Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • SLU (16800)
    • (S) (2565)
      • Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies (295)
Group by: Creators | Level and depth descriptor | No Grouping
Number of items at this level: 295.

First cycle, G2E

Abrahamsson, Carl and Landgren, Oskar, 2018. Våtmarksanläggning och dess påverkan på förekomsten av andfåglar. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Alexandersson, Anton and Gustafsson, Jakob, 2019. Dödved och artrikedom : påverkar dödvedssubstratformen artrikedomen av vedlevande skalbaggar i luckhuggna restaureringsbestånd?. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Alm, Arvid, 2013. Comparison of bird communities in stands of introduced lodgepole pine and native Scots pine in Sweden. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Almén, Louise and Granlund, Frida Michelle, 2019. Är hyggesfritt en mossig framgång? : blädningsbrukets effekter på mossors artrikedom och abundans i den boreala skogen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Andersson, Christian, 2012. Hur livshistoriekaraktärer hos Europeisk abborre (Perca fluviatilis L.) påverkas av cykliska förändringar i populationsstrukturen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Andersson, Emma, 2013. The effects of Gotland pony grazing on forest composition and structure in Lojsta hed, south eastern Sweden. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Andersson, Ester and Lind, Simon, 2020. Bottenskikt i förändring : marklav efter avverkning. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Andreasson, Mattias and Karlsson, David, 2020. Hur påverkas skogslevande myror av den introducerade contortatallen?. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Blomdahl, Camilla and Jonsson, Jeanette, 2020. Den vuxna laxens migration i Vindelälvens laxtrappa. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Brandén, Sara and Grönblad, Tove, 2018. Det moderna skogsbruket : ett hot mot biologisk mångfald?. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Byström, Frans and Nordström, Jon, 2018. Naturvårdande skötsel i naturvårdsavtal och biotopskydd i den boreala regionen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Casselgård, Mikaela and Palmér, Simon, 2019. Vilket val av habitat gör älgen under brunsten?. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Chaimungkhun Johansson, Jennifer and Johansson, Kajsa, 2019. Brinner skogen för älgen? : älgens rörelsemönster kring brandfält. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Eriksson, Rebecka, 2020. Jaktens påverkan på rådjursstammen : med fokus på påverkan av införande av vårbockjakt. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Falk, Alice and Östlund, Maja, 2020. Effekter av slutavverkning och markberedning på marklavar i svenska skogar : en studie av skillnader i täckningsgrad av marklavar före och efter slutavverkning med och utan markberedning. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Hjort, Irene and Zetterkvist, Linda, 2018. Död ved i Nordöstra Finlands tallskogar : restaurering ur ett Fennoskandiskt perspektiv. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jaktén Langert, William and Widell, Andreas, 2020. Gallringens effekter på botten- och fältskikt i grandominerad produktionsskog : en studie av hur störning kan påverka β-diversitet i Norrland och Svealand. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Johansson, Oskar and Landström, Isak, 2019. Restaureringens betydelse för insekter i strandzonen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jones, Helena, 2011. En jämförelse av hund, lama och åsna som boskapsvaktare i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Karlsson, Oskar and Knutsen, Svante, 2020. Beteendeeffekter av antidepressivt läkemedel på abborre (Perca fluviatilis) : socialt och aktivt beteende undersökts genom att kombinera behandlingar med oxazepam, temperatur och predationstryck. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Kämpe, Henrik and Strandberg, Ludvig, 2018. Betesskador : en studie av människans och naturens inverkan. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Landström, Petra, 2020. Pärlugglebeläggning i förhållande till sorktillgång över en klimat-och landskapsgradient. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Larsson, Emil, 2014. Habitat modeling for rustic bunting (Emberiza rustica) territories in boreal Sweden. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Larsson, Richard and Nilsson, Maja, 2018. Bryr sig baggarna om skogen brinner? : jordlöpares respons på naturvårdsbränning och luckhuggning. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lundberg, Michaela and Lundkvist, Martina, 2019. Utvärdering av Skogsbiologernas naturvärdesbedömning : en jämförelse mellan nyckelbiotoper och produktionsskogar. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lundgren, Sara, 2020. Changes in Swedish spruce forests since 1986 from a reindeer husbandry perspective : changes in field layer, age distribution and relative stocking level. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lundqvist, Eric and Sterner, Britta, 2019. Regionala skillnader i nyckelbiotopers biodiversitet : med avseende på mängd död ved och artantal. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Michold, Maria and Åström, Jessica, 2018. Skogsskötselåtgärders påverkan på risväxter i Sverige. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Moreira Boman, Christer and Pettersson, Andreas, 2019. Limiting factors in capercaillie (Tetrao urogallus) conservation. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Månsson, Mariellé, 2013. Tidningen Dagens Nyheters uppfattning om vildsvinen (Sus scrofa)? : en innehållsanalys av en rikstäckande nyhetstidning. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Nilssen Klinga, Magnus and Ramstedt, Cassandra, 2018. Inverkan av trädkaraktärer på överlevnad och tillväxt hos 17 trädarter i orörd tropisk regnskog på Borneo. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management
(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Nordström, Louise and Persson, Ida, 2020. Sommartemperaturens påverkan på hjortdjurs aktivitet. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Nykvist, Pontus and Wahlberg, Elias, 2020. Lodjurets påverkan på skogshöns : en studie om lodjurs indirekta påverkan på skogshöns genom rödräv. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Olsson, KajsaLisa, 2024. Vedlevande skalbaggar 10–20 år efter brand i tallskog : en jämförelse mellan hällmark och produktiv mark. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Paulsson, Niklas, 2011. Grey-sided vole and bank vole abundance in old-growth forest patches of different size and connectivity. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sahlén, Ellinor, 2009. Brown bear (Ursus arctos) den site concealment in relation to human activity in Scandinavia. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sjöberg, Jerk, 2013. Relationship between moose (Alces alces) home range size and crossing wildlife fences. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

