Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Tyr, 2022. Minskande senvuxenhet på produktiv skogsmark i Norrland : implikationer för vedlevande organismer och betydelsen av myr- och bergimpediment. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Senvuxen ved är ett viktigt substrat för vissa vedlevande organismer på grund av en långsam nedbrytning och låg konkurrens. Tillväxtförhöjande åtgärder inom skogsbruk, liksom ökande temperaturer, kan ha orsakat en minskning av senvuxen ved under den senare halvan av 1900-talet. Jag har använt provträdsdata från Riksskogstaxeringen för att undersöka om enskilda träds genomsnittliga årsringsbredd i brösthöjd samt andel och täthet (antal/ha) av senvuxna (genomsnittlig årsringsbredd ≤ 1 mm) träd (tall, Pinus sylvestris och gran, Picea abies) skiljer sig mellan produktiv skogsmark och lågproduktiva myr- och bergimpediment i Norrland, liksom hur dessa faktorer förändrats sedan 1950-talet. Även variation mellan geografiska regioner studerades i relation till temperatur.
Genomsnittlig årsringsbredd var högre och andel samt täthet senvuxna träd generellt lägre på produktiv skogsmark än myr- och bergimpediment, även om tätheten senvuxna granar var högre på produktiv skogsmark. Genomsnittlig årsringsbredd ökade och andelen senvuxna träd samt tätheten senvuxna granar minskade på produktiv skogsmark mellan perioderna 1953–1957 och 2016–2020. Samtidigt förblev de genomsnittliga årsringsbredderna och andelarna senvuxna träd på impedimenten relativt oförändrade. Genomsnittlig årsringsbredd var högre och andelen senvuxna tallar lägre på produktiv skogsmark i varmare delar av Norrland, vilket indikerar att klimatförändringar kan påverka förekomsten av senvuxen ved på produktiv skogsmark. Det är dock mer sannolikt att skogsbruksåtgärder såsom slutavverkning, gödsling och gallring har haft störst påverkan.
Minskningen av senvuxen ved som kommer att följa på minskningen av senvuxna träd kommer sannolikt att ha en negativ påverkan på redan hotade vedlevande arter. De mer oförändrade impedimenten har därför en ökad betydelse för produktionen av senvuxen ved, även om de inte kan ersätta produktiv skogsmark för alla organismer. Det är därför viktigt att uppmärksamma minskningen av senvuxna träd och överväga åtgärder för att mildra den.

,

Slow-grown wood is an important habitat for some saproxylic organisms due to a slow decay rate
and low competition. However, it and may be decreasing due to growth enhancing efforts in forestry
as well as increasing temperatures. This study used sample tree data from the National Forest
Inventory to examine if mean ring width of individual trees at breast height and the proportion and
spatial density (trees/ha) of slow grown (mean ring width ≤ 1 mm) trees (Pinus sylvestris and Picea
abies) differed between low productive mires, rocky outcrops and productive forest in northern
Sweden, as well as how these factors have changes since the 1950s. The variation between
geographical regions was also studied in relation to temperature.
Mean ring width was higher and the proportion and density of slow-grown trees lower in
productive forests, although the density of slow-grown spruce trees was higher in productive forests
than on rocky outcrops. Mean ring width increased, and the proportion of slow-grown trees and the
density of slow-grown Norway spruce decreased in productive forests between the period 1953–
1957 and 2016–2020. Meanwhile, the mean ring width and proportion of slow-grown trees on lowproductive forests remained relatively unchanged. Mean ring width was higher and the proportion
of slow-grown Scots pine lower in productive forests in warmer parts of northern Sweden, indicating
that climate change may affect the occurrence of slow grown wood. However, it is more likely that
forestry practices such as clear cutting, fertilization and thinning have had the greatest impact.
The decrease in slow-grown wood that will result from the decrease in slow-grown trees will
likely have a negative effect on already threatened saproxylic species. The more unchanged lowproductive mires and rocky outcrops have therefore increased in importance for the production of
slow grown wood, although they cannot completely replace productive forests for all saproxylic
species. It is therefore important to be aware of the decrease in slow-grown trees and consider
options to mitigate it.

Main title:Minskande senvuxenhet på produktiv skogsmark i Norrland
Subtitle:implikationer för vedlevande organismer och betydelsen av myr- och bergimpediment
Authors:Nilsson, Tyr
Supervisor:Dynesius, Mats
Examiner:Löfroth, Therese
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2022:16
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:Slow-grown trees, growth rate, ring width, pinus sylvestris, picea abies, low-productive forests, mires, rocky outcrops, swedish NFI
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18294
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18294
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2022 11:29
Metadata Last Modified:06 Sep 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics