Home About Browse Search
Svenska


Schröder, Susanna, 2010. Reintroduction of the noble crayfish in the lake Bornsjön. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
594kB

Abstract

Flodkräftan är en inhemsk art i Sverige. Antalet flodkräftlokaler har under 1900-talet reducerats med över 97 procent, i huvudsak till följd av kräftpest. Flodkräftan är klassad som starkt hotad i den nationella rödlistan för hotade djurarter sedan 2005. Kräftpesten kom troligen till Europa i samband med introduktion av en nordamerikansk kräftart i Italien 1860. I dagsläget sprids kräftpest genom illegala utsättningar av den nordamerikanska signalkräftan som lagligt började introducerades i Sverige under slutet av 1960-talet. För att förbättra situationen för flodkräftan är det viktigt att informera om artens värde, samt om konsekvenserna av illegala utsättningar av signalkräfta. En av de åtgärder som därutöver kan göras är att återintroducera flodkräftan där den har chans att överleva.

Bornsjön som är fridlyst mot beträdande sedan 1919 ligger i Stockholms län och är en reservvattentäkt för Storstockholm. Det har under en lång tid funnits flodkräftor i Bornsjön. År 2002 upptäcktes två signalkräftor och kräftpest konstaterades. Två år senare hittades varken flod- eller signalkräftor i sjön. Eftersom flodkräftor är en viktig del av ekosystemet i Bornsjön, beslöt Stockholm Vatten AB, som förvaltar Bornsjön, i samarbete med Länsstyrelsen och Fiskeriverket att återintroducera flodkräftor i sjön. År 2004–2007 återintroducerades 78 000 flodkräftor varav 4 000 sattes ut runt Kastellholmen år 2005.

Målet med examensarbetet var att kontrollera flodkräftornas överlevnad, studera flodkräftornas spridningsmönster vid utsättningsplatser och göra en populationsuppskattning vid en utsättningsplats efter återintroduktionen i Bornsjön. Fältarbetet utfördes i månadsskiftet augusti–september 2008. För att kontrollera kräftornas överlevnad genomfördes ett kvantitativt provfiske längs Bornsjöns stränder. Då fångades 28 kräftor på 200 mjärdnätter vilket gav en fångst av 0,1 kräfta per mjärdnatt. Efter denna studie återintroducerades ytterligare 18 000 kräftor år 2008. Hösten 2009 upprepade Stockholm Vatten AB det kvantitativa provfisket och fångade då 0,15 kräftor per ansträngning.

Flodkräftornas spridningsmönster som studerades vid tre utsättningsplatser visade att flest kräftor fångades inom 140 m från utsättningsplatsernas mittpunkt. Med hjälp av en fångst- och återfångstmetod uppskattades den fångstbara populationen runt ön Kastellholmen till cirka 250 kräftor. Konfidensintervallet var 119–534 kräftor vilket inkluderar den fångstbara populationen med 95 procents sannolikhet. På en yta av 3 534 m2 runt Kastellholmen uppskattades tätheten av fångstbara flodkräftor till 0,1 kräftor/m2 (0,03–0,15 kräftor/m2).

Utifrån det kvantitativa provfisket och populationsuppskattningen kan man dra slutsatsen att den totala populationen i Bornsjön var mycket svag. I likhet med återintroduktioner i andra vatten tar det många år innan populationen återhämtar sig även om man tar hänsyn till en eventuell underskattning av den verkliga populationen. Framöver är det viktigt att regelbundet genomföra kvantitativt provfiske för att följa kräftornas utveckling. Flodkräftornas spridningsmönster stämmer med andra studier som pekar på att kräftor inte förflyttar sig några längre sträckor när de har mat, skydd och bra vattenkvalitet förutom vid parning och störningar.

,

The noble crayfish, Astacus astacus, is a native species in Sweden and has been classified as endangered (EN) since 2005 on the Swedish National Red List. It has mainly been reduced as a result of the disease crayfish plague which today is spread mainly through illegal releases of signal crayfish. The signal crayfish, Pacifastacus leniusculus, was legally introduced into Sweden starting at the end of the 1960’s. It was not known at that time that the signal crayfish generally is a chronic carrier of crayfish plague and would therefore never be released into waters where the noble crayfish may live. To protect the noble crayfish it is important to inform about the value of the species. In addition to such information it is also possible to reintroduce the noble crayfish. Lake Bornsjön is located in the county of Stockholm. The noble crayfish has lived in Bornsjön for many years. In 2002 two signal crayfish were found in the lake and as a consequence the lake was hit by crayfish plague. Two years later no crayfish were found. Reintroduction of the noble crayfish started in 2004.The Stockholm Water Company, who works with protection of this lake, reintroduced 78,000 noble crayfish 2004–2007.

The aim of this master thesis was to study the survival of the noble crayfish, the post-stocking movement patterns of the crayfish from places of reintroduction, two–three year after the reintroduction and to estimate the size of a crayfish population around a small island in the lake, three years after the reintroduction of 4000 noble crayfish around the island. This study was carried out between the 25th of August and the 5th of September 2008.

With quantitative monitoring along the lake’s shoreline the catch was 28 crayfish per 200 trap nights or 0.1 catch per unit effort. The study of long-term movement of the crayfish showed that the most crayfish, along the shoreline, were caught within 140 meters from three release sites. The crayfish were marked with passive integrated transponders (PIT-tags) in order to estimate population size with mark recapture technique. The size of the catchable population around the island was estimated to approximately 250 crayfish. The confidence interval limits were 119–534 crayfish and this interval is expected to include 95 % of the catchable population size. The attraction sampling area of the traps around the island was estimated to 3534 m2. The abundance of crayfish in this area was estimated to 0.1/m2. All estimates are limited only to crayfish large enough to be incapable of escaping through the meshes of the traps. The short period of four days for mark and recapture was presumed to have minimized any error due to mortality. The quantitative monitoring and the abundance of crayfish around the island showed that the population is very weak. In agreement with other reintroductions it will probably take many years before the population gets strong. It is important to continue with regularly quantitative trapping to follow the population’s development in the future. The noble crayfish restricted movement patterns also correspond with other studies. The field work was performed by Susanna Schröder, Trixi Rosengren and Örjan Isgren (project leader for reintroduction of noble crayfish in Bornsjön) from the Stockholm Water Company. Material, boat, and background information was supplied by the Stockholm Water Company.

Main title:Reintroduction of the noble crayfish in the lake Bornsjön
Authors:Schröder, Susanna
Supervisor:Alanärä, Anders and Edsman, Lennart
Examiner:Lundqvist, Hans
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2010:7
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:flodkräfta, Astacus astacus, återintroduktion, spridning, populationsuppskattning, Noble Crayfish, population estimation, reintroduction, movement
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-451
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-451
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Aquatic ecology
Language:English
Additional Information:Omslag: Foto: Susanna Schröder, © LANTMÄTERIET GÄVLE 2010. MEDGIVANDE: I 2010/0055
Deposited On:07 Jul 2010 08:57
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics