allergy against different groceries. The conclusion from the study shows that characteristics of mugwort, such as its good adaptability and widespread stem and rhizome system make it a successful weed. The spread in and between fields can take place when steam and root pieces get stuck in the machine and transfers from place to place if the machine are not washed. The effective control methods recommended are repeated cultivation with deep plowing and the use of herbicides such as glyphosate and aminopyralide. Mugwort often grow in public places which can affect people with pollen allergies. It is important that farmers, but also people responsible for green spaces (gardens, urban green spaces etc.) receive more information on the biology and control of mugwort. Furthermore, extended measurement of pollen concentration during the growing season, control measurements adapted to the current situation, and further studies of compensation point of mugwort are suggested.

Main title:Gråbo
Subtitle:biologi och kontroll
Authors:Ward, Cecilia
Supervisor:Lundkvist, Anneli
Examiner:Öborn, Ingrid
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:allergi, Artemisa vulgaris L, bekämpning, gråbo, flerårigt ogräs, kontroll, pollen, reducerad jordbearbetning, spridning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17096
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17096
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Weeds and weed control
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2021 10:41
Metadata Last Modified:26 Aug 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page