Home About Browse Search
Svenska


Hildén, Patrik, 2021. Satellitövervakning av cyanobakterieblomningar i sjöar : en jämförande studie för Mälaren. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Cyanobakterieblomningar ökar världen över och orsakar både ekonomiska förluster och hälsorelaterade problem. På grund av cyanobakteriers potentiellt skadliga inverkan sker regelbunden provtagning i svenska vatten. Men traditionell provtagning är både kostsam och tidskrävande, samtidigt som metoden är orealistisk att använda över stora ytor. Satellitövervakning är en alternativ metod som kan användas för att identifiera pågående cyanobakterieblomningar.
Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt satellitövervakning kan komplettera den traditionella provtagningen i sjöar. Som utvärdering genomförs jämförelser mellan resultat från provtagning och satellit, även satellitbilder granskas för att ge en indikation om förhållanden vid provtagningsdagen.
Mälaren har valts som studieobjekt på grund av sjöns morfologiska och ekologiska diversitet, vilket möjliggör utvärdering av satellittekniken under olika förhållanden. Mälaren har under en längre tid även ingått i etablerade provtagningsprogram och det finns gott om analyser från provtagningar att tillgå.
Resultaten visar att det under perioden som studerats finns få tillfällen där både resultat från provtagning och satellit finns att jämföra. Moln är den främsta anledningen till att satellitdata inte kan registreras och låg provtagningsfrekvens begränsar tillgängligheten av analyser från vattenprov. Men eftersom insamling och analys av data sker på olika sätt för de två metoderna är det inte heller alltid nödvändigt eller lämpligt med direkta jämförelser.
Trots få datum där jämförelser är möjliga visar granskningen av satellitbilder intressanta och lovande resultat för satellitövervakning som komplement till den traditionella provtagningen. I vissa situationer, som vid förekomsten av cyanobakterier i ytansamlingar och stråk, kan satellitövervakning till och med vara en bättre metod.

,

Cyanobacterial blooms are increasing worldwide, causing both economical losses and health related issues. Because of the possible negative consequences of cyanobacterial blooms, regular sampling is conducted in Swedish waters. But traditional sampling is costly and time demanding, and also an unrealistic method for covering large areas. Satellite monitoring is an alternative method that can be used for identification of ongoing cyanobacterial blooms.
The purpose of this study is to investigate how satellite monitoring can complement traditional sampling in lakes. As evaluation results from traditional sampling are compared to results from satellite monitoring, satellite images have also been used in order to see how conditions were on the day of sampling.
Because of its morphological and ecological diversity Lake Mälaren was chosen as study object, allowing testing the technical equipment used for satellite monitoring under different conditions. Further beneficial is that sampling results from multi-year monitoring programs are available for Lake Mälaren.
The results of this study show that there are few dates with data available for comparisons of traditional sampling and satellite monitoring. The presence of clouds is the foremost reason hindering satellite monitoring, while low sampling frequency limits the availability of data from field sampling. But since data collection and analysis are conducted differently for the two methods it is not always necessary or suitable with direct comparisons.
Despite few dates with comparable data between methods, evaluation of satellite images show interesting and promising results for satellite monitoring as a complement to traditional sampling. In some situations, as for cyanobacterial surface blooms, satellite monitoring could even be the better method.

Main title:Satellitövervakning av cyanobakterieblomningar i sjöar
Subtitle:en jämförande studie för Mälaren
Authors:Hildén, Patrik
Supervisor:Drakare, Stina and Philipson, Petra
Examiner:Grandin, Ulf
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Keywords:cyanobakterier, algblomning, klorofyll, fjärranalys, Mälaren
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16596
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16596
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Aquatic ecology
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:26 Apr 2021 08:11
Metadata Last Modified:27 Apr 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page