Home About Browse Search
Svenska


Wikström, Josefin, 2021. Interaktion mellan Rhizoctonia solani och rotsårsnematoder i ärt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img] PDF
2MB

Abstract

Ärt är en av de viktigaste baljväxtgrödorna i Sverige. Ärtplantorna kan drabbas av flera olika patogener, däribland svampen Rhizoctonia solani och rotsårsnematoder Pratylenchus spp. Rhizoctonia solani är en växtpatogen svamp som är indelad i flera så kallade anastomosgrupper, AG. Den anastomosgrupp som är mest känd för att orsaka skada i ärt är AG 4, men även AG 5 är rapporterad som patogen. Rotsårsnematoder, Pratylenchus spp., är rapporterade att orsaka skada hos många olika växter, däribland ärt.

Interaktioner mellan R. solani och nematoder är studerade i bland annat potatisodling, men ej i ärt. Syftet med denna rapport var att undersöka om interaktioner mellan R. solani och Pratylenchus spp. förekommer i ärtodling.
För att besvara frågeställningen har dels ett växthusförsök utförts, dels har en litteraturstudie gjorts. Isolat som valdes ut till växthustestet var av R. solani AG 3, AG 4 och AG 5. För att infektera ärterna med nematoder användes en jord med naturlig förekomst av rotsårsnematoder. Hälften av jorden steriliserades för att användas som kontroll. Jorden inokulerades med renkulturer av de olika AG.
Undersökningen visade att AG 4 är en mycket stark patogen på ärter som orsakar groddbränna, missfärgning på epikotylen eller att plantorna dör. AG 5 visade sig vara en svagare patogen som orsakar något försämrad uppkomst och missfärgning av epikotylen. AG 3 var inte patogen alls på ärt. Rotsårsnematoderna orsakade mycket stor skada på hela rotsystemet. Inga synergistiska interaktioner mellan R. solani och rotsårsnematoder kunde påvisas. Däremot verkade det som att det fanns antagonistiska interaktioner mellan R. solani AG 3 och Pratylenchus spp. Denna effekt är mycket intressant och liknande resultat kan inte hittas i litteraturen, och bör därför studeras vidare.

,

Pea is one of the most important legume crops in Sweden. The pea plants can be affected by several different pathogens, including the fungus Rhizoctonia solani and root lesion nematodes Pratylenchus spp. Rhizoctonia solani is a plant pathogenic fungus that is divided into several anastomosis groups, AG´s. The anastomosis group that is best known for causing damage to peas is AG 4, but AG 5 is also reported as pathogenic. Root lesion nematodes, Pratylenchus spp., are reported to cause damage to many different plants, including peas.
Interactions between R. solani and nematodes have been studied in for instance potato cultivation, but not in peas. The purpose of this report was to investigate whether interactions between R. solani and Pratylenchus spp. occur in peas.
To answer the question, a greenhouse trial has been performed and a literature study has been done. Isolates selected for the greenhouse test were R. solani AG 3, AG 4 and AG 5. To infect the peas with nematodes, a soil with a natural occurrence of root lesion nematodes was used. Half of the soil was sterilized for use as a control. Pure cultures of the various AG´s were inoculated into the soil. The study showed that AG 4 is a very strong pathogen on peas that causes plant death and discoloration of the epicotyl. AG 5 was found to be a weaker pathogen causing some decrease in the emergence and discoloration of the epicotyl. AG 3 was not pathogenic at all on peas. The root lesion nematodes caused very great damage to the entire root system. No synergistic interactions between R. solani and root lesion nematodes could be detected. However, it appeared that there were antagonistic interactions between R. solani AG 3 and Pratylenchus spp. This effect is very interesting and similar results can not be found in the literature, and should therefore be studied further.

Main title:Interaktion mellan Rhizoctonia solani och rotsårsnematoder i ärt
Authors:Wikström, Josefin
Supervisor:Viketoft, Maria
Examiner:Friberg, Hanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:Rhizoctonia solani, rotsårsnematoder, Pratylenchus spp., patogenitet, ärt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16969
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16969
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Pests of plants
Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2021 12:50
Metadata Last Modified:07 Jul 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics