Home About Browse Search
Svenska


Falk, Alice and Östlund, Maja, 2020. Effekter av slutavverkning och markberedning på marklavar i svenska skogar : en studie av skillnader i täckningsgrad av marklavar före och efter slutavverkning med och utan markberedning. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Brukandet av den svenska skogen har intensifierats under det senaste århundradet vilket har lett till en ökning av störningar i skogsekosystemen. Variationen i markvegetationens arter och dess sammansättning är en viktig del av den biologiska mångfalden i skogsekosystemen. Markvegetationen utgör även habitat och föda för många andra skogslevande arter. Både naturliga störningar och antropogena störningar i form av skogsbruksåtgärder påverkar markvegetationen i boreala skogar. Vanliga skogsbruksåtgärder på svensk produktiv skogsmark är slutavverkning i form av kalavverkning samt markberedning. Båda skogsbruksåtgärderna påverkar förekomst och sammansättning av arter i botten- och fältskiktet.
Den här studien syftade till att undersöka huruvida slutavverkning och markberedning påverkar täckningsgraden av marklavar i produktiva skogar i Sverige. Riksskogstaxeringens permanenta provytor låg till grund för studien. Studien genomfördes genom att, på 556 provytor, fastställa skillnader i täckningsgrad av marklavar vid två inventeringstillfällen med tio års mellanrum, där provytorna behandlats med slutavverkning utan efterföljande markberedning alternativt med slutavverkning med efterföljande markberedning. De lavar som studerades var uppdelade i grupperna; renlavar (Cladina spp.), tratt- och bägarlavar (Cladonia spp.) samt resterande lavar.
Denna studie visade en statistiskt signifikant lägre täckningsgrad av resterande lavar med behandling slutavverkning med efterföljande markberedning. Däremot visades ingen statistiskt signifikant skillnad i täckningsgrad mellan de två olika behandlingarna för varken renlavar eller tratt- och bägarlavar. Studien visade att täckningsgraden av tratt- och bägarlavar samt resterande lavar hade minskat av enbart slutavverkning. Studien visade inte att täckningsgraden av renlavar hade minskat av enbart slutavverkning. Resultaten i denna studie skiljer sig något från resultat i tidigare gjorda studier.

,

The utilization of the Swedish forests has intensified during the past century which has led to an increase in disturbances of the forest ecosystems. The variation of species and their composition in the ground vegetation is an important part of the biodiversity in the forest ecosystems. The ground vegetation also works as habitat and food source for many other forest living species. Both natural disturbances and anthropogenic disturbances like silvicultural measures affects the ground vegetation in the boreal forests. Common silvicultural measures in the productive forests in Sweden are final felling and soil scarification. These measures both affectthe presence and composition of the species in the bottom layer and field layer of the ground vegetation.
This study aimed to investigate whether final felling and soil scarification affects the coverage area of terrestrial lichens in productive forests in Sweden. The permanent sample plots of the Swedish National Forest Inventory were the basis for the examination. The study was performed by, on 556 sample plots, determining differences in coverage area of terrestrial lichens between two inventory occasions executed ten years apart, where the sample plots had been treated with final felling without a following soil scarification and final felling with a following soil scarification. The studied lichens were divided into the groups; reindeer lichens (Cladina spp.), cup lichens (Cladonia spp.) and remaining lichens.
This study showed a statistically significant lower coverage area of remaining lichens with the treatment final felling with a following soil scarification. However, it showed no statistically significant difference in the coverage area between the two treatments for reindeer lichens nor cup lichens. The study showed that the coverage area of cup lichens and remaining lichens had decreased from final felling solely. The study did not show a decrease in the coverage area of reindeer lichens from the final felling. The results in this study differs slightly from results in previous studies.

Main title:Effekter av slutavverkning och markberedning på marklavar i svenska skogar
Subtitle:en studie av skillnader i täckningsgrad av marklavar före och efter slutavverkning med och utan markberedning
Authors:Falk, Alice and Östlund, Maja
Supervisor:Sjögren, Jörgen
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2020:12
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:skogsbruksåtgärder, bottenskikt, Cladina, Cladonia
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15717
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15717
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2020 07:26
Metadata Last Modified:04 Jul 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page