Home About Browse Search
Svenska


Stattin, Joakim, 2023. Kemiska växtskyddsmedel i jordbruket : en förutsättning för tryggad livsmedelsförsörjning?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
821kB

Abstract

Jordbruket står inför stora utmaningar under de kommande decennierna. Jordens ökande befolkning driver upp efterfrågan på livsmedel och biobränslen från jordbruket. Men jordbrukets produktion bör inte öka genom att expandera till ytan eftersom det skulle ske på bekostnad av viktiga naturliga habitat. Den totala ytan som finns att nyttja för livsmedelsproduktion kommer därför sannolikt att minska i framtiden. Om mer livsmedel ska produceras på mindre yta måste produktiviteten per ytenhet öka. Historiska produktivitetsökningar i jordbruket har i stor utsträckning tillskrivits kemiska insatsmedel i form av gödnings- och växtskyddsmedel men EU har beslutat att unionens medlemsländer ska halvera användandet av kemiska växtskyddsmedel till år 2030. Kritiska röster menar att jordbrukets förmåga att producera livsmedel kommer minska, vilket kan komma att riskera livsmedelstryggheten, om EU:s målsättning nås. Syftet med den här studien var att redogöra för i vilken utsträckning jordbrukets avkastning är beroende av växtskydd i allmänhet och kemiska växtskyddsmedel i synnerhet. Genom en litteraturstudie sammanställs, presenteras och analyseras tidigare forskning inom området. Resultaten visar att jordbruket är helt beroende av växtskydd och att avkastning uppskattningsvis skulle minska med 50–80 % om inget växtskydd bedrevs. Jordbrukets avkastning är i dagsläget även mycket beroende av kemiska växtskyddsmedel. Beroende på hur stor andel av användandet av de kemiska växtskyddsmedlen som fasas ut och i vilken utsträckning andra förändringar av odlingssystemen genomförs, kommer effekterna på avkastningen att bli mer eller mindre stora. Hur stora dessa effekter skulle bli är svårt att förutse eftersom det råder en brist på forsknings- och dataunderlag. Försök att göra skattningar från en rad källor visar att om kemiska växtskyddsmedel helt fasas ut och inga andra förändringar av odlingssystemen genomförs kommer minst 34 % av jordbrukets befintliga avkastning att gå förlorad. Om odlingssystemen förändras för att kompensera för utfasningen kommer skördeförlusterna kunna begränsas till, i bästa fall, cirka 20 %. En bred omställning till ett jordbruk som drivs enligt det integrerade växtskyddets principer och som halverar sitt användande av kemiska växtskyddsmedel skulle uppskattningsvis leda till en minskad avkastning om 5–13 %. För att framgångsrikt minska användandet av kemiska växtskyddsmedel och samtidigt upprätthålla jordbrukets avkastning är det viktigt att både öka antalet grödor i växtföljden och antalet växtskyddsåtgärder, både preventiva och kurativa, i linje med det integrerade växtskyddets principer. Ett halverat användande av kemiska växtskyddsmedel kommer sannolikt leda till att produktionen av livsmedel minskar även om mycket kan göras för att minskningen ska bli så liten som möjligt. Det betyder dock inte nödvändigtvis att framtidens livsmedelstrygghet är hotad eftersom livsmedelsproduktionen bara är den första länken av flera, i en lång kedja, från jord till bord.

,

The agricultural sector faces major challenges in the coming decades. The world's increasing population is driving up the demand for food and biofuel production. But the availability of agricultural land is limited, and production should not expand into the few natural habitats that still remain. The total area that can be used for food production is therefore likely to decrease in the future. If more food is to be produced on less land, productivity per area unit must increase. Major increases in productivity within the agriculture sector have historically been largely attributed to chemical inputs, i.e. fertilizers and pesticides, but the EU has decided that the Union's member states must reduce their use of pesticides by 50 % by the year 2030. Critics claim that food production will decrease, and threaten food security, if the targets of the EU are reached. The purpose of this study was to account for the extent to which crop yields are dependent on plant protection in general and chemical pesticides in particular. By using the methods of a literature review, previous research within the field is compiled, presented and analysed. The results of the review show that the agricultural sector is completely dependent on crop protection and that yields are estimated to decrease 50–80 % in the absence of crop protection. Crop yields are currently also highly dependent on pesticides. Depending on the extent to which the use of pesticides is phased out, and to what extent other changes to the cropping systems are carried out, yield effects will vary. How big these effects would be is difficult to predict because of the lack of available research and data. Attempts to make estimates from a range of sources show that if pesticides are completely phased out and no other changes to the cropping systems are implemented, at least 34 % of current yields will be lost. If the cropping systems are adjusted to compensate for the reduced use of pesticides, yield losses can be limited to, at best, around 20 %. A broad transition to the practices and principles of integrated pest management, parallel to a 50 % reduction in the use of pesticides, would lead to an estimated yield reduction of 5–13 %. In order to successfully reduce the use of pesticides while at the same time maintaining crop yields, it is important to increase both the number of crops in the crop rotation and the number of plant protection methods, both preventive and curative, in line with the principles of integrated pest management. A 50 % reduction in the use of pesticides will likely lead to a reduction in food production, although much can be done to make the reduction as small as possible. However, this does not necessarily mean that future food security is threatened since food production is only the first of several links in a long chain from farm to fork.

Main title:Kemiska växtskyddsmedel i jordbruket
Subtitle:en förutsättning för tryggad livsmedelsförsörjning?
Authors:Stattin, Joakim
Supervisor:Bommarco, Riccardo and Lundin, Ola and Lundesjö, Maria
Examiner:Bergkvist, Göran
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:växtskydd, kemiska växtskyddsmedel, livsmedelstrygghet, jordbruk, avkastning, odlingssystem, integrerat växtskydd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18835
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18835
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2023 10:11
Metadata Last Modified:16 May 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page