Home About Browse Search
Svenska


Soler Kinnerbäck, Karl, 2021. Kärnsvampar på ask och skogsalm i Vårdsätra naturreservat. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Swedish Species Information Centre

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Almsjuka och askskottsjuka är två svampsjukdomar som kan få stora konsekvenser för arter knutna till skogsalm Ulmus glabra och ask Fraxinus excelsior i Sverige. Det svenska almbeståndet är kraftigt reducerat och en stor del av askarna är infekterade. Likt för många andra organismgrupper knutna till dessa trädslag riskerar flertalet arter av kärnsvampar att påverkas negativt till följd av den minskade tillgången till substrat. Studien undersöker vilka arter av kärnsvampar som kan hittas på skogsalm och ask i Vårdsätra naturreservat samt några ekologiska parametrar. Lågor, grenar och kvistar inventerades i åtta provytor där förekomst och icke förekomst av arter noterades tillsammans med vedens grovlek och nedbrytningsgrad.
Totalt hittades 77 arter varav åtta är rödlistade och en art ny för Sverige. Resultaten indikerar att klen ved är av stor betydelse för många kärnsvampar och att samtliga nedbrytningsgrader av substratet är gynnsamma för flertalet arter, även om måttligt nedbrutet substrat sannolikt har extra stor betydelse. Vissa arter, såsom Seltsamia ulmi och Splanchnonema foedans, verkar föredra klen ved medan andra, såsom Endoxylina astroidea och Lopadostoma pouzarii, verkar föredra grövre ved. Fynd av många, sällan rapporterade och flertalet oidentifierade arter visar att det finns mycket kvar att upptäcka bland kärnsvamparna.

,

Dutch elm disease and ash dieback are two fungal diseases that can have significant impact on species dependent on wych elm Ulmus glabra and ash Fraxinus excelsior in Sweden. Elm populations in Sweden have seen a drastic decline and many stands of ash are infected. As for many other organism groups, several species of pyrenomycetes will be negatively influenced as a result of a decreasing amount of suitable substrate. The study investigates which species of pyrenomycetes can be found on wych elm and ash in Vårdsätra nature reserve, as well as a few ecological parameters. Sampling of trunks, branches and twigs was conducted in eight locations where occurrence and absence of species was noted, as well as the thickness and decay class of the wood.
A total of 77 species were found of which eight are on the swedish red list and one species is new to Sweden. The results indicate that fine wood is important for many species and that all decay classes of the substrate are suitable for many pyrenomycetes, even if moderately decayed wood likely is of the greatest importance. Some species, such as Seltsamia ulmi and Splanchnonema foedans, seem to prefer fine wood while others, such as Endoxylina astroidea and Lopadostoma pouzarii, seem to prefer coarser wood. Many findings of rarely reported species as well as unknown species suggest that there is still much to discover concerning pyrenomycetes.

Main title:Kärnsvampar på ask och skogsalm i Vårdsätra naturreservat
Authors:Soler Kinnerbäck, Karl
Supervisor:Andersson, Roger
Examiner:Jonsell, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Swedish Species Information Centre
Keywords:kärnsvampar, pyrenomyceter, skogsalm, ask, almsjuka, askskottsjuka, nedbrytningsgrad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17137
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17137
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2021 07:48
Metadata Last Modified:02 Sep 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page