Home About Browse Search
Svenska


Lundin, Elvira, 2022. Att mäta och dokumentera markslitage : en fallstudie från Tyresta nationalpark. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img] PDF
7MB

Abstract

Utmaningarna med ett ökande besökstryck har lyfts allt mer senaste tiden, i synnerhet efter uppsvinget som friluftslivet fick i samband med pandemin 2020. En av de mest uttalade effekterna av ett högt besökstryck har identifierats som påverkan på markvegetationen. Ett problem för Sveriges förvaltning av naturskyddsområden idag är att det saknas systematiserade metoder för att mäta och dokumentera markslitage. Tyresta nationalpark var i sin tur den nationalpark som såg störst ökning av antalet besökare 2020. Det här arbetet avsåg därför att identifiera metoder för att mäta, kartlägga och utvärdera markslitaget inom tre studieområden belägna invid sjön Årsjön i nationalparken. Arbetet avsåg också att testa hypoteserna att i) markslitaget är högre där fler människor rör sig, vid den anlagda tältplatsen och närmast strandkanterna, samt ii) att lavarna är den känsligaste vegetationen. Provrutor om 1m2 togs och täckningsgraden för åtta klasser analyserades (mossor, lavar, ljung, lingon, blåbär, jord, berggrund & övriga) digitalt med hjälp av programvaran Sample Point varpå data sedan bearbetades i QGIS och Excel. En enklare ”indikator-metod” för snabbare tillsyn i fält testades också. Resultatet visade att markslitaget var som mest omfattande på tältplatsen och närmast strandkanterna runt sjön samt att lavarna påvisade högst känslighet för tramp och även korrelerade väl med den totala täckningsgraden, varför de också bör, som föreslagits i tidigare studier, fungera som goda indikatorer för slitage. Behovet av
fortsatta studier över ett längre tidsspann belyses dock för att kunna utvärdera hur täckningsgraden förändras över tid. Det vore också angeläget att studera hur artrikedomen av framför allt lavar påverkas av tramp eftersom denna har påvisats minska i tidigare studier.

,

A substantial increase in visitors in Sweden’s protected nature areas, especially during and after the pandemic 2020, has led to negative effects on natural values within these areas. One of the most pronounced effects has been recognized as the loss of ground cover vegetation. This has become problematic for the managers of Sweden’s protected nature sites, partly due to the lack of established and systematized methods for measuring and documenting ground wear. Tyresta National Park saw the greatest increase in visitors of all of Sweden’s national parks in 2020. Hence, the aim of this study was to identify and test methods to measure, map and evaluate ground wear in three selected study sites located by lake Årsjön in the national park. The purpose was also to test the hypothesis that i) the wear is greater where the visitor pressure is greater, such as by the shores of Årsjön and by the designated campsite and ii) that lichens are the most vulnerable species to trampling. Quadratic samples of 1m2 were photographed and the percentage of ground cover for eight different classes (mosses, lichens, heather, lingonberries, blueberries, other, soil and exposed rock) were analysed digitally using Sample Point. Data were then processed and analysed using QGIS and Excel. A simpler “indicator-method” was also tested in order to perform faster field-monitoring. The results showed that ground wear was indeed statistically significant by the shores and by the campsite, and that lichens not only proved vulnerable to trampling but also correlated well with the total ground cover percentage at the study sites. Thus, they could, as suggested by other studies, serve as good indicators of ground wear in this type of rock-dominated terrain. The need of repeated studies in order to investigate how the percentage of ground cover changes over time is however stressed, as well as the need of investigating whether species richness of lichens is affected negatively by trampling, as this has been the case in other studies.

Main title:Att mäta och dokumentera markslitage
Subtitle:en fallstudie från Tyresta nationalpark
Authors:Lundin, Elvira
Supervisor:Öckinger, Erik
Examiner:Auffret, Alistair
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:markslitage, vegetation, täckningsgrad, mätmetoder, besökstryck, lav, mossa, ljung, blåbär, lingon, tältplats, hällmark, bildanalys, Sample Point, Tyresta nationalpark, Årsjön
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18346
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18346
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2022 07:41
Metadata Last Modified:27 Sep 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page