von Limburg-stirum Dörring, Viktoria, 2020. Hjortdjurs fodersök på hyggen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Second cycle, A1E

Andersson, Susanna, 2016. Dispersal of young-of-the-year brown trout (Salmo trutta L.) from spawning beds : effects of parental contribution, body length and habitat. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Andrle, Katie, 2011. The implications of diet composition and declining vole supply on populations of vole eating raptors. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Bergsten, Axel, 2012. Attityder till återintroduktion av visent i Sverige. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Enbom, Magnus, 2015. The effect of migratory fish on freshwater ecosystem nutrient dynamics. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Gustafsson, Malin, 2010. Distribution and community composition of mammals in relation to land use in Botswana. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Gustafsson, Stina, 2010. Migration losses of Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolts at a hydropower station area in River Åbyälven, Northern Sweden : passage fates at a reservoir, a power house and a bypass structure. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Gómez Martínez, Carmelo, 2014. Role of cervids and wild boar on the presence of tick-borne encephalitis virus in Sweden. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Hellstadius, Jerker, 2011. What factors correlates with the use of game meat, wild fish, berries and mushroom in Swedish households : urban vs. rural areas. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Håff, Erik, 2010. Training identification tracking dogs (Canis familiaris) : evaluating the effect of novel trackdown training methods in real life situations. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Johansson, Martin, 2014. Utvärdering av lockmedel för marklevande predatorer under midvintermånader i Norrbottens inland. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Komstedt, Karl, 2012. Clover (Trifolium spp) gamefields : forage production, utilization by ungulates and browsing on adjacent forest. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Leibinger, Ortrud, 2011. Is old forest like old forest? : patterns in abundance and species number of resident birds in old boreal forest stands in relation to stand structure and landscape context. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lindberg, Erik, 2010. Hunter demography, trends and correlates of hunting participation in Sweden. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lindberget, Mirja, 2009. Användande av avskjutningsstatistik i förvaltning : påverkar tidigare jakt CPUE?. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lindström, Carl-Johan, 2010. Influence of the habitat on the potential for cannibalism and population dynamics in stream-dwelling European grayling (Thymallus thymallus L.). Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lundberg, Karin, 2010. Hotade arter i tallmiljöer på Sveaskogs mark i Västerbotten och Norrbotten : skötselförslag och analys av potentiell habitatutbredning. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Mannelqvist, Robert, 2010. Human attitudes toward large carnivores bear, wolf, lynx and wolverine : a case study of Västerbotten County. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Michon, Sophie, 2014. Comparison of tree cavity abundance and characteristics in managed and unmanaged Swedish boreal forest. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Muñoz, Josefine, 2013. Mammal densities in the Kalahari, Botswana – impact of seasons and land use. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Nilsson, Lovisa, 2009. Forage production and summer use by ungulates on game fields and surrounding areas. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Persson, Charlie, 2010. Daily rests of wild boar Sus scrofa sows in southern Sweden. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Persson, Lo, 2009. What is the estimated total catch of Swedish fishing in the Baltic Sea 1950-2007?. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Pfeffer, Sabine, 2016. Comparison of three different indirect methods to evaluate ungulate population densities. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sahlén, Ellinor, 2010. Do grizzly bears use or avoid wellsites in west-central Alberta, Canada?. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Spade, Erik, 2011. Pre-spawning habitat selection of subarctic brown trout (Salmo trutta L.) in the river Vindelälven, Sweden. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Stigsdotter, Anneli, 2009. A risk analysis of moose close to roads. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Tellström, Olof, 2013. Effekt av habitat på täthetsdynamik mellan stensimpa och ung öring i svenska vattendrag. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Wallén, Mikael, 2010. The distribution of Moose (Alces alces) during winter in southern Sweden : a response to food sources?. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

van Beeck Calkoen, Suzanne, 2016. Moose (Alces alces) browsing patterns in recently planted clear-cut areas in relation to predation risk of the gray wolf (Canis lupus) in Sweden. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Ågren, Stefan, 2010. Enumerating Atlantic salmon smolt production in River Vindelälven based on habitat availability and parr densities : consequences of using different density estimation methods. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Öberg, Staffan, 2011. Tjäderns (Tetrao urogallus L.) vinterdiet i norra Sverige : är gran (Picea abies) viktig i vissa habitat?. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Second cycle, A2E

Andersson, Amanda, 2021. Influence of garden structure and surrounding landscape on the presence of wildlife in Umeå. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Apelqvist, Matilda, 2016. Elephant utilisation of and impact on a locally threatened habitat, coastal scarp forest, in South Africa. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Arkdalen, Emilia, 2023. Claws and Effect : how Small Carnivore Richness Responds to Habitat Diversity and Ecological Productivity. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Aronsson, Linnea, 2015. Hunting dogs in Sweden: Are the abundances of hunting dog breeds influenced by the population sizes of game species?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Arvén Norling, Therese, 2017. Remotely monitoring heart-rate and feeding behaviour of fish by using electronic sensor-tags. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Balasso, Michelle, 2016. Ecological requirements of the threetoed woodpecker (Picoides tridactylus L.) in boreal forests of northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Bergmark, Erika, 2015. Hormonbehandlade mårdhundstikar : en framtida förvaltningsmetod för att förhindra en storskalig etablering av mårdhund i Sverige?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Berndt, Carolin Veronika, 2021. Behavioural Responses of Ungulates to Sound Systems : can simulated risk influence behaviour?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Bertills, Mathilda, 2021. Who calls the African Wild Dog? : de novo SNP discovery and genotyping in the Lycaon pictus. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Bidner, Albin, 2023. Predict sex in salmonids using motion-triggered cameras and artificial intelligence. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Björnudd, Albin, 2023. Ungskogsanalys med MIR : jämförelser av fältdata och mellaninfraröda fjärranalysdata. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Bloemsma, Ruben, 2016. Increased public participation as a potential human : large carnivore conflict mitigation measure. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Bodin, Nils, 2016. Artificial gap creation and the saproxylic beetle community : the effect of substrate properties on abundance and species richness. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Boer, Jorina, 2019. Migration routes, stopover sites and home range sizes of Taiga Bean Geese (Anser fabalis fabalis) breeding in northern Sweden and central Norway tracked by GPS tags. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Boer, Jorina, 2018. The effect of nest box temperature on the breeding success of Pied Flycatchers (Ficedula hypoleuca) in northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Brandt, Alisa, 2016. Species composition and age ratio of rock ptarmigan (Lagopus muta) and willow grouse (Lagopus lagopus) shot or snared in the county of Västerbotten : possible implementations for grouse winter management. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Breiman Wistbacka, Sanna-Maja, 2020. Slaughter weight in relation to calving date : can area quality compensate for being born late?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Byström, Frans, 2020. Downstream migration and survival of Atlantic salmon (Salmo salar L.) kelts and fallbacks when passing a hydropower plant. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Bäckström, Elin, 2021. Disease outbreaks and poorer body condition in salmon (Salmo salar L.) in rivers of northern Sweden : possible spatial shifts in spawning site distribution. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Capoani, Leonardo, 2019. Variations in nutritional content of key ungulate browse species in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Carlström, Ola, 2023. Evaluating the effects of climate change on Arctic char : including impacts of brown trout competition. Second cycle, A2E. umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Chaimungkhun Johansson, Jennifer, 2021. Can ambient temperature patterns predict fireweed phenology?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Chaimungkhun Johansson, Jennifer, 2022. Stand characteristics and temperature’s effect on bilberry availability and quality. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Chibwe, Esnart Emma Bwalya, 2021. Sexually segregated habitat selection in Daubenton’s bat Myotis daubentonii. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Colombo, Mattia, 2013. Determinants of winter kill rates of wolves in Scandinavia. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Crespo Mingueza, Laia, 2018. Presence and habitat use of the endangered Bornean elephant (Elephas maximus borneensis) in the INIKEA rehabilitation project site (Sabah, Malaysia) : a pilot study. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Dagman, Sebastian, 2023. Diet of Arctic char and brown trout in Northern Sweden : potential effects of burbot and lake area. Second cycle, A2E. umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Daouti, Eirini - Lamprini, 2017. Breeding dynamics of a Golden Eagle (Aquila chrysaetos) population in the boreal forest of Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

De Prins, Freja, 2018. The effect of wildlife fences on ungulate vehicle collisions. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Del Rio, Pablo, 2022. What makes for a good location? : Terrain ruggedness and reindeer drive detection of Eurasian lynx (Lynx lynx) by camera traps in northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Dijkgraaf, Lisa, 2022. Bear in mind! A study about the effect of bear predation on the choice of calving site and site fidelity by female moose in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Domevscik, Matej, 2018. Resource distribution in disturbed landscapes – the effect of clearcutting on berry abundance and their use by brown bears. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Domingo Gómez, Eva, 2014. Effects of tree retention on cavity-nesting birds in northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Dörr, Maximilian, 2024. The effect of the COVID-19 lockdown on the spatial ecology of moose in an area with high recreational activity. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Edwang Stridbo, Linnea, 2020. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Erath, Nadine, 2022. Mustelid Mugshots : a new camera-tube-lure system as monitoring tool for European polecats (Mustela putorius) in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Erikoinen, Matti, 2016. Intra and interhabitat migration in junvenile brown trout and Atlantic salmon in restored tributaries of the Vindelriver. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Eriksson, Monica, 2023. For the camera: In a wild range of forages, what do you choose to eat, my deer? : Use of video collars to study foraging behaviour in wild deer.. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Erixon, Filippa, 2021. Personality, Movement, andInfection in a Wild Population of Bank Voles (Myodes glareolus). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Espinosa Del Alba, Clara, 2020. Restoration strategies in boreal forests : prescribed burning and gap cutting effects on plant diversity and community composition. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Etienne, Michelle, 2020. Not everything that glitters is gold : does linear infrastructure create an ecological trap for golden eagles?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Fahlén, Joanna, 2014. SNP-based conservation genetics of the southern Swedish brown bear (Ursus arctos) population. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Fernandes, Joana, 2018. Grazing impacts on savanna vegetation states and its role in albedo changes. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Flezar, Ursa, 2014. The secret role of elephants : mediators of habitat scale and within-habitat scale predation risk. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Fors, Marja, 2015. AHA in northern Sweden – a case study : conservation values of deciduous trees based on saproxylic insects. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Forsberg, Maria, 2023. Boreal och subalpin skog med höga naturvärden i Sverige. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Forslund, Ida, 2012. Viltanpassad röjning längs skogsbilvägar som en foderskapande åtgärd för älgen. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Fries, Elin, 2017. Reforestation in the far north : comparing effects of the native tree species Betula pubescens and the non-native Pinus contorta in Iceland. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Fritzson, Karl, 2015. Suitability analysis of a reintroduction of the great bustard (Otis tarda) to Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Gambra Caravantes, Daniel, 2020. Anti-predatory responses of White rhinoceros (Ceratotherium simum) to simulated risk. Does poaching create a landscape of fear?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Gavell, Carolina, 2018. Impact of Great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) on post-smolt survival of hatchery reared salmon (Salmo salar) and sea trout (Salmo trutta). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Gentsch, Regina, 2017. Socio-ecological preditors of moose body condition across a latitudinal gradient in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Graf, Lukas, 2021. Non-naivety in a long-lived ungulate : learning effects of shooting moose calves?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Grandy-Rashap, Raven, 2014. Full Circle: upstream and downstream migration of Atlantic salmon (Salmo salar) in the northern Swedish river Vindelälven . Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Granlund, Frida Michelle, 2021. Aspects of erosion of restored trout spawning beds in two streams in Northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Grüneberger, Maria, 2022. Temporal, climatic and spatial variation in the distribution and activity patterns of the raccoon (Procyon lotor) in Hainich National Park, Germany. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Hedfors, Rebecka, 2014. Movement ecology of Golden eagles(Aquila crysaetos) and risks associated with wind farm development. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Hedin, Gunnar, 2023. Hur påverkas rönn, asp, sälg och ek av olika betestryck? : – en studie av säsongsmässig variation. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Heinecke, Thilo, 2020. The effect of the interplay between fire frequency and grassland structure on tick abundances in the Hluhluwe-iMfolozi Park, South Africa. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Herkenrath, Tim, 2019. How does white rhino respond to fires during dry season?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Higgins, Stephanie, 2019. Pedigree reconstruction reveals large scale movement patterns and population dynamics of wolverines (Gulo gulo) across Fennoscandia. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Hjort, Irene, 2019. Habitat selection in moose and roe deer : a third order comparison. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Hjort, Irene, 2020. Moose movement speed and home range during the rutting season. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Holm, Elina, 2022. Translokering av vedlevande mossor som ekologisk kompensation : hur reagerar de på kort sikt?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Holmsten, Anton, 2015. The impact of abiotic factors on daily spawning migration of Atlantic salmon (Salmo salar) in two north Swedish rivers. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Holá, Michaela, 2012. Spatial and Temporal Variation in the Quality of Summer Foods for Herbivores along a Latitudinal Gradient. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Höög, Nora, 2020. Movement activity and space use : how does the moose react when the tourists come?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jaktén Langert, William, 2022. Camera traps as seen by wildlife managers : an insight into Swedish wildlife managers’ views on camera traps and other technological tools and methodologies in an adaptive wildlife management framework. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jaktén Langert, William, 2022. A predator´s diet : prey composition analysis of Atlantic bluefin tuna in Skagerrak and Kattegat. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jansson, Julia, 2017. Pride and prejudice : extra-group paternity in lions and the effects of marker density on kinship and relatedness estimates. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jogi, Ornella, 2017. Analysing the seal-fishery conflict in the Baltic Sea and exploring new ways of looking at marine mammal movement data. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Johansen, Henrik, 2021. The role of diseases in mass mortality of wood lemmings (Myopus schisticolor). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Johansson, Christofer, 2016. Extended phenotypes in the canopies of Norway spruce. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Johansson, Joakim, 2015. Laxens uppströmsvandring i den restaurerade och flödesreglerande Umeälvens nedre del. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Johansson, Kajsa, 2021. Domestic cats’ effect on urban wildlife : using citizen science and camera traps. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Johansson, Martin, 2016. Immediate effects on the beetle community after intensive fertilization in young Norway spruce (Picea abies) stands. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Johansson, Micaela, 2018. Supplementary feeding of game; an attitude survey of hunters, forest owners and farmers. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jonsson, Jeanette, 2022. How do forest characteristics relate to brown bear (Ursus arctos) density? : focusing on basal area, age, height, and field layer. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jonsson, Jeanette, 2022. How does habitat selection by brown bear (Ursus arctos) during the berry season change due to forestry and human disturbance : looking at three different periods of human dis-turbances. