Home About Browse Search
Svenska


Aronsson, Erica, 2022. Insådd fånggröda och vårplöjning : långsiktiga effekter på kväve- och fosforutlakning från en mojord i Västergötland. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Utlakning av kväve (N) och fosfor (P) från jordbruksmark står för nära 50 % av den totala näringstillförseln till vattenmiljöer. Det är viktigt att minska utlakningen av flera anledningar, inte minst eftersom det leder till övergödning, vilket är ett av de största miljöproblemen. I ett av SLU:s långliggande försök (R0-8410) på en mojord i Västergötland undersöktes effekterna av insådd fånggröda (engelskt rajgräs) och vårbearbetning på kväve- och fosforutlakning under en 14-årsperiod. Försöksfältet bestod av åtta separat dränerade rutor med olika behandlingar: höstplöjning, vårplöjning och vårplöjning + fånggröda. Dräneringsvattnet från rutorna mättes och vattenprover samlades in varannan vecka. Analys gjordes med avseende på totalkväve (tot-N) och totalfosfor (tot-P).
I genomsnitt minskade kväveutlakningen signifikant med 16 % i ledet med vårplöjning och 27 % med vårplöjning + fånggröda, jämfört med höstplöjning. Motsvarande siffror för fosfor var en ökning på 10 respektive 45 %. Skördenivåerna i försöket påverkades varken av insådd fånggröda eller av senarelagd bearbetning. Slutsatsen blev att senarelagd jordbearbetning från höst till vår och insådd fånggröda minskade kväveutlakningen, men ökade fosforutlakningen.

,

Leaching of nitrogen (N) and phosphorus (P) from agricultural land accounts for almost 50 % of the total nutrient supply to aquatic environments. It is important to reduce leaching since it leads to eutrophication, which is one of the biggest environmental issues. In one of SLU:s long-term field experiments (R0-8410) on loamy sand soil in Västergötland in western Sweden, the effects of an undersown catch crop (perennial ryegrass) and spring cultivation on nitrogen and phosphorus leaching were investigated during a 14-year period. The experimental field consisted of eight separately drained plots with different treatments: autumn tillage, spring tillage, and spring tillage + catch crop. The drainage water from the plots was measured and water samples were collected every second week. Analysis was performed for total nitrogen (tot-N) and total phosphorus (tot-P).
On average, nitrogen leaching decreased significantly by 16 % with the treatment of spring tillage and 27 % with spring tillage + catch crop, compared to autumn tillage. The corresponding numbers for phosphorus were an increase of 10 and 45 %, respectively. The yield was not affected by an undersown catch crop or delayed tillage. In conclusion, delayed tillage from autumn to spring, and undersown catch crop reduced nitrogen leaching, but increased phosphorus leaching.

Main title:Insådd fånggröda och vårplöjning
Subtitle:långsiktiga effekter på kväve- och fosforutlakning från en mojord i Västergötland
Authors:Aronsson, Erica
Supervisor:Norberg, Lisbet and Aronsson, Helena
Examiner:Mårtensson, Anna
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2022:06
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:växtnäringsläckage, utlakningsförsök, odlingsåtgärder, senarelagd jordbearbetning, engelskt rajgräs, vinterbevuxen mark, lätt jord
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17851
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17851
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Water resources and management
Pollution
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2022 10:30
Metadata Last Modified:24 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics