Home About Browse Search
Svenska


Persson, Gustav, 2024. Kombination av mekanisk och kemisk ogräsbekämpning. Integrerad bekämpning av gräsogräs i stråsäd. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Behovet av att kunna kombinera olika metoder för att bekämpa ogräs på ett optimalt sätt i lantbruket blir allt större. Detta beror bland annat på ändrade förutsättningar på grund av förändrat klimat, nya ogräsarter och ökad herbicid-resistensproblematik. Syftet med denna litteraturstudie var att utreda möjligheterna att kombinera mekanisk och kemisk ogräsbekämpning och därmed optimera både den miljömässiga och ekonomiska hållbarheten samt främja integrerat växtskydd. Mer specifikt skulle det utredas vilka möjligheter det fanns för kombinerad bekämpning i en körning, över en säsong i en gröda och över en växtföljd. Speciellt låg fokus på att identifiera möjligheter till kombinerade åtgärder i höstsäd med renkavle och vårsäd med hönshirs. Just dessa ogräs var intressanta att studera och jämföra eftersom det föreligger stora skillnader mellan i vilka grödor de orsakar störst problem, tillsammans med deras problematiska egenskaper som gör dem svårbekämpade. Studien baserades på forskningsrapporter inom området vilka togs fram genom sökningar i databaser och på internet. Resultaten visade att det finns ett par intressanta möjligheter att kombinera mekanisk och kemisk ogräsbekämpning i dessa grödor med dessa ogräs. Dels finns möjligheter att i en körning kombinera mekanisk och kemisk bekämpning genom radhackning tillsammans med sprutning i raden. Över en säsong handlar de flesta kombinationsmöjligheterna om någon form av ogräsharvning eller radhackning kombinerat med en herbicidbehandling vid ett annat tillfälle, för att minska antalet kemiska behandlingar som behöver göras. Även användning av falsk såbädd och avdödning av ogräsen, mekaniskt eller kemiskt, är en metod för kombinerad mekanisk och kemisk bekämpning. De försöksresultat som finns för renkavle respektive hönshirs med dessa metoder visar på bra bekämpningseffekter med minskad ogräsförekomst, i nivå med konventionell bredsprutning. I en växtföljd är det viktigt att dels odla grödor som tillåter en kombination av bekämpningsmetoder, dels att odla varierat. Grödorna bör även tillåta den optimala jordbearbetningsstrategi som föreligger med tanke på ogräsens frögroningsförmåga. Det är även att föredra om en senarelagd sådd med falsk såbädd går att tillämpa. Det kan även konstateras att forskningsläget inom detta område är tämligen tunt och skulle behöva utökas, särskilt vad gäller hönshirs och växtföljder. Slutligen finns det alltså goda möjligheter att kombinera mekanisk och kemisk ogräsbekämpning med bra resultat, men mer forskning på området skulle vara mycket önskvärt.

,

The need to combine different weed control methods in an optimal way in agriculture is increasing. This is due to, among other things, changed conditions due to climate change, new weed species and increased herbicide resistance problems. The purpose of this literature study was to investigate possibilities of combining mechanical and chemical weed control methods to optimize both environmental and economic sustainability as well as to promote IPM. More specifically, the aim was to identify possibilities to combine different weed control methods: (i) at one occasion, (ii) in a crop during a growing season and (iii) in a crop rotation. In particular, focus was on possibilities for combined methods in cereals with blackgrass and/or barnyard grass problems. These weeds were interesting to compare because there is a strong contrast between in which crops the weeds cause problems, together with their problematic properties that make them difficult to control. The study was based on scientific reports which were found in databases and on the internet. The results showed that there were a couple of interesting approaches to combine mechanical and chemical weed control methods in these crops with these weeds. There are possibilities to combine mechanical and chemical control in one run through row hoeing combined with spraying in the row. Over a season, most combinations involve some form of weed harrowing or row hoeing combined with an herbicide treatment at another time, which reduce the number of chemical treatments that needs to be done. Practicing stale seed bed and then control the weeds, chemically or mechanically, is also a method of mechanical-chemical control. Results from research projects regarding control of blackgrass and barnyard grass with these methods show good control effects with reduced weed occurrence, similar with conventional broadcast spraying. In a crop rotation, it is important to grow crops that allow combined control methods but also to alternate between spring sown and autumn sown crops as well as annual and perennial crops. The crops should also allow for the optimal tillage strategy available given the weed's seed germination ability. It is also preferable that a delayed sowing with stale seed bed can be applied. It can also be stated that the knowledge base within this area is rather scarce, and more research is needed, especially regarding barnyard grass and crop rotations. Finally, there are significant opportunities to achieve effective results by combining mechanical and chemical weed control, but further research in this area is highly desirable.

Main title:Kombination av mekanisk och kemisk ogräsbekämpning. Integrerad bekämpning av gräsogräs i stråsäd
Authors:Persson, Gustav
Supervisor:Verwijst, Theo and Lundkvist, Anneli and Feuerhahn, Iris and Olsson, Karl-Fredrik
Examiner:Kollberg, Ida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK016 Crop Production (BSc), 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:Alopecurus myosuroides Huds, Echinochloa crus-galli (L.), P. Beauv, integrerade bekämpningsmetoder, integrerat växtskydd, kemekanisk, mekanisk och kemisk ogräsbekämpning, stråsäd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20129
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20129
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 07:31
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics