Home About Browse Search
Svenska


Samuelsson, Valdemar, 2021. Återetablering av öring (Salmo trutta L.) med romutsättning : hur effektiv är metoden?. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img] PDF
4MB

Abstract

Många vattendrag har påverkats negativt av människan, vilket medfört förändrade förutsättningar för de arter som lever i dessa miljöer. Arter som öring (Salmo trutta) är beroende av biotoper med lämpliga ståndplatser, lekbottnar samt uppväxtområden, dessa habitat har reducerats drastiskt vid exploatering av vattendragen. Även fria vandringsvägar som förstörts vid exploatering är avgörande för en del arter. Trots att många restaureringsprojekt genomförs som återskapar naturliga miljöer i vattendragen samt fria vandringsvägar, är detta inte alltid tillräckligt för att återfå en hållbar öringspopulation. I vissa vattendrag kan ytterligare åtgärder behövas, ett stöd i form av tillskott av öring behövs för att återetablera eller stärka det aktuella vattendragets bestånd av öring. I denna studie används en utvecklad metod av romutsättning som grundar sig i att askar liknande typen av ”Whitlock-Vibert Boxes” fylls med romkorn och grus lämplig storlek. Askarna placerades sedan i en större gallerback omgivet av lämpligt substrat, därefter placerades backen ovanpå botten av vattendraget. Jämfört med andra metoder av romutsättning där metoderna grundar sig i att rommen grävs ned i vattendragets naturliga bottensubstrat gör metoden i denna studie unik. Metoden medför bland annat att optimala förutsättningar för syretillförsel ges till rommen samt att en skyddad miljö skapas, vilket medför hög överlevnad av rommen. Studiens syfte var att utreda hur effektiv romutsättning är för att återetablera öring i biotoper som restaurerats i Manjaurån och Månsträskån som ingår i Vindelälvens avrinningsområde, Västerbottens län. Romutsättningen inleddes under 2016 och utsättningen skedde i sex lokaler under en femårsperiod, tre lokaler i Manjaurån och tre i Månsträskån. Det data som analyserades i studien är taget från elprovfisken mellan åren 2015-2020 där årsungar av öring (0+) samt öringar äldre än ett år (>0+) fångades. De huvudsakliga resultaten från studien var att det fanns signifikanta skillnader i täthet av öring före och efter romutsättningen samt att romutsättningen på sikt skapar bestånd av öring med flera åldersklasser.

,

Many streams have been negatively affected by humans, which has led to changed conditions for the species living in these environments. Species such as trout (Salmo trutta) are dependent on biotopes with spots that gives shelter from the current, spawning beds and nursery areas, these have drastically reduced when exploiting the streams. The free passageways that were destroyed during exploitation are also crucial for some species. Although many restoration projects are carried out which recreate natural environments in the streams together with free passages, this is not always enough to regain a sustainable trout population. In some streams this is not always sufficient and support in a form of addition of trout is needed to re-establish or strengthen the current stock of trout. This study used a developed method of egg deposition based on boxes of similar type as "Whitlock-Vibert Boxes", filled with eggs and suitable gravel. Then the box was placed in a larger box surrounded by a suitable substrate, then the larger box was placed on top of the streambed. Compared with other studies, this study is unique in its method. Other studies methods of egg stocking are based on the egg being buried in the streams natural bottom substrate. The method in this study entails, among other things, that optimal conditions for oxygen supply are provided to the eggs and that a protected environment is created, which results in high survival of the eggs. The purpose of this study was to investigate how effective the egg stocking method is for re-establishing trout in biotopes that have been restored in the Manjaurån and Månsträskån that are part of the Vindelälven catchment area, Västerbotten county. The egg stocking began in 2016 and the release took place in six sites over a five-year period, three sites in Manjaurån and three in Månsträskån. The data analyzed in the study were taken from electrofishing between the years 2015-2020 where yearlings of trout (0+) and trout older than one year (>0+) were caught. The main results from the study were that there were significant differences in the density of trout before and after the egg stocking and that the egg stocking creates a population of trout with several age groups in the long run.

Main title:Återetablering av öring (Salmo trutta L.) med romutsättning
Subtitle:hur effektiv är metoden?
Authors:Samuelsson, Valdemar
Supervisor:Alanärä, Anders and Palm, Daniel
Examiner:Leonardsson, Kjell
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2021:10
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SM003 Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:romutsättning, återetablering, Salmo trutta, öring, Whitlock-Vibert Boxes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16702
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16702
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fisheries production
Language:Swedish
Deposited On:21 May 2021 08:12
Metadata Last Modified:22 May 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics