Home About Browse Search
Svenska


Hjort, Irene and Zetterkvist, Linda, 2018. Död ved i Nordöstra Finlands tallskogar : restaurering ur ett Fennoskandiskt perspektiv. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
958kB

Abstract

Död ved är en stor bristvara i dagens industriellt skötta skogar. Detta ger stora konsekvenser på många vedlevande organismer som behöver död ved för att kunna leva och föröka sig, något som gör att många av dessa organismer idag är rödlistade. Skogsbränder är något som idag också är allt ovanligare och sker enbart i liten skala under kontrollerade förhållanden. Branden är ett viktigt och naturligt inslag i boreala skogar som gör att många brandgynnade organismer också är rödlistade.

En finsk studie har gjort uppföljningar på en långtidsstudie där man har utfört fyra olika restaureringsmetoder i syfte att bland annat öka mängden död ved i Pahamaiilmas tallskog. Två av dessa restaureringsmetoder innefattade bränning i syfte att skapa högre diversitet hos den döda veden samt gynna brandgynnade organismer, ytterligare två restaureringsmetoder där stormfällning simulerades utfördes. Dessa fyra metoder jämfördes mot obehandlade kontrollytor.

I den här studien undersökte vi vilken restaureringsmetod i den finska studien som gav högsta diversitet av död ved då vi tror att en hög diversitet gynnar fler organismer enligt bland annat öbiogeografisk teori. Resultaten visade på att de två metoder med bränning gav högst diversitet hos den döda veden men också mängd, både vad gäller antal klasser och antal död ved. Kontrollen hade lägst antal klasser men låg ändå högst vad gäller diversitetsindex. Resultatet i studien bekräftade slutligen vår hypotes om att bränning ger högre diversitet vid skoglig restaurering.

,

There is a big deficiency of dead wood in today’s industrially managed forests. This has major consequences for many wood living organisms who depend on dead wood to live and multiply, something that results in a lot of these organisms being red listed today. Forest fires are today more uncommon and only appear in small scale under controlled circumstances. Fire is an important and natural element in a boreal forest and many organisms that are favoured by fire are also red listed.

A Finnish study that followed up a long-term survey where four different restoration methods were executed with the purpose of increasing dead wood amounts in the pine forest of Pahamaiilma. Two of these restoration methods comprised forest burning with the purpose of both creating a higher diversity of dead wood and benefiting organisms that depend on it, two more restoration methods with storm simulation was created. These four methods were compared with untreated control areas.

In our study we examined which method of restoration in the Finnish follow-up study that gives the highest diversity of dead wood. We believe that high diversity favours more organisms according to island biogeographic theory. The results showed that the two methods with burning gave highest diversity of dead wood but also the highest number of classes and count of dead wood. The control had the lowest number of classes of dead wood but had the highest diversity index. Finally, the results from the study confirmed our hypothesis that burning gives a higher diversity when restoring boreal forests.

Main title:Död ved i Nordöstra Finlands tallskogar
Subtitle:restaurering ur ett Fennoskandiskt perspektiv
Authors:Hjort, Irene and Zetterkvist, Linda
Supervisor:Hekkala, Anne-Maarit
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2018:11
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:diversitet, skogsbränning, pyrofil, saproxyl, boreal skog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10332
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10332
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Apr 2019 07:26
Metadata Last Modified:06 Apr 2019 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics