Home About Browse Search
Svenska


Alaton, Rebecka, 2022. Rågens allelopatiska verkan på ogräs : odlingstekniker av råg för ogräskontroll. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Råg har god ogräskonkurrerande förmåga, som delvis kan förklaras av artens allelopatiska förmåga. Allelopati kan definieras som alla direkta eller indirekta effekter (skadliga eller fördelaktiga) en växt har på en annan växt genom produktion av kemiska föreningar som utsöndras till omgivningen. Studiens syfte var att sammanfatta vetenskaplig kunskap om råg som en tänkbart betydelsefull allelopatisk gröda och odlingstekniker av råg för ogräskontroll. Detta för att kunna undersöka om odling av råg kan vara intressant i integrerat växtskydd. Rågens fytotoxiska verkan på flera växtarter, där ibland ogräsarter, har bevisats i flera studier. De allelopatiska föreningarna påverkar rot- och skottlängd negativt och hämmar frögroning hos vissa arter. I fältförsök finns det dock svårigheter att skilja på allelopati och andra mekanismer. Flera studier har emellertid visat rågens förmåga som ogräskontroll och flera odlingstekniker som kan tillämpas.

,

Rye has a good weed competing ability, which can be partly explained by the species’ allelopathic ability. Allelopathy can be defined as all direct or indirect effects (harmful or beneficial) a plant has on another plant through the production of chemical compounds that are excreted into the environment. The purpose of the study was to summarize scientific knowledge about rye as a potentially significant allelopathic crop and cultivation techniques of rye for weed control. This is to be able to investigate whether the cultivation of rye can be of interest in integrated weed management. The phytotoxic effect of rye on several plant species, including some weed species, has been proven in several studies. The allelopathic compounds adversely affect root and shoot length and inhibit seed germination in some species. In field experiments there are difficulties in distinguishing between allelopathy and other mechanisms. However, several studies have demonstrated the ability of rye to control weeds and have evaluated cultivation techniques that can be applied.

Main title:Rågens allelopatiska verkan på ogräs
Subtitle:odlingstekniker av råg för ogräskontroll
Authors:Alaton, Rebecka
Supervisor:Glinwood, Robert
Examiner:Bergkvist, Göran
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:allelopati, råg, ogräskontroll, integrerat växtskydd, benzoxazinoider
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18575
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18575
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Weeds and weed control
Language:Swedish
Deposited On:30 Jan 2023 07:27
Metadata Last Modified:31 Jan 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics