Home About Browse Search
Svenska


Ryding, Emma, 2020. Bönsmyg i åkerböna : hur påverkas avkastning och skördekvalitet?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
838kB

Abstract

Bönsmygen (Bruchus rufimanus) uppmärksammades som skadegörare i åkerbönor (Vicia faba) i Sverige 2008 och sedan dess har förekomsten och spridningen av den ökat snabbt. Det saknas kännedom om bönsmygens betydelse och hur den ska bekämpas vilket gör den till ett potentiellt hot i det svenska jordbruket. Syftet med den här studien är att undersöka hur bönsmyg i åkerböna påverkar avkastning, foderkvalitet och utsädeskvalitet. Jag har sökt efter litteratur samt sammanställt och analyserat resultat från försök och undersökningar med bönsmyg i åkerböna. Arealen för odling av åkerböna har ökat under 2010-talet. Den är en bra avbrottsgröda i växtföljden som fixerar eget kväve och lämnar efter sig bra förfruktseffekter. Åkerböna används idag mestadels till foder och kan ersätta importerad soja samtidigt som det finns en ökad efterfrågan på vegetabiliska proteinkällor till humankonsumtion. Det är en baljväxt med potential till flera ändamål och fungerar bra att odla i Sverige då den har en viss långdagskaraktär och klarar lägre temperaturer. Bönsmygen är en skadegörare som orsakar synliga skador på åkerbönornas frön. Den konsumerar åkerbönans pollen och honorna lägger ägg på baljorna. Larverna som kläcks borrar sig sedan genom baljorna och in i bönorna där de äter av bönorna under växtsäsongen och förpuppas innan de blir fullvuxna skalbaggar, som borrar sig ut ur bönan och lämnar efter sig hål i bönan. De vuxna bönsmygen har en flexibel övervintringsstrategi och kan övervintra frilevande på skyddande platser eller inuti bönan. Bönsmygen har en parasitstekel (Triaspis thoracicus) som dödar bönsmygens larver och minskar de vuxna övervintrande populationerna. Hur bönsmygen påverkar åkerbönans avkastning undersöktes genom att sammanställa och analysera resultat från tre bekämpningsförsök där jag undersökte hur avkastningen påverkas i förhållande till angreppsnivån. Resultaten visade att åkerbönans avkastning kan minska med ökad angreppsnivå av bönsmygen. Bönsmygens påverkan på åkerbönans foderkvalitet undersöktes genom att sammanställa resultat från en foderanalys av åkerbönor med respektive utan angrepp av bönsmyg. Resultaten antyder att bönsmygen inte tycks ha någon betydande påverkan på foderkvaliteten. Effekten av bönsmyg på utsädeskvaliteten undersöktes genom att sammanställa och analysera resultaten från ett mindre växthusförsök som gjordes för att undersöka hur bönor angripna av bönsmyg påverkar avkastningen. Resultaten visade att medelbönvikten per planta skördade från bönor med utgångshål från bönsmyg var lägre än för bönor med utgångshål av bönsmygens parasitstekel, vilket tyder på att bönsmygens parasitstekel kan minska de negativa effekterna av bönsmyg på utsädeskvaliteten. Jag drar slutsatsen att det krävs mer kunskap och undersökningar om bönsmygen för att reda ut hur den påverkar avkastning och skördekvalitet i åkerböna.

,

The broad bean beetle (Bruchus rufimanus) was observed in Sweden 2008 and its occurrence and spreading has increased rapidly since then. There is not enough knowledge about the importance of the broad bean beetle, which makes it a potential threat in Swedish agriculture. The purpose of this study is to investigate how the broad bean beetle in field bean (Vicia faba) affects yield, fodder quality and seed quality. I have searched for literature and analyzed results from investigations concerning the broad bean beetle in field bean. The area of field bean production has increased over the last decade in Sweden. Field bean is a nitrogen-fixing legume that is a good break crop in the crop rotation. Today, field bean is mostly used for fodder and can replace imported soybeans. The popularity of vegetable protein sources for human consumption has also increased. Field bean has potential to be used for multiple purposes and it works well as a crop in Sweden due to its long photoperiod attribute and capacity to germinate and grow during relatively low temperatures. The broad bean beetle is a pest that causes visible damage on seeds of field bean. It consumes the pollen of the field bean and the females lay their eggs on the pods. The larvae that hatch later drill holes through the pods and into the beans where they eat of the bean and enter their pupal stage. After some time, they will enter the adult stage, drill a new hole in the bean and emerge from it. The adult broad bean beetles have a flexible overwintering strategy, it overwinters in protected sites or inside a bean. The specialized parasitoid wasp Triaspis thoracicus kills the larvae of the broad bean beetle and can thereby decrease the population size of the newly emerged adults. The effects of the broad bean beetle on field bean yield was investigated by analyzing results from three chemical control field trials where, I analyzed how the yield changes in relation to broad bean beetle damage. The results showed that increased occurrence of the beetle can cause losses in yield. The effects of the broad bean beetle on fodder quality was investigated by compiling results from a fodder analysis of beans with or without broad bean beetle damage. The results showed that the broad bean beetle does not seem to affect the fodder quality. The effects of the broad bean beetle on seed quality was investigated by analyzing the results from a smaller greenhouse trial that was performed to investigate the yield on field bean seeds with exit holes from the broad bean beetle or its parasitoid compared with undamaged bean seeds. The results showed that the average bean weight per plant harvested from bean seeds with exit holes from broad bean beetles was lower compared to the average bean weight per plant harvested from bean seeds with exit holes of the parasitoid wasp. This indicates that the parasitoid wasp can mitigate the negative effects of the broad bean beetle on seed quality. I conclude that further investigations on how the broad bean beetle affects yield and quality are needed.

Main title:Bönsmyg i åkerböna
Subtitle:hur påverkas avkastning och skördekvalitet?
Authors:Ryding, Emma
Supervisor:Lundin, Ola
Examiner:Jonsson, Mattias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:bönsmyg, Bruchus rufimanus, åkerböna, Vicia faba, avkastning, kvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15695
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15695
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2020 06:28
Metadata Last Modified:02 Jul 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics