Home About Browse Search
Svenska


Persson, Patrik, 2021. Klumprotsjuka i höstraps - utvärdering av resistenta sorter i fältförsök OS7-25. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Plasmodiophora brassicae orsakar den allvarliga sjukdomen klumprotsjuka och kan angripa alla växter inom familjen Brassicaceae. Plasmodiophora brassicae är en jordburen patogen vilket gör den väldigt immobil. Den kan överleva i jorden i över 15 år och uppträder först fläckvis i fält och sprids sedan, till exempel vid jordbearbetning. Åtgärder för att minska spridningen är sanitära och någon kemisk bekämpning för att minska förekomsten i fält finns inte. Genom förädling av klumprotsresistenta rapssorter har lantbrukare fått en möjlighet att inte behöva avstå från odling av raps på fält med förekomst av P. brassicae.
Syftet med detta arbete var att genom statistisk analys utvärdera klumprotsresistenta höstrapssorter från fältförsök utförda av Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO), på fält med dokumenterad smitta som bestämts med DNA analys.
Resultaten från fröskörden visade att de resistenta sorterna gav signifikant högre skörd än de mottagliga på de försöksplatser med förekomst av P. brassicae. På de försöksplatser utan känd förekomst av P. brassicae hade de resistenta sorterna generellt sett lägre medelskörd än de mottagliga sorterna.
Försöksåret 2017/2018 visade att när vädret gynnar P. brassicae kan den orsaka angrepp på resistenta sorter upp till sjukdomsindex 30. En sort från Dekalb, Pliny, fick ett sjukdomsindex på 45 när den höga nederbörden gynnade P. brassicae. Dekalbs sort Platon fick under försöksåret 2019/2020 höga sjukdomsindex tillsammans med de mottagliga sorterna. Utöver Pliny och Platon, vars resistens får anses vara bruten på dessa platser, var sjukdomsindex för de andra resistenta sorterna inom skalan för vad som räknas som en klumprotsresistent sort. Resultaten visar att resistensen kan pressas under för patogenen gynnsamma förhållanden.

,

Plasmodiophora brassicae causes the serious disease clubroot and can infect all plants in the family Brassicaceae. Plasmodiophora brassicae is soil borne which makes it a very immobile pathogen. It can survive in the soil for over 15 years and first appears in patches in the field and then spreads with for example tillage. The measures to reduce the spread are sanitary and there is no chemical control to reduce the soil infestation in the field. By breeding club-root-resistant varieties, farmers have been given the opportunity of not having to give up growing oilseed rape in fields infested with P. brassicae.
The purpose of this thesis was to evaluate clubroot resistant winter oil seed rape varieties from field trials carried out by Swedish Seed and Oilseed Growers through statistical analyses, on fields with known occurrence of the pathogen.
The results from the harvest data showed that the yields from the resistant cultivars were significantly higher than the yields from the susceptible cultivars on trial sites with a known presence of P. brassicae. On trial sites without a known presence of P. brassicae resistant, cultivars generally produced a lower average yield than the susceptible cultivars.
The trial year 2017/2018 showed that under favourable weather conditions P. brassicae can cause disease on resistant varieties up to disease index 30. A variety from Dekalb called Pliny got a disease index of 45 under conditions with high rainfall favouring P. brassicae. During the trial year 2019/2020, Dekalb’s variety Platon reached the same high disease indices as the susceptible varieties. Apart from Pliny and Platon, whose resistance has been broken at these sites, the disease levels in the other resistant varieties were within the range of what is regarded as a clubroot resistant variety. The results show that the resistance is challenged under disease conductive environmental conditions.

Main title:Klumprotsjuka i höstraps - utvärdering av resistenta sorter i fältförsök OS7-25
Authors:Persson, Patrik
Supervisor:Friberg, Hanna and Wallenhammar, Ann-Charlotte
Examiner:Andersson, Björn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:Clubroot, Plasmodiophora brassicae, clubroot resistant varieties, winter oilseed rape, field trial
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18413
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18413
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Plant diseases
Soil biology
Language:Swedish
Deposited On:28 Oct 2022 10:24
Metadata Last Modified:29 Oct 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page