Home About Browse Search
Svenska


Pålsson, John and Hammargren, Magnus, 2021. Skillnader i vårvetekärnors utseende : betydelse av sort, miljö och gödsling. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Intresset för lantsorter är något som ökar för att de är odlingssäkra i system med små insatser, förväntas klara framtida klimatförändringar med ökad risk för torka bra, samt för att de har goda bakningsegenskaper. Lantbrukare som odlar lantsorter upplever att de är småkorniga jämfört med moderna sorter och att kärnorna är rundare än hos moderna vårvetesorter. Syftet med detta arbete var att identifiera storleks- och utseendemässiga skillnader mellan sorter av vårvete och om sorterna påverkas olika av miljö och gödsling. För att uppnå syftet har vi använt oss av en Cgrain Value som fotograferar kärnorna och med hjälp av ett spegelarrangemang får bilder från tre vinklar, från vilka utseendet hos spannmålskärnorna analyseras. Prov bestående av ca 100 g kärnor av sju vårvetesorter (3 moderna sorter, 2 lantsorter och 2 evolutionära blandningar); odlade två år (2019 och 2020); på två olika platser (Ekhaga och Krusenberg i Uppland); vid två olika gödslingsnivåer (med och utan rötrest); från fyra upprepningar per försök har jämförts, vilket har resulterat i drygt 500 000 analyserade bilder. Rundhet och volym identifierades med hjälp av en principialkomponentanalys som användbara variabler för att svara på forskningsfrågorna. De studerade faktorernas betydelse för utfallet hos dessa variabler undersöktes med hjälp av en variansanalys. De moderna sorterna Skye och Quarna hade större kärnor än lantsorterna, de evolutionära sorterna och Dacke. Sorten Skye hade minst runda kärnor och det fanns en negativ korrelation mellan rundhet och volym där stora kärnor var mindre runda än små kärnor. Gödsling ökade kärnvolym något för alla sorter och sorterna påverkades olika av miljön, men dessa effekter var inte lika stora som effekten av sort. Det fanns skillnader i hur sorternas rundhet påverkades av miljön, men skillnaden var liten jämfört med effekten av sort. Slutsatsen är alltså att sorten har stor betydelse för hur stora vetekärnor blir och att små kärnor tenderar att vara mer runda. Resultaten indikerar också att det är svårt att påverka kärnvolym och rundhet hos vetekärnor med hjälp av gödsling, eftersom båda egenskaperna till stor del beror på sort och miljö.

,

The interest in landraces is increasing d, because they produce well in systems with small inputs, are expected to manage a future climate change with increased risk of draught well, and because they have good baking properties. Farmers who grow landraces experience that they have small-kernels compared to modern spring wheat varieties and also that the kernels are rounder. The purpose of this work, was to identify differences in size and shape between varieties of spring wheat and whether the environment and fertilizer affect the importance of the variety in forming the kernels. We used a Cgrain Value that photographs the kernels and will help of mirrors provide pictures of the kernels from three angles and with help of them identify visual traits of the kernels. Samples consisting of about 100 g kernels of seven spring wheat varieties (3 modern varieties, 2 landraces and 2 evolutionary mixes); cultivated for two years (2019 and 2020); in two different places (Ekhaga and Krusenberg in Uppland); at two different fertilizer levels (with and without digestate); from four repetitions per experiment have been compared, which has resulted in just over 500,000 analyzed images. Roundness and volume were identified in a principal component analysis as useful to answer our research questions. The significance of the studied factors for the outcome of these variables was then examined in an analysis of variance. The modern varieties Skye and Quarna had larger kernels than the landraces, the evolutionary mixes and Dacke. Skye had the least round kernels and there was a negative correlation between roundness and volume, where large kernels were less round than small kernels. Fertilizer increased the kernel volume slightly for all varieties and the varieties were affected differently by the environment, but these effects were not as large as the effect of variety. There were differences in how the roundness of the varieties was affected by the environment, but the difference was small compared to the effect of variety. The conclusion is that the variety is important in determining kernel size of spring wheat and that small kernels tends to be rounder. The results indicate that it is difficult to influence the kernel volume and roundness by applying fertilizer, because both traits are much affected by variety and environment.

Main title:Skillnader i vårvetekärnors utseende
Subtitle:betydelse av sort, miljö och gödsling
Authors:Pålsson, John and Hammargren, Magnus
Supervisor:Bergkvist, Göran and Ortman, Tove
Examiner:Lana, Marcos
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:kärnstorlek, kärnform, kärnvolym, rundhet, Cgrain Value, vårvete, lantsorter, evolutionära sorter, Triticum aestivum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17176
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17176
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2021 06:39
Metadata Last Modified:17 Sep 2021 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics