Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Karin, 2010. Hotade arter i tallmiljöer på Sveaskogs mark i Västerbotten och Norrbotten : skötselförslag och analys av potentiell habitatutbredning. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
647kB

Abstract

Skogens biologiska mångfald hotas främst genom den påverkan som människan har på naturen. Skogsbruk och bekämpning av skogsbränder leder bland annat till att landskap och habitat fragmenteras samt att mängden död ved minskar i skogen. Naturvårdsverket och länsstyrelser arbetar inom ramen för de nationella miljömålen med åtgärdsprogram för hotade arter. Detta som ett led i arbetet med bevarandet av den biologiska mångfalden. Många hotade arter har en dålig spridningsförmåga, därför krävs planering utifrån ett landskapsperspektiv där stora sammanhängande områden sätts av och restaureras. Metoder som naturvårdsbränning eller andra skötselåtgärder kan användas för att skapa rätt habitat och substratkvaliteter. Målsättningen med projektet var att tillämpa tre åtgärdsprogram med ett urval av arter som är knutna till tallmiljöer i Norrbotten och Västerbotten genom att: 1) sammanställa arternas ekologi 2) analysera var arterna har sin potentiella habitatutbredning på Sveaskogs mark i Norrbotten och Västerbotten 3) peka ut områden som har den största potentialen för att genom skötsel skapa habitat för arterna 4) ge exempel på hur restaureringsåtgärder kan genomföras. Arternas ekologi studerades och utbredning av potentiellt habitat analyserades i ArcGIS. Utifrån det potentiella habitat som identifierades genomfördes en landskapsanalys i ArcGIS. Exempel på skötselförslag utarbetades. Arterna som ingår i studien är knutna till liknande habitat; äldre naturlig tallskog. Sex av åtta arter är beroende av olika typer av död ved. Fem av åtta arter kräver ljusa och värma habitat. Vissa arter hade stor andel överlappande habitat med varandra. Alla vedlevande skalbaggar utom stubbfuktbaggen har 100 % överlappande habitat med skrovlig flatbagge. Därmed gynnas skrovlig flatbagge av att områden skyddas för de övriga arterna som ingår i studien. Av totalt 142 177,6 ha potentiellt habitat är 38 % redan skyddat. 24 kluster pekades ut som prioriterade områden, totalt 1 829,1 ha. I dessa områden kan naturvårdsbränning eller alternativa skötselmetoder som presenteras i studien praktiseras för att skapa lämpligt habitat och substrat för arterna. Alternativa metoder bör tillämpas så att de kan utvärderas. Dessa metoder kan utgöra ett alternativ till naturvårdsbränning i områden där det är svårt att bränna. Områdena som presenteras i studien är högst prioriterade eftersom att de 1) har det bästa läget i landskapet 2) utgör stora sammanhängande arealer 3) har potential att hysa flera hotade arter 4) anknyter till befintliga avsättningar med höga ekologiska kvaliteter. Därför kan dessa områden om de skyddas och/eller restaureras bidra till att Sveaskogs naturvårdsarbete förbättras.

,

Human influence on forest ecosystems is one of the main threats to biological diversity. Forest management and the suppression of forest fires are two important factors that have led to fragmentation of landscapes and habitats. The occurrence of dead wood has also been seriously reduced in the forest due to human impact. To save the biological diversity the Swedish Environmental Protection Agency and County Administrative Boards work with action programmes for endangered species to fulfil the national environmental goals. Many threatened species have poor dispersal ability and therefore demands planning from a landscape perspective, e.g. aimed at protecting and restoring large connected areas. Management methods such as prescribed burning or measures that mimic natural disturbance regimes can be used to create the suitable conditions for threatened species. Three action programmes were used to select species connected to pine forests in Norrbotten and Västerbotten. The action programmes were applied through: 1) reviewing current knowledge and ecology of the species 2) analyse of potential habitat 3) selecting areas with the highest potential, where habitat can be created through restoration 4) Presenting examples of how restoration measures can be carried out. The ecology of the species where studied and their potential habitat distribution where analysed in ArcGIS. Based on the potential habitat that where identified, a landscape analysis where carried out in ArcGIS. Examples of management measures where identified. The species in this study are all connected to similar habitats; older natural pine forests. Six of eight species are dependent on different types of dead wood. Five of eight species demand habitats that are warm and sunny. Some species have a large amount of habitat overlap with other species. All the wood living beetles, except Cryptophagus lysholmi have 100 % habitat overlap with Calitys scabra. This means that Calitys scabra can be indirectly favoured when areas are set aside for other species in this study. A total of 142 177 ha potential habitat were identified and 38 % of this area are already protected. 24 clusters of stands where identified as prioritised areas, totally 1 829 ha. In these areas prescribed burning and the alternative management methods that are presented in this study can be practiced to create suitable habitat and substrate for the species. It is important that these alternative methods are applied so they can be evaluated as alternative to prescribed burning in areas where it is difficult to burn. The areas that are presented in this study are highly prioritised because they: 1) have the right location in the landscape 2) constitute of large connected areas 3) have potential to provide habitat for many threatened species 4) are connected to existing set aside areas with high ecological qualities. This is the reason why these areas, if they are protected and managed in the right way can contribute to improvements of Sveaskogs work with nature conservation.

Main title:Hotade arter i tallmiljöer på Sveaskogs mark i Västerbotten och Norrbotten
Subtitle:skötselförslag och analys av potentiell habitatutbredning
Authors:Lundberg, Karin
Supervisor:Hjältén, Joakim and Pettersson, Roger and Dehlin, Helena
Examiner:Roberge, Jean-Michel
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2010:11
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:landskapsanalys, död ved, vedlevande insekter, fragmentering, naturvårdande skötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-474
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-474
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2010 07:01
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page