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Juvany Canovas, Laura, 2019. Using camera traps to compare the habitat choice of different deer species in hunting versus non-hunting season. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Karlsson, Robert, 2013. Passage efficiency and migration behavior for adult Atlantic salmon at a Half-Ice Harbor fish ladder. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Khondoker, Shoumo, 2018. Why have the eggs in Baltic salmon (Salmo salar L.) become larger?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Knibb, Matthew, 2018. Factors affecting damage to Scots pine in a multiple ungulate species system. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Koster, Bregje, 2012. Neighbourhood effects as a plant defence against ungulate herbivory. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Kvastegård, Emma, 2013. Social and economic consequences of wolf (Canis lupus) establishments in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Kymmell, David, 2019. Fire effects in a landscape of fear : food availability and perceived predation risk as potential determinants of patch utilization by herbivore prey. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Käslin, Florian, 2024. The potential of water spray to attract Atlantic salmon kelt (Salmo salar) in a regulated river. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Landström, Isak, 2021. Future management of Laisriver Brown trout : what life history and enhancement strategy should be prioritized?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Landström, Petra, 2022. Fördjupad landskapsplanering i fjällnära skog : höga naturvärden, markägande och ersättning för rätt att bruka skog. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Larsson, Anton, 2017. A diet study of post-breeding Great cormorants (Phalacrocorax carbo sinensis) on Gotland. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Larsson, Emil, 2017. 3D vegetation structure influence on boreal forest bird species richness. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Larsson, Rebecca, 2015. Restoration of natural disturbances: impact on distribution and performance of dominant ants (Formica spp.) by fire and gap dynamics. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Larsson, Richard, 2020. Eyes in the nest : breeding phenology of Golden Eagles characterized using remote cameras. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Larsson Ekström, Albin, 2020. The importance of Ecoparks for saproxylic beetles : a study on general ecological hypotheses in differently managed landscapes. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Leander, Johan, 2015. Evaluating lake charr (Salvelinus namaycush) temperature use in a mountain lake using acoustic telemetry. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Leemans, Clémentine, 2021. How do stand composition and cervid densities influence the forest floor vegetation in a multi-cervid species context?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Leksell, Lina, 2020. Attitudes towards local carnivores in Umeå, Sweden : investigating species and individual effects on attitudes towards Carnivores in the confines of a local community. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lescinskaite, Jone, 2018. Effects of wolf predation risk on community weighted mean plant traits in Białowieża Primeval Forest, Poland. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lidberg, Maria, 2011. Klövviltets nyttjande av foderraps på viltåker och betespåverkan på angränsande skog. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lindberg, Jens, 2013. Selection of habitat and resources during migration by a large mammal : a case study of moose in northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lojander, Peter, 2013. Site fidelity of a migratory species towards its annual range. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lucas, Cloé, 2014. Burnt forest clear-cuts, a breeding habitat for ortolan bunting Emberiza hortulana in northern Sweden?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Ludovico Aoki Dahlén, Andressa, 2019. Population ecology of golden eagles (Aquila chrysaetos) using remote cameras. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Luna Santa-María, Jaime Ramón, 2021. Diversity patterns and composition of wild bee communities (Hymenoptera: Anthophila) in Swedish boreal forests under different management regimes. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lundmark, Erik, 2022. Spatial co-occurrence between wind power and boreal forestlands with lichen important for reindeer browsing : a landscape analysis. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Löfgren, Marie, 2017. Responsiveness in the Swedish moose management. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lövbom, Oskar, 2020. Nocturnal moths use of novel habitats : a case study on a power line in a forest-mire mosaic in boreal Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Mabo, Lwabanya, 2019. Effect of variant ovarian fluid on sperm performance and egg fertilization rates of Arctic charr (Salvelinus alpinus L.). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Madsen, Petter, 2017. Tall trees survival in relation to bottom-up and top-down drivers in Hluhluwe-iMfolozi Park, South Africa. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Malmström, Emilia, 2019. Spatial and temporal variability in grassland structure associated with different densities of the white rhinoceros (Ceratotherium simum) in a South African savanna. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Mattsson, Simon, 2022. Strengthening green infrastructure : modelling connectivity between continuity forests with high nature conservation values at the Sveaskog forest holding in northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Mauguiere, Julie, 2022. Influence of surface water availability on the distribution of White Rhinoceros in central Greater Kruger. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Melin, Tomas, 2020. Dietary preferences of Golden eagles (Aquila chrysaetos) in Sweden : a camera trap approach. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Mellgren, Erik, 2013. Will Atlantic salmon (Salmo salar L.) colonize restored tributaries in the river Vindelälven, northern Sweden?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Mertens De Vry, Amber, 2021. De novo SNP Discovery in the Spotted Hyena (Crocuta crocuta). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Michel, Alice, 2019. An investigation into whether poaching creates an ecological trap for white rhinoceros in Hluhluwe-iMfolozi Park, South Africa. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Michold, Maria, 2020. Luckhuggning med friställning av asp och sälg : påverkan på epifytiska lavar. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Mittl, Sabrina, 2017. Importance of sampling design using an eDNA monitoring approach for pond-living amphibians. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Muminovic, Muhamed, 2010. Domestic feed sources to farmed Arctic Charr (Salvelinus alpinus) : an investigation of nutritional implications and impact on the ecological footprint. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Müller-Rowold, Noé, 2017. Risky places and risky times : vegetation cover and carnivore olfactory cues influence patch selection and antipredator behavior of African ungulates. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Nematollahi Mahani, Seyed Alireza, 2016. Prevalence of Puumala virus (PUUV) in bank voles (Myodes glareolus) after a major boreal forest fire. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Nilsson, Mattias, 2014. Movement ecology of the golden eagle Aquila chrysaetos and the semidomesticated reindeer Rangifer tarandus : synchronous movements in a boreal ecosystem. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Nilsson, Tyr, 2022. Minskande senvuxenhet på produktiv skogsmark i Norrland : implikationer för vedlevande organismer och betydelsen av myr- och bergimpediment. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Noell, Sonja, 2013. Effects of brown bear (Ursus arctos) odour on the patch choice and behaviour of different ungulate species. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Norman, Anita J, 2011. De novo sequencing and SNP discovery in the Scandinavian brown bear (Ursus arctos). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Normark, Kristoffer, 2012. The shift in forest and tree limits in Troms County - with a main focus on temperature and herbivores. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Noro Larsson, Maria, 2018. Biodiversity in assisted migration trials : a study comparing the arthropod diversity between different populations of cottonwood (Populus Fremontii) translocated to new areas. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Nyberg, Emmy, 2022. Aquaculture and its effect on the wild fish resource in a Swedish lake : An evaluation of changes in fat content, protein content and trophic niche. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Nyman, Jimmy, 2017. Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu latu in rodents from two areas with varying wild ungulate densities in Southern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Näsman, Måns, 2018. Golden Eagle (Aquila chrysaetos) genomics across Scandinavia : population structure and effects of marker selection. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Näsén, Linnéa, 2015. Synchronizing migration with birth: an exploration of migratory tactics in female moose. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Olofsson, Ida, 2017. Land use changes and its consequences on moose habitat. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Olofsson, Sebastian, 2015. Habitat diversity and composition among growing wild boar (Sus scrofa L.) populations in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Otte, Pieter, 2022. Snow cover related camouflage mismatch decreases survival. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Otto, Philipp, 2013. Winter feeding site choice of ungulates in relation to food quality. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Persson, Anna-Marja, 2018. Status of supplementary feeding of reindeer in Sweden and its consequences. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Persson, David, 2020. Lavspridning på hyggesbrända hyggen. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Petré, Anna Maria, 2013. The influence of forestry stands treatments on brown bears (Ursus arctos) habitat selection in Sweden – an option for Alberta forestry?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Pettersson, Sandra, 2021. Can hunter’s local ecological knowledge be used in management of multi-ungulate systems? : a combination of local ecological knowledge and scientific knowledge to add a finer resolution to current management strategies. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Pihlgren Hökby, Lovisa, 2022. Beaver wetland and lake effects on Francisella tularensis in Swedish landscapes and hares. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Pijper, Marjolein, 2023. Evaluating forest restoration effects on timing of avian dawn chorus in Ranomafana National Park, Madagascar. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Pronk, Koen, 2022. Using the AudioMoth - a novel passive acoustic monitoring technology - to monitor bat diversity in a rewilded landscape. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Rapp, Edvin, 2017. Micro habitat selection of herbivores in response to perceived predation risk and forage quality in Hluhluwe-iMfolozi game reserve. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Rehmberg, David, 2014. Rissepareringens effekter på viltets nyttjandegrad av GROT. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Rogers, Hanna, 2016. Influence of temperature and predation risk on herbivore micro habitat choice in a South African savanna. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Royan, Mansour, 2013. Manipulations of feed ration and rearing density : effects on river migration performance of Atlantic salmon smolt. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Rozen-Rechels, David, 2015. The repulsive shrub : impact of an invasive shrub on habitat selection by African large herbivores. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Samuelsson, Valdemar, 2021. Återetablering av öring (Salmo trutta L.) med romutsättning : hur effektiv är metoden?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sandberg, Jonatan, 2019. Browsing behaviour in complex ungulate multi-species systems in Southern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sandberg, Mikael, 2015. Life history trade-offs in Anadromous Burbot Lota lota (Linnaeus 1758) from Rickleån and Sävarån, Northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sandgren, Carolin, 2012. Habitat use and ranging behaviour of GPS tracked juvenile golden eagles (Aquila chrysaetos). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Scholte Lubberink, Nicole, 2023. Habitat use and activity patterns of three Eulemur species in the forest and restoration areas of Ranomafana and Ankafobe, Madagascar. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Schröcker, Camille Cheyenne, 2022. Elephants and aboveground carbon stocks in a South African protected savanna. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Schröder, Susanna, 2010. Reintroduction of the noble crayfish in the lake Bornsjön. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Schön, Tomas, 2013. The Cost of Having Wild Boar : Damage to Agriculture in South-Southeast Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sharif, Muhammad Fawad, 2020. Comparative movement behaviour and habitat selection of semi-domestic herbivore : central-place grazing versus free-range grazing in Reindeer (Rangifer t. tarandus). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Shry, Samuel, 2018. Effects of Body Condition on Facultative Anadromy in Brown Trout (Salmo trutta). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Spijker, Raisja, 2018. The effect of ecological forest restoration on bumblebees (Bombus spp.) in the boreal forest. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Spitzer, Robert, 2015. Beyond genotype : Using SNPs for pedigree reconstruction-based population estimates and genetic characterization of two Swedish brown bear (Ursus arctos) populations. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sterner, Britta, 2021. Woodland key habitats for functional forest landscape green infrastructure in the Swedish mountain region. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Strömbom, Rebecka, 2017. Detecting population structure within the Scandinavian lynx (Lynx lynx) population. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sund, Andreas, 2022. Associations between body size polymorphism in Arctic charr and benthic invertebrate communities – clues to mechanisms for population differentiation?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sundberg, Simon, 2019. Romsugning i Alterälven för att utreda sikens lekhabitatpreferenser. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Svensson, Evelina, 2014. Tick burden in neonatal roe deer (Capreolus capreolus): the role of age, weight, hind foot length, and vegetation and habitat on bed sites. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Svensson, Jonas, 2012. Spawning site selection of brown trout in habitat restored streams. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Söderqvist, Matilda, 2019. Evaluating effects of preventive actions to reduce wild boar damage in the agricultural landscape. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sörhammar, Malin, 2015. GIS-based modelling to predict potential habitats for black stork (Ciconia nigra) in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Tegenfeldt, Viktoria, 2014. Fysiska strukturer i Umeälvens gamla älvfåra och dess inverkan på laxsmoltens utvandringsframgång. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Thalin, Therese, 2021. Bats as hosts of zoonotic pathogens : potential conflicts between nature conservation and public health. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Tornow, Svenja, 2023. The Potential of Combining Christian Faith and Nature Conservation : exploring the Potential in a Literature Review and Developing an Environmental Education Program for Creation Care with the Aim of Mitigating Human-Wildlife Conflicts. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Trogen, Niklas, 2015. Restoration of white-backed woodpecker Dendrocopos leucotos habitats in central Sweden : modelling future habitat suitability and biodiversity indicators. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Trulsson, Amanda, 2019. Clearcutting and the breeding productivity of golden eagles (Aquila chrysaetos) in Västerbotten County. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Tsousi, Pelagia Maria, 2023. The foraging distribution of Cape gannets in relation to Addo Elephant National Park Marine Protected Area. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Turner, Adam John Norton, 2020. A camera trap study on the spatio-temporal behaviour of Asian elephant (Elephas maximus) to mitigate human-elephant conflicts in the Dong Phayayen-Khao Yai – Forest Complex, Thailand. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Tylstedt, Viktor, 2013. Predicting spawning bed erosion and longevity : a case study in tributaries to river Vindelälven, northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Vahlström, Isak, 2019. Community structure of polyporous fungi after wildfire in boreal forest. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Vallance, Kristina, 2015. Hot, hungry, or dead : how herbivores select microhabitats based on the trade-off between temperature and predation risk. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Van Der Meiden, Aemilius Johannes, 2023. A field-based estimation of eagle predation and scavenging on reindeer calves : towards mitigating human-wildlife conflicts. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Varley, Nicholas, 2019. Using camera traps to identify the influence of seasonal climate variations on the passage rates of a multi-species ungulate community in Öster Malma, Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Vedin, Linda, 2017. Grazing increases albedo of savanna grasslands. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Velin, Markus, 2021. Factors determining agricultural damage from foraging ungulates : an experimental study using exclosures in oat- and grass fields. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Vigren, Carl, 2018. Sexual dimorphism in the migratory dynamics of a land-locked population of brown trout (Salmo trutta) in central Sweden : a study at three temporal scales. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Vikström, Linda, 2016. Effectiveness of a fish-guiding device for downstream migrating smolts of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in the River Piteälven,northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Vogel, Jantien, 2022. Could horse grazing be used to restore abandoned fields? : a comparison of the vegetation between horse pastures and abandoned fields, and an inventory of the effects of grazing- history and intensity. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Vretling, Fredrika, 2016. Analysis of the successfulness of wolverine (Gulo gulo) depredation control in Västerbotten County. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Vu, Emy, 2018. Consequences of white rhinoceros (Ceratotherium simum) poaching on grassland structure in Hluhluwe-iMfolozi Park in South Africa. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Vysinova, Lenka, 2010. Determinants of winter browsing intensity on young Scots pine (Pinus sylvestris) by moose (Alces alces) across a bio-geographical gradient in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Walander, Petra, 2015. Local stakeholders’ willingness to conduct actions enhancing a local population of Grey Partridge on Gotland – an exploratory interview study. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Walldén, Moa, 2016. Skogsarbete i björnområde : en pilotstudie om arbetsmiljöfrågor. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Wallgren, Björn, 2019. The role of predation in mass mortality of wood Lemmings (Myopus schisticolor). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Wang, Dan, 2011. A genetic approach to identify raccoon dog within a large native meso-carnivore community. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Wentzel, Michael, 2020. The direct and indirect relation between ungulates on small mammals. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Widell, Andreas, 2022. Count on dead wood : a comparison of nature conservation value assessment methods concerning dead wood. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Widén, Anna, 2018. Influencing factors on red deer bark stripping on spruce : plant diversity, crop intake and temperature. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Winiger, Alexander, 2014. The apparent population crash in heath-hares Lepus timidus sylvaticus of southern Sweden : do complex ecological processes leave detectable fingerprints in long-term hunting bag records?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Wong, Janson, 2013. Effects of African elephant (Loxodonta africana) on forage opportunities for local ungulates through pushing over trees. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Wärnsberg, Johanna, 2016. Estimation of maximum densities of young of the year brown trout, Salmo trutta, with the use of environmental factors. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Young, Sherry, 2018. Estimating the timing of animal and plant phenophases in a boreal landscape in Northern Sweden (Västerbotten) using camera traps. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Zaman, Wali Uz, 2019. Beavers and environmental flow : the contribution of beaver dams to flood and drought prevention. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Zetterkvist, Linda, 2020. How does species density affect activity patterns of three sympatric ungulate species in a Scandinavian boreal forest?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Zetterkvist, Linda, 2020. Movement ecology of ungulate communities : effect of species densities and habitat selection. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

van Veenhuisen, Laura, 2018. Nutrient distribution by mammalian herbivores in Hluhluwe-Imfolozi Park (South Africa). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Åkerblom Andersson, Mikael, 2014. Nyckeltal för älg och fodertillgång på tall Pinus sylvestris och rönn Sorbus aucuparia. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Åmansson, Erika, 2023. Formellt skyddad mark och riksintressen i närområde till landbaserad vindkraft i Sverige. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Ånöstam, Filip, 2017. Timing of ungulate browsing and its effect on sapling height and the field layer vegetation : experimental study using seasonel exclosures during one year. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Åström, cecilia, 2022. The secret life of moose : patterns of foraging and behaviour based on video collars. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Öhrman, Philip, 2019. Assessing trust in the Swedish survey system for large carnivores among stakeholders. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Östlund, Maja, 2022. How hot are retention patches as structural hotspots? : comparing key elements for biodiversity in retention patches and reference forest stands. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Other

Andersson, Jon, 2008. The effect of a natural forest fire on beetle assemblages in the boreal forest of Sweden. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Bell, David, 2008. Indirect effects of mammalian herbivores on invertebrates in a river gradient of the Kruger National Park, South Africa. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Broberg, Emilia, 2008. Habitat preferences by wild boar Sus scrofa in southern Sweden based on clusters of GPS positions. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Engdahl, Fredrik, 2008. Herbivory on woody plants and induced responses in two similar species of Acacia in the Kruger National Park, South Africa. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Englund, Linda, 2008. The impact of founder events and introductions on genetic variation in the muskox Ovibos moschatus. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Esberg, Victoria, 2008. Betydelsen av skogens ålder och förekomst av lavar för renars val av vinterbetesområde. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Grahn, Veronica, 2008. GIS-baserad habitatmodell för mindre hackspett : ett verktyg för att bevara skyddsvärda lövskogar inom Umeälvlandskapet. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Gustafsson, Per-Johan, 2008. Distribution and structure of Capercaillie (Tetrao urogallus) leks in a Scandinavian mountain range area. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Heap, Christopher, 2008. Multiple scale habitat selection of the Siberian jay Perisoreus infaustus in a sub arctic managed forest landscape. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jonsson, Frida, 2007. Den öländska älgstammens förvaltning : en granskning av förvaltningsplanerna och jaktens upplägg. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Kagervall, Anders, 2008. Early to late summer fish distribution in a bay of the Gulf of Bothnia. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lindberg, Dan-Erik, 2008. Attitudes toward brown bears (Ursus arctos) in Sweden. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Mattsing, Glenn, 2008. Spatial ecology and habitat selection of cub-rearing wolverine females. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Molin, Johan, 2008. Linking habitat characteristics and juvenile density to quantify Salmo salar & Salmo trutta smolt production in River Sävarån, Northern Sweden. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Monroe, Melanie, 2008. Local habitat choice of Puumala virus (PUUV) seropositive bank voles (Myodes glareolus) in Northern Sweden. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Olsson, Markus, 2008. Variation of moose (Alces alces) damage to Scots pine (Pinus sylvestris) in young forest stands. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Serup, Bjarni, 2007. Female hunting participation in Europe and North America. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Styffe, Johan, 2008. Flottledsåterställning i norra Sverige : effekter på habitatkvalitet och populationstätheter av juvenil öringar (Salmo trutta L.). UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

This list was generated on Thu Jun 13 03:05:31 2024 CEST.