Home About Browse Search
Svenska


Viker, Johanna, 2021. Leddjurssammansättningen i kenyanska majsfält : vilken inverkan har altitud och push-pull på rovdjurssamhällen?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Samodling med push-pull används inom majsodling som växtskyddsstrategi mot skadegörande fjärilslarver. Genom att erbjuda alternativa resurser och gynnsamt mikroklimat kan systemet skapa förutsättningar för att gynna rovlevande leddjur som utför biologisk bekämpning på skadedjuren. Lite är i nuläget känt om altitudens inverkan på rovdjurssamhällen i dessa odlingssystem.

I den här studien undersöks hur altitud och odlingssystem med push-pull eller samodling av bönor påverkar rovdjurssamhällenas diversitet, jämnhet och sammansättning. Leddjur infångades på försöksfält i Kenya på olika altituder och i de två olika odlingssystemen. Shannons diversitetsindex (H) och jämnhet (EH) beräknades för de olika fälten, och en GLMM modell användes för att undersöka effekten av olika parametrar på diversitet och jämnhet.

Resultaten visar ingen effekt av odlingssystemen på de beroende variablerna H och EH, men däremot en signifikant minskning av H och EH vid 1650 m ö.h. Den totala abundansen var fortsatt hög vid 1650 m ö.h. trots minskad diversitet. Två myrsläkten som på lägre altituder förekommit i låg abundans dominerade på 1650 m ö.h. Myrsläkten utgjorde majoriteten av totalabundansen hos alla samhällen.

Den likvärdiga effekten av odlingssystemen på rovdjurssamhällena kan bero på att de erbjuder liknande resurser. Den lägre diversiteten på 1650 m ö.h. kan innebära försämrad kapacitet för rovdjurssamhället att utöva biologisk bekämpning av skadegörande fjärilslarver. Datamaterialet kunde hanterats noggrannare för att ge tydligare svar på eftersökta frågor.

,

Intercropping with push-pull is used in maize fields as pest control of stemborers and fall armyworm. Through offering alternative resources and a favorable microclimate, it creates conditions to support the arthropod predator community who performs biological control on these pests. Little is currently known of altitudes effect on predator communities in these cropping systems.

This study explores how altitude and the cropping systems push-pull or intercropping with beans affects the predator communities’ diversity, evenness, and composition. Arthropods were captured in maizefields in Kenya at different altitudes in the two different cropping systems. Shannon’s diversity index (H) and evenness (EH) was calculated for the different fields, and an GLMM model was used to evaluate the effect of different parameters on diversity and evenness.

The results show no significant effect of the cropping systems and the dependent variable H and EH, but a significant decrease of H and EH at 1650 m.a.s.l. Total abundance was high at 1650 m.a.s.l. despite loss of diversity. Two genera of ants who appeared in small numbers at lower altitudes dominated at 1650 m.a.s.l. Genera of ants made up most of the total abundance in all communities.

The similar effect of the cropping system on the predator community can be a result of offering similar resources. The lower diversity at 1650 m.a.s.l. may indicate a lower capacity of the predator community to preform biological control on stemborers and fall armyworm. The data could have been handled in a more precise manner to ensure clearer answers to the questions posed.

Main title:Leddjurssammansättningen i kenyanska majsfält
Subtitle:vilken inverkan har altitud och push-pull på rovdjurssamhällen?
Authors:Viker, Johanna
Supervisor:Feit, Benjamin and Jonsson, Mattias
Examiner:Dahlin, Sigrun
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:altitud, diversitet, Kenya, majs, push-pull, rovdjur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16976
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16976
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2021 12:54
Metadata Last Modified:07 Jul 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics