Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Linda, 2022. Effekter av torka och vall på marklevande nematoder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
661kB

Abstract

Nematoder finns i stora mängder i marken och påverkar jordbruket på flera sätt. Det finns nematoder som har en positiv inverkan då de bidrar till markens näringsomsättning och mobiliserar kväve men det finns även växtätande nematoder som kan orsaka skördeförluster. Eftersom nematoder lever i marken är de svåra att studera och det finns mycket som är okänt vad gäller dessa djur. Ökad kunskap om hur miljöfaktorer och odlingsåtgärder påverkar nematoder är därför intressant för mer hållbara odlingssystem och för att öka produktivitet i jordbruket.
I denna uppsats undersöks effekter av torka och andel vall i växtföljden på nematoder genom en litteraturstudie och analys av insamlade nematodprover från ett långliggande växtföljdsförsök i norra Sverige. Nematodprover togs i fem centimeters intervall ned till 30 cm markdjup. Effekter av torka kunde undersökas då nematodprover togs år 2017 och 2018, vilka var år som skiljde sig markant med avseende på nederbörd. Analyserna gjordes med avseende på den totala nematodförekomsten, förekomsten av olika ekologiska nematodgrupper (bakterieätare, svampätare, växtätare, rot-associerade, allätare och rovdjur) och vid torka även nematodernas djupfördelning i marken.
Resultaten visade att en ökad andel vall i växtföljden hade en positiv effekt på förekomsten av växtätande nematoder. För övriga nematodgrupper hade andelen vall inte så stor påverkan på förekomsten. Vad gäller torka så var den totala nematodförekomsten ungefär tio gånger lägre under torkåret 2018 jämfört med 2017. Vidare var förekomsten av samtliga ekologiska nematodgrupper lägre 2018 än 2017. Fördelningen i marken varierade också mellan åren med en högre nematodförekomst i de övre markskikten det fuktigare året 2017 jämfört med 2018.

,

Nematodes are found in large quantities in the soil and affect agriculture in several ways. Some nematodes have a positive impact as they contribute to nutrient turnover and nitrogen mobilization in the soil, but there are also plant-parasitic nematodes that can cause yield losses. Because nematodes live in the soil, they are difficult to study, and much is unknown about these animals. Increased knowledge of how environmental factors and cultivation measures affect nematodes is therefore interesting for potentially increasing productivity in agriculture.
In this essay, the effects of drought and the amount of ley in the crop rotation on nematodes were investigated through a literature study and analyses of collected nematode samples from a long-term crop rotation experiment in northern Sweden. Nematode samples were taken in five-centimeter intervals down to 30 cm soil depth. Effects of drought could be investigated since nematode samples were collected in 2017 and 2018, which were years that differed markedly in respect to precipitation. The analyses were made concerning the total amount of nematodes, the presence of different ecological nematode groups (bacterial feeders, fungal feeders, plant feeders, root-associated, omnivores and predators), and, in the case of drought, also the vertical distribution of nematodes in the soil.
The results showed that more ley in the crop rotation had a positive effect on the occurrence of plant feeders. For the other nematode groups, the proportion of forage in the crop rotation did not have a large effect. Regarding drought, the total nematode amount was approximately ten times lower in 2018 as the soil moisture was lower compared to 2017. Furthermore, the amount of all nematode groups was lower in 2018 than in 2017. The vertical distribution in the soil varied between the years, with a higher nematode occurrence in the upper soil layers in the wetter year 2017 compared to 2018.

Main title:Effekter av torka och vall på marklevande nematoder
Authors:Nilsson, Linda
Supervisor:Viketoft, Maria
Examiner:Taylor, Astrid
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:nematoder, torka, markfuktighet, vall, växtföljd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18515
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18515
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Soil biology
Language:Swedish
Deposited On:13 Dec 2022 07:34
Metadata Last Modified:14 Dec 2022 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics