Home About Browse Search
Svenska


Berglind, Maja, 2021. Betningsmedel med flupyradifuron mot jordloppor i vårraps : effektivitet och miljöpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Sedan 2013 har betningsmedel innehållande neonikotinoider varit förbjudna. I och med förbudet minskade odlingen av vårraps i Sverige med 90 % trots att grödan har många goda egenskaper. En av anledningarna bakom den minskade odlingsarealen är bristen på effektiva bekämpningsmedel mot jordloppor. År 2021 introducerades ett nytt betningsmedel på marknaden, Buteo Start. I denna rapport undersöks betningsmedlets effekt och miljöpåverkan. Baserat på detta ges rekommendationer om kontrollmetoder för jordloppor i vårraps, som jag funnit är effektiva och hållbara.
Jordloppor skadar vårrapsplantor genom betesskador på de känsliga hjärtbladen, detta kan orsaka stora skördeförluster. Skadorna som kan minska skörden sker under tidig vår, från frögroning fram till att plantorna har utvecklat tre örtblad. Skadorna görs av vuxna jordloppor innan de lägger ägg intill plantorna. Det föds endast en generation jordloppor per år. Jordloppor kan förebyggas genom integrerat växtskydd och vid behov kemisk bekämpning.
Den aktiva substansen i Buteo Start är flupyradifuron, den är ett nervgift som dödar jordlopporna då de äter av plantan. Buteo Start har testats i fältförsök i Sverige och Finland. År 2018 visade försöken i Finland på en signifikant effekt av Buteo Start där de behandlade fälten hade 12,5% lägre skador av jordloppor jämfört med fält som betats med neonikotinoider. År 2017 blev det ej någon signifikant skillnad mellan fält behandlade med flupyradifuron eller neonikotinoider i samma studie. Finlands kemikalieverk Tukes har beslutat att ej tillåta Buteo Start i Finlands register över godkända bekämpningsmedel, dock har dispens tillåtits för medlet år 2019, 2020 och 2021. De svenska försöken år 2020 visar att vårraps som behandlats med Buteo Start har 6% högre planttäthet och totalt 7% ökad skörd jämfört med obehandlade fält. Skadorna på hjärtbladen undersöktes i några av försöksodlingarna år 2020, och det gotländska försöket hade ett signifikant resultat med 62% lägre skador vid användning av Buteo Start. De svenska försöken år 2021 visade en signifikant skillnad på betade och obetade fält i ett av tre län. Det signifikanta resultatet i Södermanlands län visade 85% minskade hjärtbladsskador vid användning av Buteo Start.
Tillverkaren av Buteo Start, Bayer, hävdar i en rapport att den aktiva substansen flupyradifuron ej är farlig för bin. Andra studier visar att flupyradifuron minskar överlevnadsgraden hos honungsbilarver. Andra observerade sidoeffekter hos bin vid användning av medlet är beteendestörningar, ökad infektionsgrad vid parasitangrepp, sämre flygförmåga samt sämre förmåga att reglera kroppstemperaturen.
Fältförsöken i Finland och Sverige visar både signifikanta och ickesignifikanta resultat över effekten hos Buteo Start, därför behövs fler tester för att få fram ett tydligt resultat.
Miljöeffekterna i denna rapport baserades på undersökningar av flupyradifuron i form av bekämpningsmedlet Sivanto och ej Buteo Start på grund av brist på information. Detta kan påverka resultaten då Sivanto vanligtvis används genom besprutning i fält och ej som betning av frön. Till exempel skulle användning av betningsmedel istället för sprutning i fält kunna innebära att den aktiva substansen har hunnit försvinna från växten vid blomningstillfället, och alltså aldrig hamnar i kontakt med bin.
Det är svårt att ge odlingsrekommendationer på vårraps i förhållande till Buteo Start då det är en ny pesticid. Mer forskning är nödvändig för att visa en tydlig effekt mot jordloppsskador, samt om flupyradifuron är bättre i betningsform jämfört med sprutning i fält. Min rekommendation är att fortsätta använda integrerat växtskydd vid odling av vårraps, samt att göra fler försök med Buteo Start. Exempel på förebyggande åtgärder för vårraps är tidig sådd och ökad planttäthet.

,

Since 2013, when seed treatments with neonicotinoids were forbidden, the cultivation of spring canola in Sweden has decreased by 90 % even though it is a very beneficial crop in many ways. One reason for this is the lack of efficient pesticides against flea beetles. This year, 2021, the new seed treatment Buteo Start has entered the market. In this report, I investigate the effect of Buteo Start on flea beetles damage in field trials, and its possible effects on the environment by conducting a literature study. Based on the results I give my recommendations on the best way to protect canola against flee beetles.
Flea beetles harm the spring canola plants by feeding on the sensitive cotyledons, this can cause massive loss of harvest. This happens early in spring, and the worst damage that affects the yield is done between the plant’s germination and until it has developed its first three leaves. The damage is done by the adult generation of flea beetles before they lay eggs. There is only one new generation of flea beetles per year. Flea beetles can be treated with integrated pest management and pesticides.
Buteo Start treat the pests by its active ingredient flupyradifurone, which works as a neurotoxin that kills the flea beetle when they eat the plant. Buteo Start has been tested for use in Sweden and Finland. In Finland, Buteo Start was compared to seed treatments with neonicotinoids which resulted in two different results: a significant difference with 12,5% lower damage when the fields where treated with Buteo Start in 2018, and a non-significant difference in 2017. The Finnish chemical agency Tukes has decided not to allow Buteo Start for common use due to the precautionary principle, but have been giving farmers derogations to use it when it is needed in 2019, 2020 and 2021. The tests in Sweden in 2020 shows that canola treated with Buteo Start have 6% higher plant density and totally 7% higher field yield compared with untreated canola. Damage on cotyledons were investigated in some of the field trials, and the field trial on Gotland had significant lower damage in the treated compared to the untreated plots. There was 62% lower damage on the cotyledons when Buteo Start was used on Gotland. The tests in Sweden 2021 showed significant lower damage in one of three counties. The county with a significant result, Södermanland, had 85% lower damage on the cotyledons when Buteo Start was used.
Bayer, the manufacturer of Buteo Start, claims that the active substance flupyradifurone is bee safe. Studies by others show that flupyradifurone reduces the survival of honeybee larvae. Other observed side effects are behavioural disorders, increased infection intensity in parasite infestation, reduced flight ability and reduced ability to regulate body temperature.
The field trials in Finland and Sweden both shows significant and non-significant results regarding the effect of Buteo Start, to get a clear result more studies are necessary.
The environmental effects in this report were based on research of studies on the chemical substance flupyradifurone in the form of Sivanto and not Buteo Start because of the lack of information. This can affect the results, since Sivanto usually is used by spraying in the fields and not as a seed treatment. For instance, this may affect the impact on bees – it is possible that flupyradifurone is not active in the plant when it is blooming, and therefore will never affect any bees.
It is hard to give recommendations on how to best farm canola regarding to Buteo Start since it is a new pesticide. More research is necessary to prove that it is efficient against flee beetles, and that the use of flupyradifurone is better for the environment in the form of seed treatment compared to spraying in fields. My recommendation is to use integrated pest management in current fields,like early sowing and higher plant density, and do more testing of Buteo Start to get more knowledge about the pesticide.

Main title:Betningsmedel med flupyradifuron mot jordloppor i vårraps
Subtitle:effektivitet och miljöpåverkan
Authors:Berglind, Maja
Supervisor:Lundin, Ola
Examiner:Bommarco, Riccardo
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:raps, vårraps, jordloppor, Buteo Start, flupyradifuron, betningsmedel, Phyllotreta spp.
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17263
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17263
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2021 08:26
Metadata Last Modified:29 Sep 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics