Home About Browse Search
Svenska


Sundberg, Simon, 2019. Romsugning i Alterälven för att utreda sikens lekhabitatpreferenser. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med det här arbetet har varit att utreda sikens lekhabitatpreferenser i Alterälven i avseende på strömförhållanden, djup och bottensubstrat genom romsugning med en vattenpump. Romsugning har inte använts i någon större utsträckning i Sverige tidigare och syftet har därför även varit att utvärdera metoden för framtida studier. Sugeffektiviteten av romkorn testades på olika bottensubstrat för att kunna ta fram en korrektionsfaktor för romsugningen i studieområdet. Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader för uppsugningsgraden av romkorn mellan olika bottensubstrat. Uppsugningsgraden var 95 % på sand (2-20 mm), 93 % på mindre sten (20-100 mm), 86 % på grus (2-20 mm), 60 % på lera (<0,02 mm), 48% i vegetation (slingeväxter) och 24 % på större sten (100-200 mm). Under lekperioden för sik 2018 mättes strömförhållanden (horisontell- och vertikalvattenhastighet) och djup för 20 transekter i studieområdet. Romsugning utfördes två veckor efter sikens lekperiod på tre provpunkter för varje transekt. Det dominerande bottensubstratet noterades för varje provpunkt med en undervattenskamera när romsugningen genomfördes. Horisontell vattenhastighet hade en positiv korrelation och signifikant påverkan på antalet erhållna romkorn vid romsugningen i studieområdet. Den horisontella vattenhastigheten var 0,48 m/s för provpunkter med hög densitet av sikrom (>1000 romkorn /m²). Bottensubstrat hade också en signifikant påverkan på antalet erhållna romkorn. Provpunkter med vegetation (mestadels slingeväxter) hade signifikant fler romkorn än provpunkter med mindre sten (20-100 mm). Siken leker dock nära vattenytan och det går därför inte med säkerhet att säga om siken aktivt väljer platser med mycket vegetation eller om romkornen driver med vattnet och fastnar där. Djup och vertikal vattenhastighet uppvisade ingen signifikant påverkan på antalet erhållna romkorn. Det här arbetet kan vara till hjälp för framtida studier som använder romsugning men även för andra studier på sik eller restaureringsarbete av lekområden.

,

This study aims to investigate the influence of water velocity, depth and bottom substrate in spawning selection for whitefish by using an egg pumping device. Egg pumping has not been used frequently in Sweden and I have also evaluated the method to help further studies using egg pumping. Egg pumping efficiency was first tested for different bottom substrates to be able to correct the number of whitefish eggs in the study area. The result revealed significant differences in egg pumping efficiency for different types of bottom substrates. The efficiency was 95 % for sand (0,02-2 mm), 93 % for small stones (20-100 mm), 86 % for gravels (2-20 mm), 60 % for clay (<0,02 mm), 48 % for vegetation (watermilfoils) and 24 % for large stones (100-200 mm). During the spawning period in 2018 was water velocities (horizontal and vertical velocity) and depth measured for 20 transects in the study area. The egg pumping was then carried out for three samples in each transect two weeks after the spawning period for whitefish. The dominant type of bottom substrate was assessed for each sample using an underwater camera during the egg pumping. The horizontal water velocity had a positive correlation and significant impact on the number of whitefish eggs in the study area. The average horizontal water velocity was 0.48 m/s in samples with high egg density (> 1000 eggs /m²). The type of bottom substrate did also have a significant impact on the number of whitefish eggs. Samples on vegetation (mainly watermilfoils) had a significant higher number of eggs then samples on smaller stones (20-100 mm). However, the whitefish spawns in the upper part of the water column and it is therefore difficult to determine if the whitefish select spawning grounds with vegetation, or if it is because the eggs get stuck there more in comparison to smaller stones. Depth and vertical water velocity did not show any significant impact on the number of whitefish eggs. This study can help future studies using egg pumping but also other studies about whitefish and restoration projects.

Main title:Romsugning i Alterälven för att utreda sikens lekhabitatpreferenser
Authors:Sundberg, Simon
Supervisor:Alanärä, Anders and Leonardsson, Kjell
Examiner:Hellström, Gustav
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2019:5
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:sik, lekhabitat, romsugning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10335
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10335
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Aquatic ecology
Language:Swedish
Deposited On:03 May 2019 12:05
Metadata Last Modified:04 May 2019 01:01

Repository Staff Only: item control page