Home About Browse Search
Svenska


Grände, Anna, 2019. Hur följer förvaltningen av Vättern principer för ekosystembaserad fiskförvaltning?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. Of Aquatic Resources

[img]
Preview
PDF
753kB

Abstract

En minskning av biologisk mångfald och andra naturvärden har lett till en växande förståelse för naturens komplexitet och människans begränsningar i att förutsäga förändringar i ekosystem. I ekosystemansatsen, som härstam- mar från FN:s Konvention om biologisk mångfald, förespråkas ett eko- systemperspektiv för att främja ett hållbart nyttjande av ekosystemen. Eko- systembaserad fiskförvaltning (EBFF) strävar efter att implementera eko- systemansatsen i fiskförvaltningen genom ett helhetsperspektiv på akva- tiska system. I Sveriges näst största sjö Vättern bedrivs en fiskförvaltning och denna rapport har syftet att utvärdera hur Vätterns förvaltning följer principer för en EBFF. Detta ska göras genom litteraturstudier av EBFF, av förvaltningen av Vättern och under besök på Länsstyrelsen i Jönköping. Litteraturstudierna uppvisar ett omfattande material utarbetat för att förvalta Vätterns ekosystem. Samförvaltningen Samförvaltning Fiske medför en plattform för samarbete och kunskapsutbyte och klyftan mellan intressent och myndighet upplevs som mindre. Samförvaltningen ökar engagemang och delaktighet mellan berörda aktörer, forskare och myndigheter. Förvaltningen i Vättern bedöms ha ett ekosystembaserat tankesätt med många goda exempel på utförande och ett flertal av principerna följs. Genom ett effektivt kunskapsutbyte mellan intressenter och över sektorer möjliggörs nya insikter och infallsvinklar i frågor. Information sprids med transparens och beslutsunderlag involverar de dialoger som förs. Den tydliga ansvarsfördelningen minskar konflikter och effektiviserar arbetet. Brister finns i tre principer som också är svåra att beskriva. Förvaltandet av ekosystemens integritet, deras dynamik och mot ett hållbart nyttjande brister till följd av begränsad data och kunskap. Samtidigt som ekosystemen ska vara självorganiserande har människans nyttjande av ekosystemen förändrat dem oåterkalleligt och hon måste därför erkännas som en del av deras naturliga historia.

,

A loss of biodiversity and other natural values is has led to a developing understanding of nature’s complexity and human restrictions in understanding holistic ecosystems. The ecosystem approach, that originates from the United Nations’ Convention of Biological Diversity (CBD), advocates an ecosystem perspective to promote a sustainable use of the ecosystems. Ecosystem-based fisheries management (EBFM) implements the Ecosystem Approach in fisheries management. In the second largest lake of Sweden, Lake Vättern, a fisheries management is pursued and the purpose of this report is to assess how the management of Lake Vättern is following principles of EBFM. Literature studies of both EBFM and of the management of Lake Vättern and a visit for one week at the county administrative board of Jönköping county have been undertaken. The study exhibit a comprehensive material developed to administer the ecosystems of Lake Vättern. Due to the strategy of co-management, the management has a platform for cooperation and exchange of knowledge and the gap between stakeholder and authorities seems to have decreased. The co-management enhances commitment and participation between involved stakeholders, scientist and authorities. The management of Lake Vättern has an ecosystem-based way of thinking and holds many good examples of EBFM in practice and follows most of the principles. Through the effective exchange of knowledge between stakeholders and across sectors, new insights and angles appear in various issues. Information spreads with transparency and decisions consider the conversations. A distinct distribution of responsibilities minimizes conflicts and streamlines the work. Shortcomings exist in three of the principles that also are difficult to describe. Management of the ecosystem integrity and its dynamics, and pursuing a sustainable development, meet difficulties due to a shortage of data and knowledge. As the ecosystems simultaneously should be selforganizing, human use has changed them irreversibly and humans therefore need to be accepted as a part of the natural history of ecosystems.

Main title:Hur följer förvaltningen av Vättern principer för ekosystembaserad fiskförvaltning?
Authors:Grände, Anna
Supervisor:Bryhn, Andreas and Setzer, Malin
Examiner:Bergström, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources
Keywords:ekosystem-baserad fiskförvaltning, Vättern, EBFF, ekosystemansatsen i akvatiska system, ecosystem-based management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10872
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10872
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Fisheries and aquaculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2019 13:36
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics