Home About Browse Search
Svenska


Tegelid, Elin, 2023. Kan samodling av höstraps och utvintrande baljväxter minska angreppen av rapsjordloppa?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
741kB

Abstract

Höstraps (Brassica napus) är en av världens och Sveriges viktigaste grödor. Det är en viktig avbrottsgröda i växtföljder dominerade av spannmål. Tyvärr har den omfattande odlingen gjort att rapsen drabbats av patogener och skadegörare, vilket försvårar ekologisk odling. Det blir även svårare att odla raps konventionellt i och med att fler och fler bekämpningsmedel förbjuds eller att det utvecklas resistens. Rapsjordloppan är en av de viktigaste skadegörarna i höstraps och det är både den vuxna individen och larverna som orsakar skada på plantan, vilket kan leda till minskad tillväxt och förluster i skörd. Samodling är idag ett intressant, men relativt outforskat område inom lantbruket. Speciellt intressant är ofta samodling med baljväxter. Det finns tecken på att det är ett bra alternativ för att öka skörd med minskad gödsling, samt minska förekomsten av ogräs såväl som skadegörare. Samodling av raps med utvintrande baljväxter har gett positiva resultat gällande både minskning av insekter och ökad avkastning i såväl Kanada som Frankrike.
Syftet med detta arbete var att studera potentialen av samodling av raps och utvintrande baljväxter för att minska skadan och förekomsten av rapsjordloppor. Detta gjordes genom att gradera och analysera förekomsten av rapsjordloppelarver och gnagskador på höstrapsplantor från Östergötland och Västergötland. Rapsplantorna samodlades med olika baljväxter och jämfördes med raps odlat i monokultur. Resultaten från försöket i Östergötland analyserades inte på grund av otillräcklig mängd data. Gnagskadorna orsakade av rapsjordloppor och larvförekomsten var mycket högre i försöket i Västergötland än i Östergötland. Gnagskadorna var låga i alla baljväxtbehandlingar och uppvisade inga signifikanta skillnader, varken mot varandra eller monokulturen. Antalet larver per planta påverkades signifikant av baljväxtbehandlingen och var högst i de rapsplantor som odlats med blålupin och lägst hos de som odlats med åkerböna. Rapsplantornas rothalsdiameter var signifikant lägre vid samodling med åkerböna jämfört med kontroll. Radavståndet hade endast signifikant betydelse för rothalsdiametern, där plantor odlade med radavstånd 12,5 cm hade större rothalsdiameter än plantor odlade med radavstånd 50 cm. Dessa resultat tyder på att det finns en påverkan på rapsjordloppelarver vid samodling av raps med olika baljväxter och att denna påverkan varierar mellan olika baljväxtbehandlingar. Studien indikerar att den mest gynnsamma samodlingen för att minska på förekomsten av rapsjordloppelarver är samodling av höstraps med åkerböna.

,

Winter oilseed rape (Brassica napus) is one of the most important crops in the world. It is an important break crop in crop rotation plans dominated by cereals. Organic farming of rapeseed crops is today difficult since the extensive farming has made the plants susceptible for pathogens and insects. Conventional farming is also more difficult since more and more pesticides are banned, or resistance is developed. The cabbage stem flea beetle is one of the most important insects in rapeseed and it is both the adult and the larvae that damage the plants. This can lead to reduced growth and yield loss. Intercropping is today an interesting but relatively unexplored area in agriculture. Especially interesting is intercropping with legumes. There are signs that this is a good alternative to increase yield and reduce fertiliser requirements, as well as weed and insect pest pressure. Intercropping of winter rapeseed and frost sensitive legumes has proven to have a positive impact in reduced insect abundance and increased yield in France and Canada.
The aim of this experiment was to study the potential of intercropping of oilseed rape and a frost sensitive legume to reduce the abundance of cabbage stem flea beetle. This was done by grading and analysing the abundance of cabbage stem flea beetle larvae and the damage made by adults in winter oilseed crops from Östergötland and Västergötland. The oilseed crops were grown with different legumes and compared to a monoculture of oilseed rape. The results from Östergötland were not analysed due to inadequate data. There were a lot more larvae counted in Västergötland than in Östergötland. The number of larvae per plant was significantly affected by intercropping and was lower in faba bean, common vetch, and clover mix and higher in lupin and the control. The faba bean showed significantly lower results compared to the control. The feeding damage from the adult insects were low in all treatments and did not show any significant differences, neither compared to each other nor compared to the monoculture. The root neck diameter of the oilseed rape plants was significantly lower in faba bean compared to the control. The row spacing did only have an effect on the root collar, where the plants grown with only 12,5 cm row spacing showed bigger root collar than plants grown with 50 cm row spacing. These results indicate that intercropping of winter oilseed rape with frost sensitive legumes has an impact on the larval abundance of cabbage stem flea beetle and that this impact varies between the legume treatments. The study indicates that intercropping of winter oilseed rape and faba bean is the most profitable to reduce larval abundance of cabbage stem flea beetle.

Main title:Kan samodling av höstraps och utvintrande baljväxter minska angreppen av rapsjordloppa?
Authors:Tegelid, Elin
Supervisor:Lundin, Ola
Examiner:Jonsson, Mattias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:samodling, rapsjordloppa, utvintrande baljväxter, oljeväxter, raps
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19297
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19297
Language:Swedish
Deposited On:10 Aug 2023 06:21
Metadata Last Modified:11 Aug 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page