Home About Browse Search
Svenska


David, Philip, 2023. Effekter av ko- och fårbete på flora och fauna i hagmarker. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
905kB

Abstract

Öppna gräsmarker är viktiga för många olika djur och växtarter, de är dock inte lika vanliga som de en gång var och i samband med ett moderniserat jordbruk. Dessa gräsmarker är ofta beroende av skötsel i form av till exempel slåtter eller bete för att bibehålla sina ekologiska strukturer, som till exempel låg näringshalt och stora öppna ytor. Ett flertal olika djur kan användas vid bete, och de har olika betesekologi vilket kan påverka markerna på olika sätt. I denna rapport så analyserades tidigare studier, för att besvara frågeställningen: Finns det en skillnad i effekten av ko- och fårbete på flora och fauna? Metoden för att hitta och selektera studier gjordes via att först söka efter data med hjälp av relevanta sökord till frågeställningen. Kraven för att en studie skulle anses relevant var att de skulle jämföra bete med ko eller får, samt att de skulle vara genomförda i någon form av gräsmark. De relevanta studierna som hittades lästes i sin helhet och resultaten sammanfattades. Utifrån resultat från 15 studier, så fastställdes det att kobete medförde en större positiv effekt än fårbete på artrikedom hos både växter, insekter och snäckor. Men inga större skillnader kunde observeras mellan ko- och fårbete på fåglars artrikedom. Både ko och får visade tydliga preferenser i födoval och effekten av detta var synligt i resultaten då får föredrog baljväxter, bredbladiga gräs och örtartade växter, medan kor inte var lika selektiva utan bidrog till en högre grad av heterogenitet i gräsmarken. Utifrån resultaten så dras slutsatsen att kobete överlag verkar ha en mer positiv effekt än fårbete på artrikedom och artsammansättning av flora och fauna. Variabler såsom betestryck, beteshistorik och att använda både ko- och fårbete samtidigt föreslås som viktigt att ha i åtanke vid naturvård med bete. Det konstateras också att det är viktigt att fler studier utförs som jämför just beteseffekten och skillnader mellan betesdjuren, då det finns väldigt lite material tillgängligt som beskriver dessa skillnader, i synnerhet för andra artgrupper än växter och insekter.

,

Grasslands play an important role for many plant and animal species, but they are not as common as they once were as a result of a more modernized agricultural systems. Grasslands are often dependant on some kind of treatment, such as mowing or grazing to maintain their ecological structures like nutrient poor soils, or vast open surfaces. There are several different kinds of animals with unique characteristics and ecologies that can be used as grazing animals. In this report data from prior studies was analysed in regards to the topic: Is there a difference between the effects of cattle and sheep grazing on flora and fauna? The method used for finding and selecting studies firstly involved searching for data using keywords relevant to the topic. For a study to be considered relevant to the topic it had to compare cattle to sheep grazing and it had to be conducted in some kind of grassland. The relevant studies found were read in their entirety and then the results were summarised. From the results of 15 studies, the conclusion was made that cattle grazing had a greater positive effect than sheep grazing on plant, insect and snail species richness. But no greater differences between cattle and sheep grazing were observed on bird species richness. Both cattle and sheep showed distinct grazing preferences and the effects of these preferences were present in the results, with sheep being more selective and preferring to graze on legumes, broadleaved grasses and forbs. While cattle did not have this selectivity present, instead contributing to more heterogeneity in plant communities. From the results the conclusion was made that cattle grazing had a greater positive effect than sheep grazing on species richness and species community structure overall. However, variables such as grazing pressure, historical grazing structures and mixed cattle and sheep grazing are suggested as important in relation to conservation efforts utilizing grazing. The importance of more studies being conducted regarding the topic of comparing the effects and differences between cattle and sheep grazing was also highlighted, as there are few studies describing the differences, particularly for other species than plants and insects.

Main title:Effekter av ko- och fårbete på flora och fauna i hagmarker
Authors:David, Philip
Supervisor:Tälle, Malin
Examiner:Öckinger, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:betesdjur, beteseffekt, ko, får, hagmark, gräsmark, insekter, pollinatörer, växter, artrikedom, artsammansättning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19001
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19001
Language:Swedish
Deposited On:21 Jun 2023 08:07
Metadata Last Modified:22 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics