Home About Browse Search
Svenska


Zetterquist, Nelly, 2022. Sandytor som habitat för insekter : en studie av anlagda och naturliga sandytor i Solna kommun. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Många insekter är beroende av sandiga marker för sin överlevnad. Exempelvis gräver många arter av bin, getingar och skalbaggar sina bon i sandmarker. Under 1900-talet har dock den totala arealen sandmark minskat betydligt till följd av förändrad markanvändning, och tillståndet för sandlevande arter har försämrats. Ett flertal sandlevande arter är idag hotade. År 2020–2021 anlade Solna kommun ett antal sandbäddar och sandblottor i syfte att gynna sandlevande insekter. I denna studie undersöktes förekomsten av sandlevande insekter på fyra av dessa sandytor och ytterligare sju ytor, varav en sandbädd och sex naturligt förekommande sandytor. Förekomsten mättes genom att räkna antal bohål grävda av insekter. På samtliga lokaler dokumenterades även sandytans area, lutning, riktning (väderstreck), sandjordens grovlek, täckningsgrad av markvegetation, solexponering och förekomsten av sälg för att undersöka om dessa miljövariabler påverkar förekomsten av insekter. Resultatet visade att de studerade sandytorna hade varierande täthet av bohål. Högst antal bohål per m2 observerades på tre av de naturligt förekommande sandytorna och den sandblotta som ingick i studien, vilket tyder på att dessa är värdefulla att bevara i det fortsatta naturvårdsarbetet i Solna kommun. På sandbäddarna observerades färre antal bohål (i genomsnitt 1,4 bohål per m2) än på de övriga sandytorna (ytorna med naturlig sandjord) där i genomsnitt 17,4 bohål per m2 observerades. Vidare studier av sandbäddar kan visa om detta resultat är generaliserbart eller ej. Ingen av miljövariablerna uppvisade ett statistiskt signifikant samband med tätheten av bohål på sandytorna, vilket tyder på att variablerna inte påverkar förekomsten av sandlevande insekter. Tidigare studier visar dock att dessa variabler kan ha en påverkan och därför är det rimligt att tro att det finns samband som ej framgick i denna studie.

,

Open sandy areas are important habitats for many species of insects, such as ground nesting bees, wasps and beetles. Since the 20th century the total area of sandy habitats has declined in northern Europe because of changes in land use, and many sand-living species are now rare and endangered. In 2020 and 2021 the municipality of Solna constructed sand beds and sand blots to improve the situation for sand-living insects in Solna. In this study, the presence of insects was examined at four of these sand patches and another seven patches, including one sand bed and six natural sandy habitats. The presence was measured by calculating the number of nests dug by insects. The area, slope and direction of the sand patches, the roughness of the sandy soil, vegetation cover, sun exposure and the presence of willow trees were also measured at each path in order to investigate whether these environmental variables affect the presence of insects. It was found that the number of nests per m2 varied among the studied sand patches. The highest numbers were observed at three of the natural sand patches and the sand blot that were included in the study, indicating they are valuable habitats and important to preserve. The sand beds had fewer nests (1,4 nests per m2 on average) than the other sand patches (patches with natural sandy soils) which had an average of 17,4 nests per m2. Further studies of sand beds may investigate whether this result is generalizable or not. The analysis of the studied environmental variables indicates that none of them affects the presence of sand-living insects in a significant way. However, previous studies show that these variables may have an impact on the presence of insects, suggesting there are correlations that did not appear in this study.

Main title:Sandytor som habitat för insekter
Subtitle:en studie av anlagda och naturliga sandytor i Solna kommun
Authors:Zetterquist, Nelly
Supervisor:Jonsell, Mats and Gelland Boström, Veronica
Examiner:Öckinger, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:insekter, sandlevande insekter, vilda bin, skalbaggar, sandmarker, anlägga sandytor, sandbäddar, sandblottor, bohål, kläckhål, miljövariabel, area, lutning, väderstreck, sandjord, täckningsgrad av markvegetation, solexponering, sälg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18069
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18069
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2022 11:16
Metadata Last Modified:15 Jul 2022 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics