Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Fanny, 2024. Långsiktiga trender för epifytiska lavar i en trädklädd betesmark på Gotland. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Swedish Species Information Centre

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Under våren 2024 utfördes en inventering av 20 utvalda epifytiska lavarter i en trädklädd betesmark på mellersta Gotland. Studieområdet är 5,3 ha stort och har en lång kontinuitet av gamla ädellövträd. Syftet var (1) att genomföra en inventering av 20 utvalda epifytiska lavar på 52 träd av varierande trädslag och karaktär och jämföra den med tidigare likvärdiga inventeringar som gjorts på lokalen 1989 och 2015, (2) att få en förståelse för olika trädslags värde som habitat och hur deras omkrets påverkar deras värde som habitat, (3) att få en förståelse för varför eventuella förändringar bland dessa epifytiska lavar har skett. Metoden följde den för de två tidigare inventeringarna där enbart förekomst/icke-förekomst av en art noterades på varje träd. Totalt 16 av de 20 utvalda arterna återfanns vid inventeringen. Analys med generaliserade linjära modeller för enskilda arters förekomst respektive artrikedom på träden i relation till år, trädens omkrets och trädslag genomfördes. Dessa analyser visar att majoriteten av de studerade arterna har minskat inom studieområdet, att artrikedomen var högre på ask Fraxinus excelsior, och lundalm Ulmus minor, jämfört med ek Quercus robur och att artrikedomen ökade med trädets omkrets. Spridningsstrategi kunde inte kopplas till minskningen; dock indikerar den beskrivande statistiken att arter med främst sexuell spridning minskade mer än arter med främst asexuell spridning mellan 1989 års inventering och 2015. Den beskrivande statistiken indikerar också att arter som är kända för att främst vara associerade med alm, och tidigare främst funnits på lundalm i studieområdet, nu verkar vara mer frekventa på ek och ask.

,

In spring 2024, an inventory of 20 selected epiphytic lichen species was carried out in a wooded meadow in central Gotland. The study area is 5.3 ha in size and has a long continuity of old broadleaf trees. The aim was (1) to conducting an inventory of 20 epiphytic lichens on 52 trees of varying species and character along a transect line and compare it with previous equivalent inventories made on the site in 1989 and 2015 (2) to gain an understanding of the habitat value of different tree species and how their circumference affects their habitat value (3) to gain an understanding of why possible changes among the epiphytic lichens have occurred. The methodology followed that of the two previous inventories were only presence/non-presence of a species was recorded on each tree. A total 16 of the 20 selected species were found during the inventory. Analyses with generalised linear models for the occurrence and richness of individual species on the trees in relation to year, tree circumference and tree species were carried out. These analyses show that the majority of the studied species have declined in the study area, that species richness was higher on ash Fraxinus excelsior and elm Ulmus minor, compared to oak Quercus robur, and that species richness increased with tree girth. Dispersal strategy could not be linked to the decline, but the descriptive statistics indicate that species with mainly sexual dispersal declined more than species with mainly asexual dispersal between the 1989 inventory and 2015. The descriptive statistics also indicate that species known to be mainly associated with elm, and previously mainly found on elm in the study area, now seem to be more frequent on oak and ash.

Main title:Långsiktiga trender för epifytiska lavar i en trädklädd betesmark på Gotland
Authors:Olsson, Fanny
Supervisor:Jönsson, Mari
Examiner:Dahlberg, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Swedish Species Information Centre
Keywords:Artrikedom, akskottssjuka, almsjuka, hävdad gräsmark, biologiskmångfald, igenväxning, bladlav, skorplav, ädellö, änge
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20050
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20050
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2024 07:31
Metadata Last Modified:26 Jun 2024 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics